Προσλαλιά Προς τους Ιδίους ομιλητάς

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6824. - Προσλαλιά Προς τους Ιδίους όμιλητάς, τοϋ έν τω Πανεπιστήμια) Όθω- νος Καί>ηγητοϋ της Θεολογίας, Άρχιμανδρίτου Κυρ. Μισαήλ Άποστολίδου κατά την εναρξιν της νέας περιόδου των θεολογικών μαθημάτων, [έν Ο. 2:] Έκ της τυπογρα- φίας Έμ. Άντων[ι]άδου. Εις 80ν, σ. 24. Άνάτυπον έκ τοϋ περ. Ευρωπαϊκός 'Ερανιστής, τόμος Β' φυλλ. Α' τοϋ Α' έτους (1840) σ. 1 - 24. ΓΕΝ. Per. 166. -Η-
  3. Μισαήλ Άποστολίδου