Αρ.... Ελληνική Πολιτεία. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας προς τους κατά την Επικράτειαν εκτάκτους Επιτρόπους και προσωρινούς Διοικητάς.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6744.-'Αρ.... Ελληνική Πολιτεία. Ή Γενική Γραμματεία τής Επικρατείας προς τους κατά τήν Έπικράτειαν εκτάκτους Επιτρόπους και προσωρινούς Διοικητάς. [κάτω:] Έν Αίγίνη τήν 26 Μαρτίου 1829. Μφ. 0.18X029. 'Εγκύκλιος περί υποβολής έκ μέρους τών Κοινοτήτων καταλόγων υποψη- φίων προς συγκρότησα' τοΰ προσωπικού τών Πρωτοκλήτων δικαστηρίων. ΓΑΚ—. *