Ιστορία του βασιλέως Δαβίδ

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6787. - 'Ιστορία τοϋ βασιλέως Ια'ρίο. Έν Μελίτη. Έκ τής 'Αμερικανής Τυπο- γραφίας 1833. Είς 12<>ν, σ. 56. Κουμαριανός 72.