Δηλοποίησις.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6835. - Δηλοποίησις. Παλάτιον τών άγ. Μηχαήλ και Γεωρ. Κέρκυρα, 14 'Ιανουαρίου 1843. ε. ν. Ή αύτοϋ Έξοχότης ό Λόρδ Μέγας "Αρμοστής δημοσιεύει προς γνώσιν πάντων-------- Εις 40ν, σ. 7 τρίστηλοι, ελληνιστί, άγγλιστί και ίταλιστί. Άπόφασις της νομοθετικής συνε- λεύσεως περί τροποποιήσεως τοΰ 6ου κεφαλαίου τοΰ Συντάγματος. IEEE χειρ. 183. ' !1