Ωρολόγιον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6848. - Ώρολόγιον το μέγα περιέχον "Απασαν τήν άνήκουσαν Αύτω Άκο- λουθίαν, κατά τήν τάξιν της 'Ανατολικής τοΰ Χριστού Εκκλησίας, και έξαιρέτως τών υποκειμένων αυτή ευαγών Μοναστηριών διορθωθέν και εις τρία μέρη διαιρεθέν ύπό Βαρθολομαίου Κοοτλουμοοσίανοΰ τοϋ Ίμβρίου ύφ' ου Προσετέθη και σύντομος ιστο- ρία πασών τών Εορτών τοΰ δλου ένιαυτοΰ και πολλών τών τοϋ Μηνολογίου 'Αγίων. "Εκδοσις έ'κτη, Άναθεωρηθεΐσα ύπό τοΰ αύτοΰ έπιδιορθωθεΐσά τε και πλουτισθεΐσα δ[ι]'ένός Άλφαβητικοΰ πίνακος τών έν τή ιερά ταύτη Βίβλφ δνομαστι αναφερομένων 'Αγίων. Έν Βενετία έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1845. Είς 8°·^ σ. ιδ' + 2 ά. ά. + 574 (άντίτυπον κολοβόν).