Η Κουλουβάτου ή Ρινάλδα | Η πρώτη αγάπη, στίχοι | Περί Ορροθεραπείας επί τη βάσει διαφόρων ειδικών ξένων συγγραφέων | Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου | Ζακύνθιον Ημερολόγιον του έτους 1900 | Ποικίλη Στοά, εθνικόν εικογραφημένον ημερολόγιον | Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς εν τη εις Κεραμιαίς ιερά εκκλησία του αγίου Βασιλείου | Μελετήματα ιατροδικαστικά | Memorie storiche e critiche dell' isola di Cefaloniadai tempi croici alla caduta della Repubblica Veneta | Ν. Δελακοβία ή νήσος Κύθηρα | Neue Korfu, Geschichten | Ο γάμος του διδασκάλου, κωμωδία | Parole nei funerali del commendatore Emilio de Tipaldo | Αρχαιολογία. Ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνίας | Αποφάσεις τινλες του εμποροδικείου και του πρωτοδικείου Σύρου | Κύριε Ανδρέα Λασκαράτε | Die Insel Kephalonia und die Meermuehlen von Argostoli | Οι δύο κλέπται, κωμωδία | Κατορθώσαντες να λάβωμεν αντίγραφα της μεταξύ του ενταύθα ημετέρου μητροπολίτου και των αρχών της πρώην ιονίου Κυβερνήσεως αλληλογραφίας περί του λατινεπισκόπου Νίχολσον | Στιχουργήματα | Νεκρολογία | Ιστορικά σκηνογραφήματα | Φώτιος εν τω σχίσματι | Φιλανθρωπικόν ποίημα ιερού Ευαγγελίου | Un mesto ricordo d'affetto all' adorata memoria | Προστάτου νοσήματα | Ποιητική ιστορία του πολέμου του έτους 1897 | Παρατηρήσεις επί του προσδιορισμού του πεδίου μάχης μεταξύ Πομπηίου και Καίσαρος εν Θεσσαλία | Όθων Σ. Πυλαρινός. 1833-1899 | Λόγοι επικήδειοι εκφωνηθέντες κατά την κηδείαν του πολυκλαύστου νεκρού Παναγή Ν. Στίβα γενομένην τη 12 σεπτεμβρίου 1900 | Ερμηνεία εκλεκτών περικοπών της καινής Διαθήκης | Χάσης | Corfou et les Corfiotes | Βίος και πολιτεία των αγίων Σπυρίδωνος και Διονυσίου θαυματουργών | Βιβλιοθήκη της έν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας. II. Το ιερόν του Ασκληπιού εν Επιδαύρω και η θεραπεία των ασθενών | Τρικυμίαι | Versi | Του Κουτούζη Καζαμίας | Τελευταίαι στιγμαί, θάνατος και διαθήκη του μεγάλου Ναπολέοντος υπό του ιατρού αυτού Αντωμάρχου | Συλλογή απολυτίκιων και περικοπαί Ευαγγελίου | Storia e poesia greca recente. Zante e Dionisio Solomos | Σολωμός εικονογραφημένος | Ποικίλη Στοά, εθνική εικονογραφημένη έπετηρίς εκδιδομένη κατά τα τέλη του μηνός μαΐου | Per le solennita centenarie da celebrarsi nella citta di Zante inonore dell' insigne poeta greco Dionisio Solomos | Πατριδογραφία της νήσου Ζακύνθου | Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις | Ο πειρατής ήτοι Μαρία και Λάμπης | Τα Διηγήματα του δειλινού | Ανατόλ Φράνς | Τραγούδια | Λόγος εκφωνηθείς την 3ην μαΐου 1899 | Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν εορτήν του Ευαγγελισμού του τρέχοντος έτους 1899 | Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν τεσσαρακοστήν του έτους 1896 | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ιρώ ναω της Μητροπόλεως | Λόγοι επικήδειοι εκφωνηθέντες προ του νεκρού του βαθυσεβάστου ιατρού Σπυρίδωνος Α. Μαρκοπούλου | Η δημοσία βιβλιοθήκη Ζακύνθου | Σκηναί της Ερήμου | Κείμενον και πρακτική ερμηνεία των αναγινωσκομένων κατά κυριακήν ευαγγελίων | Το Ζήτημα του κτηματολογίου και η υπέρ της γεωργίας πολιτική εν Ελλάδι | Νέον γαλλικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων | Νέα γραμματική της γαλλικής γλώσσης | II Giuramento | Θέματα εκ της νεωτέρας ελληνικής εις την αρχαίαν | Ηρακλής Β. Οικονόμου | Η αποκάλυψις της εν τω οφθαλμιατρικώ ζητήματι σκευωρίας | Etienne Martzokis de Zante | Επι των επειγουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων έκθεσις | Έλληνικον αλφαβητάριον | Ελληνική χρηστομάθεια | Έγχειρίδιον περί νομισμάτων, μέτρων και σταθμών των διαφόρων επικρατειών του κόσμου | Εγκεκριμένη ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις | Πολεμικαί σελίδες | Σκαφιδάς ιερεύς | Βυζαντιακά νομισματικά ζητήματα | Bonaparte et les Iles Ioniennes | A Sua Eccellenza | Ο Κεφαλλονίτης | Σχόλια εις την Ξενοφώντος Κύρου | Σχόλια εις τα Ξενοφώντος Ελληνικά | Surprises du ventre | Συντακτικόν της λατινικής γλώσσης | Στρατιωτικαί αποκαλύψεις | Ποικίλη Στοά, εθνικόν εικονογραφημένον ημερολόγιον διευθυνόμενον | Πλάτωνος Φαίδων | Περί του υδραργύρου ως αντισυφιλιδικού φαρμάκου εν ώρα κυήσεως | Περί του ημετέρου κατά γην στρατού | Ορέστης | Ο Μούτσος | Ολίγοι στίχοι επί της εικοσιπενταετηρίδος του εν Κερκύρα εκπαιδευτηρίου «Καποδίστριας» | Νέος φιλαρμονικός σύλλογος Ζακύνθου προς το ευγενές και φιλόμουσον της πόλεώς μας κοινόν | Μικρά ταξείδια | Λεύκωμα επί τη εκατονταετηρίδι του εθνικού ποιητού Διονυσίου Σολωμού | Το Ζήτημα του κτηματολογίου εν Ελλάδι κατά την δεκαετίαν 1888-1898 | Μελέτη περί κτηματολογίου | Κατάλογος των εν τη κατά την Άνδρον μονή τής Αγίας κωδίκων | Κανονισμός νομικού φροντιστηρίου | Κωνσταντίνος Παλαιολόγος | Λόγος εισιτήριος εις την πρακτικήν θεολογίαν | Αναστεναγμοί | Ιουστινιανού Νεαραί μετά παραπομπών εις τα σχετικά χωρία των Βασιλικών και της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου | II mondo | Η νίκη του Λεωνίδα | Εκατονταετηρίς του Σολωμού | Εγκεκριμένη ιερά ιστορία της καινής Διαθήκης χάριν των σχολείων και παρθεναγωγείων | Νεωτάτη μέθοδος προς ταχείαν εκμάθησιν της αγγλικής γλώσσης | Deux cas d'hypertrophie congenitale des membres | Γυμνάσματα περί το τυπικόν της ελληνικής | Γυμνάσματα περί το συντακτικόν της ελληνικής | Τα Πάρεργα | Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις | Αττική Μέλισσα ήτοι γραμματικαί ασκήσεις προς εμπέδωσιν της γραμματικής και του συντακτικού | Αρραβών Κρήτης-Γεωργίου. Θουριον Ι. Καίσαρη, άρχιμουσικού της ανακτορικής φρουράς | Ο αυνανισμός και τα θύματά του | Αφροδίτη εκπορθούσα τον οικόν μας και τα θυματά της | Αποσπάσματα εκ του Απολωλότος Παραδείσου | Περί δύο περιπτώσεων Ιδιοπαθούς συφιλιδικής υδροκήλης | Versi eroici sulla guerra greco-turca | The stepmother | Quelques considerations sur la peritonite tuberculeuse chronique | Πρώται γνώσεις φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας μετά πατριδογραφίας Ζακύνθου | Canonico della cattedrale di Corfu, II funerale greco | Οι Ελεεινοί | Νομικός οδηγός ολων των Ελλήνων και 'Ελληνίδων | Σύστημα ορθογραφικών ασκήσεων και γραμματικών | Νέος φιλαρμονικός σύλλογος Ζακύνθου προς το ευγενές και φιλόμουσον της πόλεώς μας κοινόν | Neohellenic language and literature | La version neo-grecque du Pentateuque polyglotte imprime a Constantinople | Νέα γραμματική της γαλλικής γλώσσης | Γαλλικόν αλφαβητάριον και αναγνωσματάριον | II mio giubileo episcopale | Ιερά ιστορία της παλαιάς Διαθήκης | Ζαμπελίου και Κριτοβουλίδου Ιστορία των επαναστάσεων της Κρήτης | Ενεκρίθη κατά τον διαγωνισμόν του 1896 επί πενταετίαν | Δοκίμιον εμπορευματολογίας | Διδαχαί του εν αγίοις πατρός ημών διδασκάλου και ιεροκήρυκος Κοσμά του ιερομάρτυρος κηρυχθείσαι κατά το 1777 | Γυμνάσματα περί το τυπικόν της ελληνικής | Γυμνάσματα περί το συντακτικόν της ελληνικής | Διηγήματα καθ' Ηρόδοτον | Bucarest | Al Padre del mondo cattolico Leone XIII, pontefice di magnanime intenzioni, di vigorosi propositi, ammirato, venerato dai popoli perla potenza della parola, per la grandezza delle opere, sollecito, bene merito | Η Γη | Φως επί των αρχαιολογικών σκανδάλων | Ρεμβασμοί και το Πρόβλημα της ζωής | Uno studente dell' universita di Pavia negli anni 1815-1818 | Οι ευεργέται και καθηγηταί του εθνικού Πανεπιστημίου, λόγος | Φύλλα φθινοπώρου | Τύποις | Ο Θεόδωρος Φλογαίτης και το Κόμμα των ανεξαρτήτων | Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Γραμματική της ελληνικής γλώσσης | Νέος φιλαρμονικός σύλλογος Ζακύνθου | Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεγάλου πολίτου Χαριλάου Τρικούπη και επιμνημόσυνος λόγος | Ο απολεσθείς Παράδεισος | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος επικήδειος εις Ίωάννην Ν. Δελλαπόρταν | L'hellenisme | Λασσάνειος δραματικός άγων. Κρίσις | Διαπρεπείς γυναίκες | Κυπάρισσος εις τον θάνατον του Αλεξάνδρου Σ. Κατσαίτου | Κείμενον και πρακτική ερμηνεία ευαγγελίων | Κείμενον και ερμηνεία περικοπών εκ του ιερού ευαγγελίου | Ανέκδοτον Ονομαστικόν | Ιστορικαί | Ιερά ιστορία της παλαιάς Διαθήκης | Ιερά ιστορία της καινής Διαθήκης | Η ονοματολογία της Αττικής και η εις την χώραν εποίκησις των Αλβανών | Η Κασσωπίτρα | Η επανάστασις της Κρήτης κατά το 1896 | Ελληνική γραμματική | Ελληνική γραμματική | Εικών του εν Ελλάδι επιστημονικού βίου | Παιδικόν θέατρον | Λόγος | Γεωργίου του Αιτωλού Μύθοι και αποσπάσματα | Η Κυριακή αργία και ο αγιασμός αυτής | Οδύσσεια | Αριθμητικαί ασκήσεις | Αριθμητικαί ασκήσεις | Λυρικά | Κληρονομιά | A monsignore Antonio Agliadi, arcivescovo di Cesarea, gia delegato apostolico nelle Indie orientali, nunzio in Baviera ed ora in Austria-Ungheria | Άπαντα ποιητικά | Αισώπειοι μύθοι | Τα ευρεθέντα Ασκητικά | Σύντομος ελληνική ιστορία | Συνοπτική ιστορία της Κερκύρας | Ιστορία Αλή Πασά του Τεπελενλή, συγγραφείσα επί τη βάσει ανεκδότου έργου του Παναγιώτου Αραβαντινού | Santo Spiridione, vescovo di Trimitunte, protettore dell' isola di Corfu, Inno di monsignor Evangelista Boni, di Minori Cappuccini | Risposta della Ghiesa di Costantinopoli alia enciclica papale sull' unione delle chiese, pubblicata nel luglio dell' anno 1894 | Ποικίλη Στοά, εθνικόν εικονογραφημένον ημερολόγιον | Περί υποδορίων ενέσεων καθ' όλου και του διέποντος αυτάς νόμου | Περί του δεσποτάτου της Ηπείρου | Ανακρέοντος ποιήματα | grammatico greco | Ολίγαι λέξεις επί του νεκρού του σεβασμ. ιερέως Παναγή Βλάχου | Ο θάνατος του Ιαγναδάττα | Σύστημα ορθογραφικών ασκήσεων | Μεθοδική επιστολογραφία | Μαγειρική άνευ κρέατος | Η αυταπάρνησις | L'Immacolata | Lettera pastorale al Glero e al popolo della Chiesa cattolica di Sira | Οι μνηστήρες της εν τω εθνικώ Πανεπιστημίω έδρας της εβραϊκής | D. Filippo Camassei e ai caraissimi alunni I novelli sacerdoti della S.C. de Propaganda Fide | Gli emigrati Italiani in America | Η παλληκαριαίς του Κυλαϊδώνη ή το Σαρακοστιανό Καρναβάλι | Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος | Επιτομή θεραπευτικής των εσωτερικών νοσημάτων | Η πάπισσα Ιωάννα | Έγχειρίδιον λειτουργικής της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας | Deux cas d'acromegalie | Congedo dalla diocesi di Corfu | Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos | Τα κατά την απόλυσίν μου | Beitrag zur Flora von Albanien, Korfu und Epirus | Αττίκον ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1896 | Απομνημονεύματα επί της συγχρόνου ιστορίας ή ιστορικόν επεισόδιον επί των ενεργειών δρασάντων τινών προσώπων προς επίτευξιν της μεγάλης ιδέας | Απάντησις | Αλφρέδος και Ιωάννα | Αττικαί ημέραι | Φως εκ των ένδον ήτοι στοιχεία της εσωτερικής φιλοσοφίας | Φύλλα ρόδου επί του νεκρού του πολυκλαύστου 'Αλεξάνδρου Κ. Τυπ. Πρετεντέρη | Un serto a Maria nel mese di maggio | Υγιεινή και ηθική | Τα Είδωλα του κ. Ροίδου σεσωματωμένα | Τα αφορώντα εις το κληροδότημα της Αθηναίδος Ψημάρη | Συλλογή και ερμηνεία των προσευχών, των ρητών, των τροπαρίων και των εκκλησιαστικών ασμάτων | Προτάσεις του Κοινού του Παναγίου Τάφου (προσεπικαλουμένου και παρεμβαίνοντος) κατά τής Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος | Περί εξανθηματικού τύφου | Ποικίλη Στοά, εθνικόν είκονογραφ. ημερολόγιον | Περί των εν Κέρκυρα τίτλων ευγενείας και περί των τιμαρίων | Περί των γυναικών αίτινες ήλειψαν τον Κυριον μύρω υπό Ε. Α. Κ. | Σάρα και Κάρολος ή παράπτωμα διά παραπτώματος εκδικούμενον | Κοίντου Ορατίου Φλάκκου | Κανονισμός του εν Ζακύνθω συλλόγου τών Φιλομαθών | Panegirico recitato nella chiesa | Fede ed amore | Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος | Η δύναμις των Ιδεών | Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας εις το υπερφυές θαύμα | Ώραι αργίας, δημοτικά ποιήματα | Φιλαρμονική εταιρεία Κερκύρας | To εγχειρίδιον του εργάτου ήτοι αι βάσεις του σωσιαλισμού | Τεχνική βιβλιοθήκη Γεωργίου Δ. Φέξη. Σιδηρουργική | Τεχνική βιβλιοθήκη Γεωργίου Δ. Φέξη. Πρακτική οικοδομική υπό Ν. Ι. Σολωμού | Τεχνική βιβλιοθήκη Γεωργίου Δ. Φέξη. Πρακτική γαλβανοπλαστική, ήτοι επιχρύσωσις, επαργύρωσις, εέπινικέλλωσις | Σχίσμα εκκλησίας προς τον χριστιανικόν πολιτισμόν | Συμβολική της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας | Ricordo di Firenze | Πώς πρέπει να συμπεριφερώμεθα προς τα ζώα | Per la promozione alia sacra porpora | Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του θ. λειψάνου του αγίου Σπυρίδωνος | Περί του αποτελέσματος της μέμψεως της αστόργου δωρεάς | Περί τελωνιακών δασμολογίων | Περί γενέσεως του ανθρώπου αρμονίαι χριστιανισμού και επιστήμης | Περί αντισεισμικών οικοδομών | Παγκόσμιος ιστορία των σεισμών | Omaggio all' augusto e glorioso pontefice Leone XIII | Kerkyra | Le petrole de Zante | Recherches sur le commercedes manuscrits grecs en Italic au xvic siecle | La protection industrielle et le nouveau regime douanier | Ιστορικαί σελίδες Ζακύνθου | Ιστορία των Εβραίων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των ημερών μας | Ιστορία της οικογενείας Μεταξά από του 1081 μέχρι του 1864 έτους | II natale del Redentore | Ευάγγελος Παντόπουλος | Δικαστικαί πλάναι | Βυζαντινή τέχνη και βυζαντινοί καλλιτέχναι μετά εικόνων των σπουδαιότερων αρχιτεκτονικών και γραφικών μνημείων αναγκαίων προς διαφώτισιν των διαφόρων της τέχνης εποχών | Απομνημονεύματα | Καρδία, ποιήματα αναφερόμενα εις το βρέφος μου | Καταστροφή της Ζακύνθου | Aι Βουλαί της Ελλάδος επί της βασιλείας Γεωργίου του Α' | Υακίνθου ένας απο τους είκοσι ή Ζακυθινός μνηστήρας θρόνου | To οθωμανικόν δίκαιον και η εφαρμογή αυτού υπο των χριστιανικών αρχών | Τέσσαρα τερπνά διηγήματα | Τα αποκαλυπτήρια της αναθηματικής πλακός επί της γενεθλίου οικίας Ούγου Φωσκόλου | Ύμνος στο Φοίβο Απόλλωνα | Αποκαλύψεις περί του μαρτυρίου του Ρήγα | Rapport lu a l'Academie de Medecine de Paris | Περί της παρ' Ιπποκράτει επιδημικής γρίππης | Περί παλίρροιας εν γένει και ειδικώς της του πορθμού του Εύριπου | Περί εμπορικών σχολών και τεχνικές εκπαιδεύσεως | Πατριδογραφία της νήσου Ζακύνθου | Η αυτοκτονία | Ο μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός τοις κυρίοις βουλευταίς της ιγ' περιόδου | Οι ζακύνθιοι ευγενείς εν τη ιστορία | Ο επί Ενετοκρατίας τειχισμός του Κερκυραϊκού άστεως 1576-1588 | Nei solenni funerali del compianto cavr Domenico Padovani, insigne e benemerito maestro compositore ed organista della cattedrale cattolica di Corfu | Λόγοι και προσφωνήσεις κατά τήν κηδείαν | Les Assurances sur la Vie au point de vue theorique et pratique | Κεφαλληνία και Ιθάκη | Καρολίδειοι | Καίσαρ Κ. Ρώμας | Ιστορία τών Ισραηλιτών από της διασποράς αυτών μέχρι των καθ' ημάς χρόνων | Histoire de la Communaute Israelite de Corfou | Η νήσος Κέρκυρα | Une excursion a Ithaque | Εις την εικόνα της μακάρια τη μνήμη | Διατριβή προς τον φιλολογικόν Σύλλογον « ο Παρνασσός » περί της ιθαγενείας του Χριστόφορου Κολόμβου ως Έλληνος | Des classes ouvrieres a Rome | De la loi du 26 mars 1891 relative a l'attenuation et a l'aggravation des peines | Condition juridique et economique de l'ouvrier romain | Γεωγραφία | Γεωγραφία της Ελλάδος και Τουρκίας | Στρατιωτικά διηγήματα | Μυθιστορία πρωτότυπος, περίοδος δευτέρα Σωκράτης Α. Ζερβός | Δεκατετράστιχος ωδή επί τω θανάτω της μεγάλης δουκίσσης Αλεξάνδρας | Un raggio di luce. La persecuzione degli Ebrei nella storia | Un fiore a Maria nel mese di maggio, sonetti di mons | Una greca interpretazione ai versi 121-123 del c. V dell' Inferno. | Τεσσαράκοντα πέντε ετών διαχειριστική υπηρεσία Σπυρίδωνος Ρίκη | Terres cuites de Corcyre | Συλλογή αριθμητικών προβλημάτων επί τη βάσει της τε βραβευθείσης στοιχ. αριθμητ. | IV anniversario della morte | Ποίημα επί τω θανάτω της μεγάλης δουκίσσης Αλεξάνδρας | Αίμα, Εβραίοι, Ταλμούδ, ήτοι αποδείξεις θρησκευτικαί, ιστορικαί και δικαστικαί περί της υπάρξεως των ανθρωποθυσιών παρ' Εβραίοις | Per Laurea | Ιστορία του αγίου όρους Σινά και των περιχώρων αυτού έμμετρον σύγγραμμα συνταχθέν μεταξύ των ετών 1377-1592 | Ομιλία ρηθείσα κατά την έναρξιν των εξετάσεων του ανωτέρου δημοτικού παρθεναγωγείου Ερμουπόλεως | Ο ελλην πρεσβευτής περί των εν Ελλάδι Ιουδαίων | Νεκρολογία Γεωργίου Βερύκιου | Λουδοβίκος Ιγνάτιος Μαρτζώκης | Λόγος περί Σταυρού εις την γ' κυριακήν των Νηστειών | Λόγος επιμνημόσυνος εις Γεράσιμον Γιαννουλάτον Πολυζώην | Λόγος επικήδειος εις τον αρχιμανδρίτην Γεράσιμον Σιμάτον | Κριτικαί παρατηρήσεις | Κικέρωνος οι τέσσαρες κατά Κατιλίνα λόγοι | Κερκυραϊκά: μελέται | Κερκυραϊκά απομνημονεύματα | Κανονισμός της νέας φιλαρμονικής σχολής Ορφεύς | Λύσεις των χρησιμωτέρων εκ των εν τη Γεωμετρία Χατζιδάκη προς άσκησιν ζητημάτων | Ποικίλη Στοά, εθνικόν ημερολόγιον 1891 | Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός και τα εν Ζακύνθω συμβάντα κατά την μεγάλην Παρασκευήν | In morte di Sua Altezza Imperiule la granduchessa Alessandra, figlia dei Reali di Grecia | Ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου,πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του ομολογητού, συνερανισθείσα εξ αρχαιοτέρων της εκκλησίας ύμνων | La Laura di Nicolo Ugo Foscolo | Η ωραία Γαρίτσα | Η δίκη της Ελένης Φωκά χήρας Δ. Πινιατόρου κατά του Ευαγγελινού Τ. Μπάσια ενώπιον του Αρείου Πάγου | Η Αφρικανίς | Έγγραφα αφορώντα εις τον εν Ζακύνθω ναόν της Μητροπόλεως και την αυτώ παρακειμένην γυναικείαν μονήν | Εμπορικής βιβλιοθήκης τομ. ε' και στ' | Ελεγείον εις τον άωρον θάνατον της ωραίας ελληνοπούλας μεγάλης δουκίσσης Αλεξάνδρας | Ολίγαι λέξεις κατά την επιμνημόσυνον τελετήν του Διονυσίου Μάνεση | Die Insel Zante | Δεν έχεις δίκηο, βασιλιά | Γεώργιος Βερύκιος | Αλφαβητάριον κατά τας αρχάς της παιδαγωγικής μετά πολλών εικόνων και παιδικών διαλόγων | Γενικής λογιστικής μέρος πέμπτον | Ποιήματα | Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων | Οι μικροί μαθηταί μου | Ακτίς φωτός | Κυμάνσεις | Πονήματα ιερά ανέκδοτα | Τη ιερά μνήμη Λουδοβίκου Ιγνατίου Μαρτζώκη | Τα προνόμια της ορθοδόξου του Χριστού εκκλησίας | Ο Ούγος Φώσκολος και η ελληνική έπανάστασις | Ολίγαι λέξεις επί τω θανάτω του Ευαγγέλου Λαγουνάρη | Μεταμορφώσεις | Ο αδελφός μου | Notice necrologique (sans intitule) sur Angelos Cantounis | Νικ. Δ. Επισκοποπούλου | Μία σελίς δακρυων | Μητρυιά | Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς προ του νεκρού του Ιγνατίου Μαρτζώκη | Λόγος επικήδειος απαγγελθείς εν τω ιερώ ναώ της Οδηγήτριας, τη 15 αυγούστου 1890 | Λόγοι εκφωνηθέντες προ του νεκρού του Λεωνίδου Καντακίτου ιατρού | Lettera pastorale al clero e al popolo della Chiesa cattolicadi Scio. Zante | Korkyraeische Studien | Kephallenia und Ithaka | Κανονισμός της δημοτικής Φωσκολιανής βιβλιοθήκης μετά προοιμίου και παραρτήματος | Γράμματα προτρεπτικά εις συνδρομήν υπέρ ορθοδόξων χριστιανών προσφευγόντων εις Κέρκυ-ραν έκ τής δούλης Ελλάδος 1738-1746 | Ιλιάδος ραψωδία ζ' έξ ανεκδότου | Ιερά ιστορία της παλαιάς και καινής Διαθήκης | Η πρώτη έν Κέρκυρα δημοσία σχολή, 1805-1824 | Η οπτική τηλεγραφία και αί έφαρμογαί αυτής | Η εκκλησία του Υψηλού Παντοκράτορος και της Κασσιώπης | Eκ της νεωτέρας φιλολογίας μας | Εγχερίδιον περί γενικών και μερικών αβαριών επι τη βάσει αγγλικών κειμένων | Discorso necrologico recitato dal canco Nicola Trentadue nella Chiesa cattedrale di Zante in memoria dell' augusto principe di casa Savoja Amedeo | Deux versions peu connues du Pentateuque faites a Constantinople au seizieme siecle | Congedo dalla diocesi di Zante e Cefalonia | Ακταίων ο παιδοκτόνος ή ο αφελής σύζυγος | Γραμματική της ιταλικής γλώσσης | Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Κεφαλληνίας | Αναγνωσματάριον περιέχον παιδαγωγικά παραμύθια και παιδικούς διάλογους | Ποιητικά έργα | Κληρονομικόν δίκαιον των κληρικών καιμοναχών εν Ελλάδι και Τουρκία | Alia chiara e pia memoria dell' illustre Bolognese | Αι περιστέραι | Ψυχολογικαί μελέται | Φόροι δακρύων επι των τάφων των αδελφών Δημητρίου και Διονυσίου Λεονταρίτη θανόντων τη Ι0 δεκεμβρίου 1888 και 20 ιανουαρ. 1889 | Ricordo del mio soggiorno in Liezen della Stiria nella deliziosa | Per la premiazione degli allievi della R. scuola italiana di Corfu | Περί της αστικής, εμπορικής και ποινικής των Ενετών νομοθεσίας | Περί εθνικής γλώσσης και εθνικής ιστορίας | Περί ανακοπής | Paxos und Antipaxos | Παλιγγενεσία της Ελλάδος μετά πολλών ωραίων εικόνων | Παγκόσμιος εμπορική μετρολογία και νομισματολία (sic) θεωρητική και πρακτική | Ο φωσκολισμός εν Ιταλία | Ο υπέρ της εθνικής αποκαταστάσεως αγών των Επτανησίων, 1815-1864 | Ο Ιωάννης Καποδίστριας εν Κεφαλληνία και αι στάσεις αυτής εν έτεσι 1800, 1801, 1802 | Ο έλλην Ροβινσών | Νουθεσίαι προς τους εις ξένην γήν εμμένοντας και όντας εν τρυφερά παιδική ηλικία | Μετεωρολογική έποψις της πόλεως Κερκύρας | Μαθήματα φυσικής ιστορίας | Λόγος επί τη αμφιετηρίδι της παλιγγενεσίας της Ελλάδος | Λιμήν Κερκύρας | Καλλιόπη | Ιστορία των Ιονίων Νήσων αρχομένη τω 1797 και λήγουσα τω 1815 | Importanza dell' igiene | II barone D' Andrea Theotochi di Corfu | Erancesco di Mento | Ηθικα διηγήματα | Η υπόθεσις τών αδελφών Μπονάτη | Η κλοπή του εν Αθήναις εθνικού νομισματικού Μουσείου | Η Ιερά μας μουσική | Η δίκη των πιθήκων | Ερωτική αποπλάνησις ή η νόθος θυγάτηρ | Ερμηνεία της κυριακής προσευχής μετά εισαγωγής περί της εννοίας του χριστιανικού ονόματος, περί του σημείου του Τιμίου Σταύρου | Επί τω επετείω του θανάτου του αοιδίμου Κ. Λομβάρδου | Εμπορικής βιβλιοθήκης τόμος β' | Ecloga Leonis et Constantini cum appendice | Δύο λέξεις εις την μνήμην του διαπρεπούς ιατρού και βουλευτού Κερ | Die Insel Leukas. Eine geographische Monographie | Διάφοροι συνθέσεις | Εγγραφα αναφερόμενα εις τον Ριζοσπαστισμόν | Γεωγραφία της Ευρώπης και των άλλων ηπείρων | Γεωγραφία της ελευθέρας Ελλάδος | Ballades | Ο γούμενος της Αναφωνήτρας, ποίημα | Ανδρέας Θεοτόκης | Αναγνωσματάριον περιέχον ελληνικά παραμύθια και διηγήματα μετά ωραίων εικόνων | Αμλέτος | Εγχειρίδιον τοξικολογίας | All' esimio maestro Corcirese Spiro Samara, in occasione dell' entusiastico successo artistico della sua Flora mirabilis | Alia cara e benedetta memoria della madre Maria Camilla, superiora delle religiose | Αδαμάντιος Κοραής | Αγωγή. Παιδεία. Βιβλιοθήκη του ελληνικού λαού εκδιδομένη κατάμήνα | Per l'anniversario della morte | Φωνή υπέρ της Ελλάδος | Tempo perdido | Τα θύματα της δικαστικής πλάνης | Σπουργίτη αποχαιρετισμός του Κοντούτση νέος δασμός | Προσφώνησις επί του νεκρού Κωνσταντίνου Λομβαρδού, αποβιώσαντος εν Αθήναις | Πλουτάρχεια απανθίσματα εν αγιορειτικώ κώδικι της μονής Διονυσίου | Περί των παλίμψηστων κωδίκων των αγιορείτικων βιβλιοθηκών | Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του θ. λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος και της εν έτει 1716 πολιορκίας της Κερκύρας, ιστορική επιτομή εξ εκδεδομένων και ανεκδότων εγγράφων | Περί του θεσμού της προσωπικής κρατήσεως | Ο φυσικός κόσμος ήτοι καθημερινά φυσικά και χημικά φαινόμενα | Ore di tormento ed epigrammi | Ο Παπά Μπασιάς | Οι Τάφοι του Φωσκόλου | Οι νέοι Μυλωνάδες | Ο διανομεύς της Κυψέλης | Ο πρώτος κατά Αντωνίου είτε Φιλιππικός Λόγος | Μελέτη περί της θέσεως του Ιονίου πελάγους εν τη αρχαία και νέα γεωγραφία | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ναώ της Μεταμορφώσεως επί τη εορτή των τριών ιεραρχών | L' Hymne a la Liberie el les deux chansons L' empoisonnee et La bergerette du comte Denis Solomon | Le ventiquattro Salutazioni di Maria Vergine | Gasa del Foscolo e suo imprigionamento | Κωνσταντίνος ο Βουλγαρίας και Κωνσταντίνος ο του Νικαίας μητροπολίται Κερκύρας κατά τήν ιβ' εκατονταετηρίδα | Καταστατικόν της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρίας | Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων | De Gorfou a Dresde par Vienne et la Boheme | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης | Ο Κόντε-Σπουργίτης ή λειποθυμίαις και νευρικά | Ποικίλη Στοά, εθνικόν ημερολόγιον 1889 | Ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας | Έγχειρίδιον διεθνούς Ιδιωτικού δικαίου | Η πολιτική νίκη του Ζακυνθίου λαολυ | To ταξείδι του κυρίου Περρισών | Δώρο πρωτοχρονιάτικο 1889 | Δοκίμιον της ιστορίας της αρχαίας παρ' Έλλησι φιλοσοφίας | Λογοδοσία | Σημείωσις περί των εν τη κατά το παλαιόν Κάϊρον ιερά μονή του αγίου Γεωργίου ευρεθεισών αρχαίων ίερών εικόνων | Βιογραφία Ιωσήφ Μομφερράτου | Αττικόν ημερολόγιον και ημερολόγιον των κυριών του έτους 1889 | Ανδηγαυϊκόν δίπλωμα του Ταραντίνου ηγεμόνος Φιλίππου του β' περιέχον μετάφρασιν χρυσοβούλλου Μιχαήλ του β', δεσπότου της Ηπείρου | A collation of the Athos codex of the Shephard of Hermas together with an introduction | Ωδή, η εικοστή πέμπτη μαρτίου | Χωρίς μάνα | Τη μακάρια μνήμη Πηνελόπης Βούλγαρη | Τα συμβάντα κατά την εκλογήν του ηγουμενοσυμβουλίου της μονής Στροφάδων | Λόγος εισιτήριος | Souvenirs de la guerre de l'lndependence de la Grece | Προς τους αξιότιμους κυρ. κυρ. συνδαιτημόνας (sic) του αρίστου παράτω εν Κέρκυρα ξενοδοχείω αγίου Γεωργίου της 12 απριλίου έ. έ. κυριακή του Θωμά | Ποικίλη Στοά, εθνικόν ημερολόγιον, έτος ζ' 1887 | Ποιητικός ανθών κατά κυριακήν | Πλήρες διδακτικόν επιστολάριον προς βαθμιαίαν εκμάθησιν της επιστολογραφίας κατά τους γραμματικούς κανόνας και την εθιμοταξίαν | Πατριδογραφία της νήσου Κεφαλληνίας | Ο Σπουργίτης και η γρηά του τ' αγίου Βασιλείου ξημερόνωντας μποναμάς για τον μποναμά του καλού μας Κοντούτση, διανομέως του Ποιητικού Ανθώνος κτλ. | Oι ηλεκτροχημικοί τηλέγραφοι Βονέλλη και Κασσέλλη | Οι εκφωνηθέντες λόγοι | Ο έλλην Ροβινσών, διήγημα | Οδηγός του εμπόρου | Λόγος επικήδειος | Λόγος πανηγυρικός | Ithaka von Alexander Freiherr von Warsberg, mit 5 Aquarellfarbendrucken, 1 Karte und 40 Phototypien | In morte di Margherita Albana Mignaty | Faculte de Medecine de Paris. Annee 1887. n° 350. These pourle doctorat en medecine | Η μύτη μου ή η μύτη του βουκινιστού | Θανατική ποινή, φιλοσοφική πραγματεία | Ερμηνεία της εν Γόρτυνι της Κρήτης τω 1884 ανακαλυφθείσης επιγραφή | Ερμηνεία εις την επί του όρους ομιλίαν του Κυρίου ημών μετά συνοπτικής εισαγωγής εις την παλαιάν και καινήν Διαθήκην | Ελληνική γραμματική κατά την νέαν παιδαγωγικήν μέθοδον προς χρήσιν των μαθητών των δημοτικών σχολείων | Εγχειρίδιον γεωργικής | Διηγήματα εκ του Ηροδότου | Die Insel Corfu | Die Insel Cephallenia im Altertum | Βιβλιοθήκη του γυναικείου φύλου | Αττικόν ημερολόγιον και ημερολόγιον των κυριών του δίσεκτου έτους 1888 | Al conte Giovanni Capodistria, in occacione che s' inaugura il suo monumento in Corfu | Αι ελληνίδες εταίραι εν τω ινδικώ δράματι | Ωδή εις Ιωάννην Καποδίστριαν κυβερνήτην της Ελλάδος δια την εν Κερκύρα τελετήν των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος αυτού ποιηθείσα | Τη μακάρια μνήμη του σεβασμιωτάτου ιερομόναχου πρωτοσυγκέλλου της εν Κερκύρα εκκλησίας | Τη ιερά και αθανάτω μνήμη Νικολάου του Κατραμή | Σύντομος αφήγησις του βίου του Ιωάννου Καποδιστρίου | Στοιχεία ελληνικής γραμματολογίας προς χρήσιν των γυμνασίων κατά το επίσημον πρόγραμμα του Υπουργείου της δημ. Εκπαιδεύσεως | Σειρά των ποιητικών έργων | Ιστοριογράφου προσφώνησις εις τα εν Κερκύρα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος Ιωάννου κόμ(η)τος Καποδιστρίου | Estratto dalla Gazzetta di Venezia dell' 8 febbraio 1886, n. 37 | Ποικίλη Στοά, εθνικόν ημερολόγιον | Παράδοξο πολιτικό όνειρο | Ore di tormento ed epigrammi | Νύξεις περί του βίου Ιωάννου Καποδιστρίου, κυβερνήτου της Ελλάδος αφιερούμεναι εις τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος αυτού | Νικόλαος ο Κατραμής αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου | Nella solenne inaugurazione del monumento in Corcira algrande | Η εν ταις ονίοις νήσοις αστυκή νομοθεσία κατά τε τους ενετικούς νόμους και τας εν ισχύϊ διατάξεις του Ιονίου πολιτικού | Giovanni Capodistria | Η θεία λειτουργία του αγίου ένδοξου αποστόλου Ιακώβου | Η διαγωγή των δυνάμεων προς την Ελλάδα | Ερμηνεία εις τον ν' ψαλμόν και τον εξάψαλμον | Εμπορικής βιβλιοθήκης τόμος εισαγωγικός | Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος | Διονύσιος Γρυπάρης | Cenni critici sopra le traduzioni Ebreo-Greche | Catherine de Sienne | De' natali, de' parenti, della famiglia di Ugo Foscolo | Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας, μετά γεωγραφικού πίνακος του νομού | Βίος του αγίου και θαυματουργού Σπυρίδωνος προστάτου Κερκύρας | Βιβλιοθήκη Π. Ανθώνος, αριθ. 1. Ιωάννου Καμπούρογλου Έρωτος | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1887 | Άσματα εις τον άγιον Αθανάσιον επίσκοπον Χριστιανουπόλεως | Athanase Diakos, poeme en six chants | Αποφθέγματα των πατέρων αναγινωσκόμενα κατά τα σάββατα απο του Πάσχα | Al grande diplomatico | Ακολουθία και βίος του οσίου πατρός ημών Βαρβάρου του Πενταπολίτου | Χωρίς μάνα | To πεπρωμένον του εγκλήματος | Sul valore della moneta Veneziana | Σεβηριανός Φογάτσης | Poesie | Pruedri Fabulae aesopiae | Περί του απ' άμβωνος επαγγέλματος | Οι Παδοβάνοι | Οι κυβερνάται της Ελλάδος εζουρλαθήκανε | Ο επιτάφιος του Περικλέους και ο διάλογος των Μηλίων | Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των αποστόλων πράξεις | Mentre Corcira in duolo deplora la perdita del suo illustre cittadino | Λόγος επικήδειος εις Σπυρίδωνα Ι. Βούλγαριν | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ναώ του αγίου Σπυρίδωνος | Λόγος | Λόγοι εκφωνηθέντες επί του νεκρού του Αλεξάνδρου Δ. Καραμπίνη | Lettera pastorale al clero e al popolo | Le Correge, sa vie et son oeuvre | L' Eco Italiano | Κυψέλη, ημερολόγιον του έτους 1886 | Καθημεριναί προσευχαί με τα των νεομηνιών και άλλων ημιεορτών | Ιστορία της Σωσάννης | Ισοκράτους πανηγυρικός μετά ποικίλων ερμηνευτικών σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών της β' τάξεως των γυμνασίων | Poesia del conte Dionisio Solomos | Excerptorum Constantini de natura animalium libri duo, Aristophanis historiae animalium epitome | Επικρίσεις επί περιόδων τινών του συγγράμματος του κ. Παύλου Λάμπρου «Νομίσματα και μετάλλια της επτανήσου Πολιτείας » | Εν τη ιερά ευλογία των νεόνυμφων ευγενούς | Μικρού πολίτου | Ein Ausflug nach Athen und Corfu | Φιλολογικαί ύποτυπώσεις | Διηγήματα εκ του Ηροδότου | Das Schoene | Ελληνικού αγώνος το τριακοσιάδραχμον έπαθλον | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1886 | Άρδην | Αναλυτικαί έρευναι επί του εν Κεφαλληνία ύδατος της Αγίας Ελεούσης | Αι θεμελιώδεις διδασκαλίαι της παιδαγωγικής επιστήμης | Εδώ κι' εκεί: Ο πολιτικός βίος του κυρίου Αναπόδου, Κάδμος, Η πρώτη απάτη, Τις εκ των δύο, Αναμνήσεις Νεαπόλεως (Vico Campane), ο δημόσιος γραφεύς, Η οικογένεια διασκεδάζει, Καλολογία, Επί του εξώστου, Ημέρα ευχάριστος, Ο γάτος της γειτόνισσας, Το έτος 1000 μ.Χ. | Τραγωδίαι Σοφοκλέους | Συντακτικόν της λατινικής γλώσσης | Στροφαί τίνες εκ του «Ηθικού κόσμου» | A Felice Caivano-Schipani | Ποικίλη Στοά, εθνικόν ημερολόγιον | Ποίημα κατ' ακροστιχίδα | Πέτρω Βράιλα Αρμένη | Περί των επιδημιών της χολέρας και των κατ' αυτής προφυλακτικών μέτρων | Περί της επιδράσεως της τε μουσικής και της ποιήσεως επί του άνθρωπίνου πνεύματος | Νομίσματα και μετάλλια της επτανήσου πολιτείας και της προσωρινής των Ιονίων νήσων παρά των Άγγλων κατοχής | Μητροφάνης Κριτόπουλος πατριάρχης Αλεξανδρείας κατά τους κώδικας του πατριαρχείου Αλεξανδρείας και άλλας πηγάς | Conferenza sul poeta greco Dionisio Solomos | Λόγος πανηγυρικός απαγγελθείς εν τω καταστήματι του εν Γαρίτζη Κερκύρας | Λόγος εκφωνηθείς εν τω καταστήματι της εν Κερκύρα φιλελεήμονος εταιρίας ο «Άγιος Σπυρίδων » | Λογιστική ήτοι αριθμητική του βίου μετά πολλών προβλημάτων κατά το ψυχολογικόν σύστημα | Λεξικόν λατινοελληνικόν | La Grecia dal Fanno 1821 all' anno 1883 e suoi progressi nellescienze, arti, Industrie, nel commercio, nell' agricoltura, nella marineria | La Grece ancienne et moderne consideree sous l'aspect reli-gieux | Κρίσις της νομικής Σχολής επί του Σγουτείου διαγωνίσματος περί προγαμιαίας δωρεάς παρά Ρωμαίοις και Βυζαντινοίς | Korfu. Eine ionische Idylle | Κέρκυρα, ιόνιον ειδύλλιον | Ιστορικά μελετήματα | Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετονομασθέντος Σκεντέρμπεη ηγεμόνος της Αλβανίας | II Bello | Ιερά κατήχησις ήτοι εξήγησις της θείας και ιεράς λειτουργίας και εξέτασις των χειροτονουμένων | Θρησκείαι και γλώσσαι της Ινδίας | Η Φροσύνη | Ημερολόγιον των Κυκλάδων 1885 | Ευαγγ. Κ. Κοφινιώτου έλεγχος των περί της λατινικής αυτού γραμματικής | Έλμεν | Δοκίμιον ελληνικής θεματογραφίας | Διοργανισμός της λέσχης ο Ζάκυνθος | Codicis Ciceroniani bibliothecae Laurentianae ab HieronymoLagomarsinio n. 32 designati, in primo de Oratore libro nova collatio, | Codicis Ciceroniani bibliothecae Laurentianae ab Hieronymo Lagomarsinio n. 32 designati in primo de Oratore libro nova collatio. Accedunt adnotationes. Διατριβή | Lettere e documenti | Lettere | Βίοι Κορνηλίου Νέπωτος | Βιβλιοθήκη του προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων συλλόγου | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1885 | A Sua Maesta il re Umberto I | Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς κατά το ρωμαϊκόν και ιδίοις κατά το βυζαντιακόν δίκαιον | Alla sacra e venerata memoria di S. E. revma monsignore Spiridione Maddalena | Φύλλα μυρτιάς, στιχουργήματα | Traduzione dei temi della grammatica greca odierna ad uso degl' Italiani | Του θεσμού της προσωπικής κρατήσεως ως μέσου εκτελέσεως, απολογία | To μαύρον κυνάριον, διήγημα | Τα κατ' Έρωτα και Ψυχήν κατ' Απουλήϊον | Σύντομος πραγματεία περί των αιτίων ων ένεκεν δεν ευδοκίμησε μέχρι τούδε εν Ελλάδι το συνταγματικών πολίτευμα και περί των δεομένων γενέσθαι προς εξουδετέρωσιν αυτών | Συμβολική της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας | Συλλογή των ασματικών ακολουθιών και των συναξαρίων του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος | Lettera | Πρωτοχρονιάς δώρο εις τον απόντα και προσφιλή άδελφόν Καίσαρα | Πρόοψις τής διαχειρίσεως της εν Κερκύρα φιλελεήμονος εταιρίας «ο άγιος Σπυρίδων» | Πρακτική αριθμητική προς χρήσιν των δημοτικών και αστικών σχολείων κλιμακηδόν προχωρούσα | Ποικίλη Στοά, ετήσιον ημερολόγιον | Poesie greche moderne voltate in versi italiani | I miei ricordi di Corfu | Περί του αληθινού της ελληνίδος νεολαίας διδασκάλου, λόγος | Περί όγκων της γλώσσης, διατριβή | Παρατηρήσεις εις την νέαν ελληνικήν γλώσσαν | Ο Όμηρος και η αληθής Ιθάκη | Οι τρεις καλλιτέχναι | Οι κατά τον Σέϋφφερτ κεφαλαιώδεις κανόνες της ελληνικής συντάξεως | Οι απολογηταί του δευτέρου και τρίτου αιώνος | Ο Γουαράνυ, χορο-μελόδραμα εις τέσσαρας πράξεις | Notice | Στιχουργήματα | Maria Antoinetta, melodramma storico tragico in quattro quadri | Marco Botzari, poema drammatico | Λουίζα και Ραουλ, δράμα | Λόγος εκφωνηθείς τη 30 Ιουλίου 1883 | Λόγος εκφωνηθείς κατά την τελετήν του αγιασμού της φιλελεήμονος εταιρίας | La Traviata, opera | Λάος και νόμος, νομική διατριβή | Κανονισμός του εν Κερκύρα διδακτικού Συλλόγου Αρετή | Κανονισμός της δημοσίας βιβλιοθήκης Ζακύνθου | I patemi di Giobbe | Ιούλιος Τυπάλδος και Αναστάσιος Λαζαράτος | Il Goarany, opera-ballo | Η καταστροφή των Ψαρών, δράμα | Η εν Ελλάδι βιομηχανία και αι απεργίαι υπό την έποψιν της νομοθεσίας και της πολιτικής οικονομίας | Η 25 μαρτίου, λόγος πανηγυρικός | Η δίκη των εν Αργινούσαις στρατηγών | Η δακρύβρεκτος δάφνη, δράμα | Ζήτω ο βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος α' | Επικήδειος ανθοδέσμη επί των τάφων των συζύγων ιππ. Δημ. Φραγκοπούλου και Ελένης Βολτέρρα | Εν άνθος επί τη τελετή των γάμων της δεσποινίδος Αδελίνας Ι. Πιέρρη μετά του αξιότιμου Σπ. Κ. Παπαγεωργίου | Εθνικόν πανεπιστήμιον. Νομική σχολή. Περί δωρεάς, εναίσιμος διατριβή | Έθνικόν πανεπιστήμιον. Νομική σχολή. Περί αιρέσεων εναίσιμος διατριβή | Εγκόλπιον ιατρικόν προς χρήσιν των πρακτικών ιατρών | Διόρθωσις ιστορικού αμαρτήματος | Διηγήματα 'Ηροδότου | Δάκρυα εις τον άωρον θάνατον της Ουρανίας Τ. Φορέστη | Di un amore di Ugo Foscolo, con tre bigliettini amorosi inediti | Αττικόν ημερολόγιον του δισέκτου έτους 1884 | Ασματικαί ακολουθίαι του αγίου μάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου | Poemes patriotiques | Aida, opera | Αίγυπτος υπό γεωγραφικήν, ιστορικήν και αρχαιολογικήν έποψιν | Φερδινάνδου Γρηγοροβίου Αθηναίς, ιστορικόν διήγημα | Vittorio Malamani. Isabella Teotochi Albrizzi, a suoi amici, il suo tempo | Εκλογή βουλευτών εις επαρχίαν Σάμης Κεφαλληνίας | Un veu (sic) aux noces de l'ami Antoine Bronza avec la mademoiselle Hubertine Geurts | Un tributo di grata memoria sulla tomba della marchesa Vittoria Malvezzi Gampeggi | Ωδή δια την επέτειον ημέραν των γενεθλίων της αξιότιμου διευθύντριας του Αρσακείου Χρυσάνθης Πέρβελη | Τα Παραδείπνια του κυρ. Π. Βεργωτή | Τα παραδείσια τής κολάσεως | Τα Βελεντζικά εν σχέσει προς την ενοχήν των υπουργών και κατ' εξοχήν προς την του υπουργού των οικονομικών Σωτηρίου Σωτηροπούλου | oi:39950 | Lucca | Πρόοψις της διαχειρίσεως της εν Κερκύρα φιλελεήμονος εταιρίας «ο άγιος Σπυρίδων » | Πραγματογνωμοσύνη | Ποικίλη Στοά, ετήσιον ημερολόγιον | Περί του νυν δή προσήκοντος ημίν τοις Έλλησι διδασκαλείου λόγος | Περί ρήματος και περί της πρώτης μορφής αυτού | Περί διαρκείας του δυνατού της αναβιώσεως από της νεκροφάνειας μετά οκτώ ετέρων περιπτώσεων αναβιώσεως διά της εμής μεθόδου της τεχνητής αναπνοής | Όσσιαν δοκίμιον μεταφράσεως. Τα τραγούδια της Σέλμας | Ο εθνικός κόσμος και ο χριστιανισμός | Merkwuerdige in den Synagogen von Corfu im Gebrauch befindliche Hymnen | Memorie storiche sulla Rivoluzione ellenica di Costantino Metaxas | Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τω συλλόγω Ομονοία κατά την εορτήν της εθνικής παλιγγενεσίας | Λόγος επί τη εθνική εορτή της 25 μαρτίου εκφωνηθείς εν τω ναώ των αγίων πάντων | Λόγος επικήδειος εις Σπυρίδωνα Κατσαίτην | Λόγος εναρκτήριος εις τας ενιαυσίους εξετάσεις του ελληνικού εκπαιδευτηρίου Π. Α. Οικονόμου | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ναω της Γ. Θ. των Ξένων εν τω μνημοσύνω Πέτρου Οικονόμου | Λόγος εις την κε μαρτίου εκφωνηθείς εν τη Φιλαρμονική Εταιρία Κερκύρας | Λόγος απαγγελθεις εν τω ιερώ ναω των Αγ. Πάντων | Ουρανία, αγροτικόν ειδύλλιον | La disperazione, poesia | La Dalmatie, les lies Ioniennes, Athenes et le Mont Athos | Korfu | Κερκυραϊκά ανέκδοτα εκ χειρογράφων Αγίου Όρους | Κάρολος Τζαννίνης, βιογραφικόν σχεδίασμα | Κανονισμός του εν Κερκύρα δραματικού Συλλόγου | In morte del generale Giuseppe Garibaldi | Gelehrtenschule des Johanneums | Flore de I'ile de Cephalonie ou catalogue des plantes qui croissent naturellement | Η Νόρμα, τραγωδία λυρική | Η κυρά Βασιλικιά, ποίημα | Η Υπνοβάτις, μελόδραμα | Η Λίμνη του Λαμαρτίνου, ποίημα | Ζήτω το Καρναβάλι | Ευχή εις τους γάμους του φίλου Αντωνίου Πρόντζα μετά της δεσποινίδος Ουβερτίνης Γεούρτς | Επιφώνησις προ του νεκρού του Νικολάου Λούζη | Εν τοις αγροίς | Εν επικήδειον δάκρυ επί του νεκρού του ιππότου Σπυρίδωνος Θ. Ζερβού | Ελένη, δράμα | Elementi di grammatica greca odierna ad uso degl' Italiani in XXXIV lezioni seguite dai relativi esercizi e da collezioni di vocaboli efrasi greco-italiani | Εκθεσις του διοικητικού συμβουλίου του εν Κερκύρα δραματικού Συλλόγου των κατά το ετος 1881 πεπραγμένων | Δοκίμιον περί εφαρμογές εις την ελληνικήν γλώσσαν της αναγλυπτογραφίας Βράιλ προς εκπαίδευσιν των τυφλών | Δημοσία κερκυραϊκή πραξις | Δέσπω η ηρωίς του Σουλίου | Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι | Άνθη και τίνα ποιήματα μετά βιογραφίας | Βιβλιοθήκη του γυναικείου φύλου. Η ραπτική, κοπτική, πλεκτική και ποικιλτική μετά 40 σχημάτων | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1883 | Μηνιαίος έλεγχος διαγωγής και προόδου του μαθητού του μηνός (blanc) έτους (blanc), επί αδεία της Κυβερνήσεως | Φραγκίσκη εξ Αριμίνου, τραγωδία | Una lacrima sulla tomba di Rubina Dimitriadi nata Naranzi decessa addi 23 febbrajo 1881 | Υμνος εις την ελληνικήν σημαίαν απαγγελθείς μετά τήν δοξολογίαν της 25ης μαρτίου 1881 εν τη εκκλησία του άγιου Σπυρίδωνος | To ελληνοτουρκικόν ζήτημα και η Ευρώπη | Τα κατά την εν Ζακύνθω κηδείαν και ταφήν του εν Αθήναις αποβιώσαντος Σπυρίδωνος Ρώμα | Στροφαί εις την Χίον του 1881 | Προσφώνησις κατά τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του Βύρωνος εν Μεσολογγίω | Προς το υπουργικόν συμβούλιον έκθεσις | Ποίος φταίει; Δεν θα το πώ ! ποιημάτιον | Ποικίλη Στοά, ετήσιον ημερολόγιον | Πέτρος Ριβέλης | Per le nozze dell' egregio giovane signor Alessandro Caranza colla graziosissima madamigella Maria Buduri | Περί των αντιχριστιανικών τάσεων της σημερινής εποχής, λόγος | Περί της ενταύθα μετακομιδής των λειψάνων Ζακυνθίου ποιητού | Ο Τιμόθεος και ο Φιλήμων, διήγημα | Οι κύαμοι, διήγημα γερμανικόν | Ο Ιησούς του Πανσελήνου μετά μιας χρωματολιθογραφίας | Ο Θεόφιλος ή ο ερημίτης νέος, διήγημα | Ο θάνατος του Μάρκου Βότσαρη. Βίος του λόρδου Βύρωνος και θάνατος αυτού | Ο Δήμος, ποίημα κλέφτικον | Ο Αλή Πασσάς των Ιωαννίνων | Μία μεγάλη θυσία | Memorie ossia carme a Zacinto | Μαθητού εντυπώσεις, ποιημάτιον | Λόγος επικήδειος εις τον πανοσιώτατον αρχιμανδρίτην Φώτιον Κάνταν | Λόγος | Λόγος εκφωνηθείς εντολή της εφορίας του συλλόγου “Νέα Αδελφότης” | Letteratura greca moderna | Κρίμα 'ς τα ταλλαράκια σας ! και εχύσατε και αίμα | Κανονισμός του εν Κερκύρα δραματικού Συλλόγου | Κανανός Λάσκαρις και Βασίλειος Βατάτζης, δύο έλληνες περιηγηταί | Ιω. Σταματέλος. Βιογραφική αφήγησις και λόγοι | Iscrizione greca medievale Corcirese | Ιερεμίου του β' και των διαμαρτυρομένων θεολόγων τής Βυρτεμβέργης | Η μήτηρ μου, αυτοβιογραφία | Η λύρα και ανέκδοτος ύμνος | Η ηθική των Ιησουϊτών | Η Ελλάς και τα τέκνα της, ποίημα εθνικόν | Η δίκη των πιθήκων | Η ανθρωπότης, τραγικοκωμωδία | Επίκρισις επί τινών ασμάτων της Κολάσεως του Δάντου | Επιθεώρησις, μηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα | Εκκλησιαστικός κανονισμός της 18 σεπτεμβρίου 1811 | Έκθεσις περί των ιαματικών πηγών Κυλλήνης | Ειδήσεις τινές ιστορικαί περί Βάρνης πόλεως εμπορικής και οχυράς παρά τον Εύξεινον Πόντον | Dei Sepoleri, carme | Δάκρυα επί του νεκρού του πολυτίμου και πολυκλαύστου συμπολίτου ημών Σπυρίδωνος Κ. Ρώμα | Carlo Gemelli. Delia vita e delle opere | Γαίου Κρίσπου Σαλουστίου Κατιλίνας και Ιουγούρθας | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1882 | Άπαντα Αντωνίου Μάτεσι μετά ιστορικών προλεγομένων | Ανάμνησις του Αντωνίου Πιέρρη Χαλικιοπούλου Κερκυραίου | Αναγνωσματάριον νέας μεθόδου | Alla chiara memoria dell' illustre letterato Dr. Pietro Quartano di Calogera | Alcune lagrime alla memoria di Spiridione conte de Roma | Αιωνία σου η μνήμη, μακάριε πάτερ | Αθηνά: η παρά το Βαρβάκειον ευρεθείσα εν σχέσει προς την Αθηνάν του Παρθενώνος | Χαρτοφυλάκιον των παιδικών μου χρόνων ή αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας | Φλοίσβοι, ποιήματα | Φιλοπατρία και μητρική αγάπη, διήγημα ιστορικόν | Φιλολογικά ανάλεκτα Ζακύνθου | Una lacrima alla memoria di Giov. Draco Melissino | Ueber den Aristeasbrief | To όνειρον του Γλάδστωνος. Αρχή άνδρα δείκνυσιν | Το αρχειοφυλακείον Κερκύρας | Τα σύνθετα της ελληνικής γλώσσης | Τα δακρύβρεχτα άνθη, συλλογή λυρικών ποιημάτων | Συλλογή δημωδών ασμάτων της Ηπείρου | Parlers grecs et romans, leur point de contact prehistorique | Ριζοσπάσται και βελτιώσεις εν Επτανήσω | Πρώτη πράξις του δράματος επιγραφομένου "η εν Επτανήσω πολιτική περιοδεία του υιού της Καλογραίας" | Πραγματεία περί των κατά τους χρόνους ημών αθεϊστικών ιδεών ερανισθείσα | Ποικίλη Στοά, ετήσιον ημερολόγιον | Ποιήματα | Per le nozze di madamigella Laura Melissino | Περί της γαλλικής στοιχουργίας (sic), πραγματεία | Παρνασσός ήτοι απανθισμά των εκλεκτότερων ποιημάτων της νεωτέρας Ελλάδος | Οσσιάν δοκίμιον | Ο ελευθέριος, διήγημα παιδαγωγικόν μετά ποιηματίων προς χρήσιν των παίδων και των γονέων | Λόγος περί γυμναστικής | Λόγος επιτάφιος | Κωνσταντινούπολις κατά την Ελληνικήν Ανθολογίαν ήτοι κατά τα εν τη Ελληνική Ανθολογία επιγράμματα | Καταδίκη δικαστού υπό δικαστών παρά δικαιωθέντος δικηγόρου δημοσιευθείσα | Inscrizione Corcirese | In morte dell' angelico giovinetto Costantino Zannini | In morte dell' adorabile giovane contessina Angelica Anino Corafa | Ηymne a la Liberte | H αναγνώρισις του Ιωσήφ και o Ηρακλής ηρό (sic) των δυο οδών, δράματα | Εμπορικής βιβλιοθήκης τόμος έ. Εγχειρίδιον καταστιχογραφίας συνταχθέν κατά πρωτότυπον μέθοδον ευχερή προς εκμάθησιν και εφαρμογήν χάριν των μαθητευόντων και των εμπορευομένων | Ελεγείον εις Φίλιππον Ιωάννου | Εκθεσις | Del contrabbando di guerra | Collection de Romans grecs en langue vulgaire et en vers publies pour la premiere fois d'apres les manuscrits de Leyde et d'Oxford | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1881 | Αρσένιος Πανδής | Άπαντα Διονυσίου Σολωμού | Alterthuemer von der Insel Kephalenia. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwuerde bei der hochloeblichen philosophischen Facultaet der Universitaet Erlangen | Αληθής έκθεσις περί του εν Κερκύρα θαυματουργού λειψάνου του αγίου Σπυρίδωνος | Φιλία και κλάϋματα, δημοτικά τραγούδια | Φαντασία και καρδία, συλλογή δευτέρα λυρικών ποιήσεων | To θρησκευτικόν συναίσθημα και το κοινωνικόν καθήκον, ανάγνωσμα | Τα διατρέξαντα, αφήγησις των κατά την αγίαν και μεγάλην παρασκευήν διατρεξάντων καθ' ην στιγμήν επρόκειτο να εκφωνήσω τον επιτάφιον λόγον | Recherches archeologiques sur les Iles Ioniennes. I. Corfou | Ποιήματα Ν. Κ. δημοσιεύονται δεύτερη φορά | Poche parole sulla bara funebre | Περί ψυχής, θεού και ηθικού νόμου διατριβαί | Περί της παμπρώτης αρχής ή γενέσεως της ψυχής του ανθρώπου, της διαδόσεως του προπατορικού αμαρτήματος και της δι' Ιησού Χριστού απολυτρώσεως ημών | Περί της εν Επτανήσω αφομοιώσεως προς τους νόμους του ελληνικού βασιλείου και περί των πηγών του ιονίου δικαίου | Περί καθαριότητος | Ο νέος σύλλογος Καποδίστριας | Ο νέος εκλογικός νόμος | Omaggio di amore e riverenza filiale (Page 3 :) alla Santita di Leone XIII felicemente regnante nel secondo anniversario della mirabile esaltazione di lui Michele Stagni, sacerdote di Corfu | Ολυμπιακαί ανασκαφαί ο Παιώνης και τα έργα αυτού | Ο διδάσκαλος του νεανίσκου, κωμωδία μονόπρακτος | Ο διανομέας της εφημερίδος «Η Φωνή» προς τους κκ. συνδρομητάδες αυτής | Μνημόσυνον. Λόγος | Μιχαήλ Ακομινάτου του Χωνιάτου τα σωζόμενα | Μικρά διατριβή περί δημάρχου, παρέδρων και συμβούλων δημοτικής κυβερνήσεως και βουλευτών επικρατείας | Λόγος πανηγυρικός εις την ελληνικήν παλιγγενεσίαν αυτοσχεδίως απαγγελθείς προς τον Κερκυραϊκόν λαόν τήν 5 μ. μ. ώραν της 25 μαρτίου 1879 προ της πλατείας του θεάτρου | Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Ιουλίου Γ. Βερύκιου Ιατρού | Λεπτομερής κατάστασις της διαλογής των ψήφων κατά τμήματα των δημοτικών αρχών του δήμου Κερκυραίων | Κόσμου νεότης τουτέστιν οι θεοί και οι άνθρωποι της ηρωϊκής εποχής | Gli Albanesi e l'Epiro | Η Μέλισσα της Ερμουπόλεως, μηνιαίον περιοδικόν | Ηθικός κόσμος, εποποιία | Η απόφασις επί της δημοτικής εκλογής του δήμου Ζακυνθίων | Επί τω αώρω θανάτω εθνικού ποιητού Αριστοτέλους Βαλαωρίτου | Εγκόλπιον Ιατρικόν προς χρήσιν των πρακτικών ιατρών | Δυο ηρώα άσματα εν δακτυλικώ εξαμέτρω καταληκτικώ | Cenni storici e brevi considerazioni intorno a un caso di febbre tifoidea a forma atassica | Γεωργίου Προσαλένδου ανέκδοτα χειρόγραφα | Γεωργίου Μαρτινέλη τα Ερωτικά | Βίος και έργα Αριστοτέλους Ι. Βαλαωρίτου | Βιογραφία του εθνικού ποιητού Αριστοτέλους Βαλαωρίτου | Biografia di Margherita Mignaty | Βιογραφία Γεωργίου Κ. Τυπάλδου Κεφαλλήνος | Αττικόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1880 | Αριστοτέλης Βαλαωρίτης | Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων Επιστολαί | Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας εις το υπερφυές θαύμα | Φόρος σεβασμού τη μνήμη του αποβιώσαντος ιππ. Γεωργίου Μαρκορά | Φθογγολογία της ελληνικής γλώσσης κατά τας αρχάς της νεωτέρας γλωσσολογίας | Υπουργείον των Εσωτερικών. Στατιστική του εν Κερκύρα φρενοκομείου του έτους 1877 | Σύμμικτα ιατρικά παραγγέλματα | Συλλογή ποιημάτων ληφθέντων εκ των δοκιμωτέρων ιταλικών ποιητών και μεταγλωττισθέντων εις τον καθ' ημάς πεζόν λόγον | Solenni funerali alla cara e santa memoria del sommo pontefice Pio IX celebrati nella cattedrale cattolica di Corfu nei giorni 20, 21 e 22 febbraio dell' anno 1878 | Σάλπισμα Πολεμιστήριον ! Πανιγειρικόν Εθνεγερτήριον ! Της Ελληνικής Στρατιωτικής Εκστρατίας | Η λίμνη εκ των του Λαμαρτίνου, παράφρασις | Προς τους εκλογείς της επαρχίας Κερκύρας | Ξύπνα μάννα μην ξυπνήσης | Πίναξ δεικνύων τας αφίξεις και αναχωρήσεις των Ταχυδρομείων | περί της λατινικής γλώσσης και φιλολογίας παρά τοις αρχαίοις Έλλησι, διατριβή | Περί δικαιοδοσίας του προέδρου των πρωτοδικών | Παράρτημα Ζακυνθίου Ανθώνος | Ο νεφελάγγελος, ποιημάτιον ινδικόν | Ο νεόφυτος Οθωμανός και περί της ελληνικής εθνεγερσίας οπτασία αυτού. Διήγησις | Οι ήρωες του Μαυροβουνίου, ωδή | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι της υπεραγίας δεσποίνης ημών θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας | Ο διακονάρης, ποίησις | Ο απολωλώς βίος | Νυχτολούλουδα, λυρικά ποιήματα | Νύξεις επί του φιλολογικού βίου Ανδρέου Μουστοξύδου | Νέον έτος | Νεκρολογία | Μ. Τυλλίου Κικέρωνος Λόγοι ο υπέρ του Μανιλείου νόμου και υπέρ Αρχίου του ποιητού | Μνημόσυνον | Μεθοδική σειρά ζητημάτων προς έγγραφον έκθεσιν ιδεών χάριν των στοιχειωδών σχολείων | Μαρτύριον μακράν μονοκοίτου, μεγαπενθούντος συγγενούς ακρόστιχον τη μνήμη της Άννης Βροκίνη Σαούλη | Μαρία Ρολάν, μυθιστόρημα | Λυκόφως, ποιήσεις διάφοροι | Λόγος εκφωνηθείς προ του νεκρού του Παναγιώτου Λαζαρά | Λόγος εκφωνηθείς προ του νεκρού του Ιωάννου Τουρλινού | Λόγος εκφωνηθείς κατά τα εγκαίνια του νέου καταστήματος του Ορφανοτροφείου Κερκύρας | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ναώ του αγίου Διονυσίου | Λόγος εκφωνηθείς εν τω καταστήματι της Φιλαρμονικής Εταιρίας | Λόγος εις τον νεκρον της Πηνελόπης Ευσταθίου Δρακούλη | Λόγοι επικήδειοι εκφωνηθέντες επί του νεκρού ιππότου Σπυρίδωνος Καρβελλά | Le ultime ore e l'apoteosi di S. R. M. V. Emanuele II, primore d'ltalia | La mano | Κατήγκω, διήγημα | Κανονισμός του εν Αθήναις ελληνικού παιδαγωγείου Β. Βούλγαρη | Il Raja. Poesia | Η Επτάνησος υπό την ξενοκρατίαν και ο τελευταίος πρόεδρος της Ιονίου πολιτείας κομ. Δημ. Καρούσος | Η ανθόπωλις των Παρισίων ή Ιουλία Φάβρυ μου, μυθιστορία πρωτότυπος | Επιστολιμαία διατριβή | Επιστολιμαία απάντησις πρός τον κύριον S. G. U. | Έκθεσις του ταμίου της εν Ζακύνθω επιτροπής των κυριών του Ερυθρού Σταυρού | Δύο τραγούδια | Chronik der Kriege der Franken in Romania und besonders in Morea nach den Handschriften in Bern | Γερασίμου Λιβαδά υπόμνημα | Γενικόν πρακτορείον παραγγελιών | Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Σπυρίδωνος | Biografia di Giorgio K. | Biografia di Giorgio K. Tipaldo Cefaleno | Βερονίκη Τζίμπο δούκησσα του αγίου Ιουλιανού | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1879 | A Luigi da Conturbia Milanese, che, coperto di gloria nella battaglia di Caralimbei in Epiro | Alcuni documenti intorno l'accidentale calastrofe avvenuta nell' isola di Corfu nell' anno 1718 | Αι Αθήναι περί τα τέλη του δωδεκάτου αιώνος κατά πηγάς ανεκδότους, διατριβή | Φιλική αγάπη, μυθιστόρημα | Φειδίας και η εποχή αυτού, λόγος εισιτήριος εκφωνηθείς, τη 18η απριλίου 1877 | Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ | Σύλλογος η Αδελφότης εν Σύρω, Λόγος | Συλλογή ονοματοθεσιών της νήσου Κεφαλληνίας μετά ιστορικών, τοπογραφικών και αρχαιολογικών σημειώσεων | Προς την επιτροπήν την διαχειριζομένην την των δήμων Κερκύρας επίκοινον περιουσίαν | Poesie | Περί περιθάλψεως των θυμάτων του πολέμου | Περί καθαριότητος | Ο τραχύς τους τρόπους ευεργετικός (II burbero benefico), κωμωδία | Ο κυρ Γερώλυμος εις τα δίκτυα, κωμωδία μονόπρακτος | Οι πόθοι του ελληνικού έθνους | Ο έρως της ιδέας | Observations | Ο ασθενής. Αγόρευσις | Μαραμμένα φύλλα, συλλογή διαφόρων ποιημάτων | Λόγος περί ιερωσύνης | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος εκφωνηθείς τη 23 ιουνίου 1877 κατά την έναρξιν των ενιαυσίων εξετάσεων του ελληνικού εκπαιδευτηρίου Π. Α. Οικονόμου | Λόγος εκφωνηθείς εν τω μητροπολιτικώ ναώ | Λόγος εκφωνηθείς εν τω εκπαιδευτήριο Καποδίστριας κατά την έναρξιν των δοκιμασιών του σχολικού έτους 1876-77 | Lettre d'invitation | Λεξιλόγιον εβραϊκοελληνικόν των εν τω πρώτω βιβλίω της Πεντατεύχου λέξεων | Le glorie di santo Spiridione | La Bubulina ovvero l'assedio di Tripoli nella guerra contro i Turchi, dranima storico in quatro (sic) atti | Καταστατικόν της εν Ζακύνθω συντεχνίας των κουρέων | Κανονισμός του εν Κεφαλληνία φιλοπροόδου Συλλόγου η Ελπίς | Inscrizione sepolcrale Corcirese | Η μετάφρασις της Ηλευθερωμένης Ιερουσαλήμ | Ηθικοπολιτικόν ανθολόγημα | Η εν έτει 1537 πολιορκία της Κερκύρας και τα περί την Καρτανίδα Καλήν κατά τας ανέκδοτους επιστολάς | Η απολογία Ιωάννου Αρδανιτάκη Κόκκιαρη ενώπιον τυο ανεκκλήτου κριτηρίου της κοινής γνώμης επί της αποφάσεως του δικαστηρίου των ενταύθα πλημμελειοδικών της 21ης αυγούστου 1876 | Επί του δημοσιευθέντος νομοσχεδίου περί διαχωρίσεως των εγχωρίων κτημάτων των Ιονίων νήσων | Επιστολή προς Αγησίλαον βιογραφική ή βίος Σωκράτους Κουρή | Επικήδειος εκφωνηθείς επί του νεκρού του Τιμοθέου Τ. Φορέστη | Εκλογή αραβικών διηγημάτων λίαν τερπνών και ενδιαφερόντων | Documenti onorifici della famiglia dei conti Zancarol | Die Elemente der lateinischen Prosodie und Metrik nebst dem etymologischen und syntactischen Theil in vervollstaendigter Fassung kurz dargestellt fuer die Studierenden anden koeniglich griechischen Gymnasien | Decret (n° G27) du Conseil municipal de Corfou relatif a la celebration d'un service funebre pour le repos de l'ame de Constantin Canaris | Βραχεία διατριβή περί της παρ' ημίν φίλομουσίας και ιδίως της του γυναικείου φύλου αγωγής | Βιογραφικά σχεδάρια των εν τοις γράμμασιν | Βιογραφία Γερασίμου Λειβαδά | Βίλμα, διήγημα | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1878 | Απόκρουσις συκοφαντίας | All' egregia prima artista Ida Lambertini che, in occasione della sua beneficiata, rappresentava Messalina al teatro comunale di Corfu | Αισθήματα και ελπίδες | Ad Olimpia Trebbi, distinta prima donna soprano, in occasione della sua beneficiata. Sonetto | Abrege de la Grammaire francaise | Φυλλάδιον ονομαζώμενον δαφνηφόροι συμβουλαί | Vaudeville II. Η ερωμένη του συρμού, κωμειδύλλιον μονόπρακτον | Υπαλλήλου πάρεργα. Η Μπουμπουλίνα ή η άλωσις της Τριπολιτσάς εν έτει 1821, δραματικόν δοκίμιον | Τα γελοία αποτελέσματα της ζηλοτυπίας, κωμωδία μονόπρακτος μετ'ασμάτων | Συλλογή παροιμιών, φράσεων κλπ. της νεοελληνικής γλώσσης | Sketches of the historical past of Italy | Πρόχειρος οχυρωτική πεδίου μάχης ανταποκρινόμενη εις τον κανονισμόν των ασκήσεων του πεζικού της 9 άπριλίου 1876 | Προσλαλιά | Πολιτική της Αγγλίας και ηρωϊσμός Χασάν | Ορθογραφικόν της κοινής των Ελλήνων γλώσσης, έργον πρωτότυπον | Ο μικρός πολίτης Π. Βεργωτή | Ο Άδης του Δάντου | Notizie sulla malattia sofferta dal canonico Serra | Μυρολόγια Λευκάδος ανέκδοτα μετά γλωσσικών προλεγομένων | Μία μητέρα του ελληνικού αγώνος, ποίημα | Memorie biografiche intorno agli illustri Corciresi dalla caduta dell' impero Bizantino fino a' nostri giorni | Λόγος πανηγυρικός εις δόξαν του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος του θαυματουργού και προστάτου Κερκύρας | Λόγος επιτάφιος απαγγελθείς την 28 ίουνίου 1876 επί του νεκρού του Γερασίμου Λιβαδα | Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς κατά την 3 νοεμβρίου 1876 εν τη κηδεία του ελλογίμου ανδρός Θεοδώρου Καρούσου εν τω ιερώ ναώ Σωτήρος | Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς εν τω ναώ της μητροπόλεως Λευκάδος επί τω νεκρώ Φιλίππου Α. Βλαντή | Λόγος εκφωνηθείς τη κδ' Ιουνίου 1876 κατά τήην έναρξιν (sic) των ενιαυσίων εξετάσεων του ελληνικού εκπαιδευτηρίου Π. Α. Οικονόμου | Λόγος εκφωνηθείς εν τω κατά Ληξούρ | Λόγος εκφωνηθείς εν τω εκπαιδευτηρίω Καποδίστριας κατά τήν έναρξιν των δοκιμασιών του σχολικού έτους 1875-76 | Λόγοι παιδαγωγικοί προς τους μαθητάς του γυμνασίου υπό Διονυσίου Λάτα αρχιμανδρίτου | Λόγοι επικήδειοι εις Ανδρέαν θ. Ζαίμην εκφωνηθέντες εν τω ιερώ ναώ της Μητροπόλεως Ζακύνθου τη 8 νοεμβρίου 1876 | Λόγοι επικήδειοι εις Αναστάσιον Βερύκιον ιατρόν | Λόγοι εκφωνηθέντες επί του νεκρού Ιωάννου Κεφαλά, ιππότου του χαλκού αριστείου του Αγώνος και του χρυσού παρασήμου του Σωτήρος | Λογική | Κύριε Ανδρέα Λασκάρατε | Καταστατικόν της εν Κερκύρα ανωνύμου βιομηχανικής εταιρίας τα Νατρουργεία Κερκύρας | Joseph Despuches εκ των Γαλάτης ηγεμόνων | I dialetti greci ed il neo-ellenismo | Θεόδωρος Καρούσος | Η κατάστασις της εγχωρίου περιουσίας Κεφαλληνίας, η διαχείρισις του μονοπωλίου του άλατος και ο υπόλογος τελώνης κυρ. Σπυρίδων Βάλβης | Εν δάκρυ επί του τάφου του προσφιλούς ήμών φίλου Φιλίππου Α. Βλαντή | Ελεγείον εις τον αείμνηστον φιλολόγον και ευεργέτην της Κεφαλληνιακής νεολαίας Θεόδωρον Καρούσον | Εκθεσις ητιολογημένη | Εις τον θάνατον Ανδρέου Α. Δενδρινού, τέκνου τρυφερού της αδελφής Ιθάκης | Δυο λέξεις ως προς το μέγα άδικον της μητρός προς την θυγατέρα και τα τέκνα της | Δύο λέξεις επί του τάφου της δος Δ. Παππαϊωάννου | Διασκέδασις, ήτοι συλλογή ανεκδότων, ποικίλων και μικρών τερπνών διηγημάτων | Δημητρίου Ν. Δαρβάρειος Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1877 | Αρσενίου ιερ. Πανδή απάντησις | Αποφάσεις της διοικούσης την επιχώριον περιουσίαν των δήμων Κεφαλληνίας επιτροπής επί της εκκαθαρίσεως του άλατος και διαφόρων λογαριασμών παρελθόντων ετών και προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων της επιχωρίου περιουσίας του έτους 1876 | Αντωνίου Μανούσου ταγματάρχου, εν τω ιταλικώ στρατώ, λυρικά ποιήματα | Άλωσις Κύπρου (1571), σύγχρονος διήγησις | ΑΙ conte Giovanni Capodistria epistola | Ακολουθία του άγιου οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου | Αι τέσσαρες ασματικαί ακολουθίαι του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου, αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού, μετά νέου συναξαρίου εικοσιτεσσάτων οίκων και τινών εγγράφων εν παραρτήματι | Αι μωραί κεφαλαί ή ο κάδος πυρίτιδος, κωμωδία μονόπρακτος | Ωδαί Κοίντου Ορατίου Φλάκκου μετά βιογραφίας του ποιητού | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα τμήματος ά. Προσευχαί δια τ' άλληλοδιδασκόμενα παιδιά διορισθείσαι υπό της επί της προπαιδείας επιτροπής | Χρηματίτης αγών | Φωναί υπέρ της δημοτικής | Religione e Ragione | Προς τον άξιοτιμον επί των οικονομικών υπουργόν, υπόμνημα εμπόρων Κεφαλληνίας | Περί του ιδιωτικού βίου των Ρωμαίων πραγματεία | Περί της μουσικής των Ελλήνων και ιδίως της εκκλησιαστικής / υπό Ευσταθίου Θερειανού | Περί της εγχειρήσεως του στραβισμού. Διατριβή | Πάρις και Οινώνη, δράμα | Ουϊργιλίου Αινειάς | Ο όρκος, ποίημα | Οδύσσεια | Οδηγίαι προς τους σπουδαστάς της νομικής | Ο Αρσάκης και η Ισμηνία, διήγημα ανατολικόν | Ο αναμμένος δαυλός ή Πάρις (Αλέξανδρος) και Οινώνη, δράμα | Νικολάου Κονεμένου και πάλε περί γλώσσας | Λόγος περί θείας λατρείας | Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς κατά την 20 αυγούστου 1875 | Λόγος εκφωνηθείς κατά την διανομήν των βραβείων εν τω λυκείω Ροδοκανάκη | Λόγοι Ισοκράτους κατ' έκλογήν | Κόλασι του Ντάντε. Ραψωδία | Inno alla Liberia | Histoire de Tagiapiera, surcomite venitien, poeme grec envers trochaiques rimes par Jacques Trivolis | Η φιλοσοφία του Σωκράτους | Η εν 62 ώραις εξελέγξασα την εθνικήν Βιβλιοθήκην επιτροπή | Η εν ταις Ιονίοις Νήσοις αποστολή | Η βουλευτική εκλογή Κερκύρας υπό την κυβέρνησιν Τρικούπη Λομβάρδου | Η δούκισσα του αγίου Ιουλιανού ή τα φρικτά της ζηλοτυπίας αποτελέσματα | Επιτάφιος λόγος | Epistola al cav. Andrea Mustoxidi | Ένστασις Μάρκου Θέρμου, κατοίκου Εγκλουβής, δήμου Καρύας της Λευκάδος, κατά της ενεργηθείσης βουλευτικής εκλογής της επαρχίας Λευκάδος | Για τον αξιοδάκρυτον θάνατο του Σπυρίδωνος Χριστοδούλου Βούλγαρη ετών εικοστεσσάρων | Βούλευμα υπ' αριθ. 176 των εν Πάτραις εφετών αφορών τας εν τω δήμω Ζακυνθίων πέρυσι γενομένας εκλογικάς παραβάσεις | Αττικόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1876 | Ai meriti sublimi di Sua Eccellenza illma e rev'na monsignor Giuseppe Zaffino, gia vicario generale della diocesi di Corfu e canonico decano parroco di questa metropolitana | Υπόμνημα Θ. Καρούσου τω αξιολόγω κ. Ν. Μαυροκορδάτω προέδρω του προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων συλλόγου | Tο νέον έτος 1874 ο διανομεύς του Καποδιστρίου προς τους κκ. συνδρομητές του | Το νέον έτος 1874 | Τα αληθή αίτια της πτώσεως του κ. Λομβάρδου | Στιγμαί δακρύων | Σπυρίδων Βασιλειάδης εθνικός ποιητής | Προσφωνητικός προς Προκόπιον τον πανιερώτατον μητροπολίτην Αθηνών, τον από Μεσσηνίας, κατά τον ενθρονισμόν αυτού | Προσευχή των παίδων | Περί της καθ' ήμας εκκλησιαστικής μουσικής | Παράρτημα των ελληνικών κωδίκων εν ω περιέχονται οι από του μηνός Ιουλίου 1871 μέχρι του μηνός αυγούστου 1873 εκδοθέντες νόμοι, βασιλικά διατάγματα και αι συμβάσεις | Ολίγοι στίχοι | Ολίγα άνθη | Ο ανδριάς του αοιδίμου Γρηγορίου έ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως | Grammaire du grec vulgaire et traduction en grec vulgaire du traite de Plutarque Sur I'education des enfants | Νικόλαος ο Μάντζαρος, βιογραφικόν σχεδίασμα | Λόγος κατά την προς υποστήριξιν της υποψηφιότητος του κ. Α. Μ. Καποδιστρίου | Λόγος εκφωνηθείς την 21 μαΐου εν τω ναώ των Αγίων Πάντων | Λόγος εισαγωγικός εις τα θρησκευτικά μαθήματα | La Femme adultere. Η Μοιχαλίς | Θρήνοι επί του τάφου Ιωάννου Νομικού | Δοκίμιον ιταλικών ποιημάτων εμμέτρως εξελληνισθέντων | Διαφωνίαι επί του εν Ελλάδι ισχύοντος αστυκού δικαίου | Considerations concernant les lois actuelles du royaume hellenique | Αυλικοί και κομματάρχαις. Σάτυρα | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1875 | Απάντησις επί γεγονότων ερειδομένη εις την προσλαλιάν του δημοδιδασκάλου κ. Καταπόδη κατά την έναρξιν των ενιαυσίων δοκιμασιών του β' δημοτικού σχολείου των Ισραηλιτών Κερκύρας τας 4-5 αυγούστου 1874 | Άπαντα Ιωάννου Β. Αλευρά | Αν ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός ελάλει και ελληνιστί | Alla memoria della imparreggiabile donna Maria Migliaressi nata Dona | Ωδή ευκτήριος εις την επέτειον εορτήν των γενεθλίων του ευκλεεστάτου βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου α' | Versi italiani diun Greco. Imola | Un Grec tres-devoue a la Russie, victime du chancelier de cet empire le prince Gortchacoff | Υμνολογίδιον | Tributo di reverenza e di affetto all' onorata e veneranda memoria di Alessandro Manzoni | To Ψέμμα, ποίημα δημοτικόν | To νέον έτος 1873 | To νέον έτος 1873 | To νέον έτος, ο διανομεύς της εφημερίδος «Ρήγας ο Φεραίος» προς κκ. Συνδρομητάς | Το νέον έτος. Ο διανομέας Γιάκουμος προς τους συνδρομητάς του Κώδωνος | Το ζήτημα της γλώσσας | Τα κατά τον θάνατον του έκτακτου υγειονομικού φύλακος Ιωάννου Βαλέριου προς το εν Αθήναις Ιατροσυνέδριον, υπόμνημα | Συνοπτική έξιστόρησις της των Κηπουρίων μονής από της ιδρύσεως αυτής μέχρι σήμερον, 1789-1873 | Τα κατά τους οικιστάς των παρ' Έλλησιν αποικιών και τας αυτοίς απονεμομένας τιμάς και προνομίας | Σκέψεις επί του θανάτου του Ιωάννου Βαλέριου | Π. Χιώτου βλέμμα εις τα κατακρινόμενα περί των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του πατριάρχου Γρηγορίου και του διθυράμβου του ποιητού Α. Βαλαωρίτου | Putne Uspomene iz Hrvatske, Dalmacije, Arbanije, Krfa i Italije | Περί Νικολάου Αρλιώτη (1731-1812) και των χειρογράφων χρονικών αυτού | Ό έν Βραίλα συλλογικός μου βίος | Odi | Ό διανομεύς της εφημερίδος « Καποδίστριας » προς τους κυρίους συνδρομητάς του | Ο Βολταίρος ήτοι ο φιλοσοφικός, φιλολογικός και ιδιωτικός αυτού βίος με΄τα διαφόρων ιστορικών και φιλολογικών σημειώσεων | Οβιδίου Μεταμορφώσεων | Ο άρχων του Ολύμπου Ιωάννης ο Καταλάνος, δράμα | Ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Λάτας | Λόγος επικήδειος | Λόγος εκφωνηθείς τη 25η μαρτίου εν των ναώ των Αγίων Πάντων | Λόγος εκφωνηθείς εν τω μνημοσύνω υπέρ του αριδίμου διδασκάλου του γένους Κωνστ. Ασωπίου | Λόγος εκφωνηθείς εν τη αιθούση της Εταιρίας των Φίλων του λαού, τη 26η δεκεμβρίου 1872 | Λόγοι εκφωνηθέντες εν τω ναώ του νεκροταφείου, τη 24η ιουνίου 1873, επί του νεκρού του Ριχάρδου Στίβενς, προξένου της Α.Μ. Της ανάσσης της μεγάλης Βρεττανίας εν Ζακύνθω | Le Theatre de Bayreuth et la reforme musicale de Richard Wagner | La visione di Lambro e l'avvelenata del conte D. Solomos voltate in versi italiani | II 24 maggio del 1873 | Ή φιλοσοφία τοΰ Πλάτωνος | Η υπό πολλών περιμενομένη άπάντησις | Εις τελευταίος φόρος δικαιοσύνης και αληθείας προς τον μακαρίτην Ν. Μερκάτην | Δυο λέξεις τοις μαθηταίς του εκπαιδευτηρίου Καποδίστριας επί τω λειψάνω του της θεολογίας καθηγητού αυτών ιερομόναχου Σπυρίδωνος Σκορδίλη | Διηγήματα. Μη απελπίζεσθε και Μυθιστόρημα πλουσίου νέου | Διάλογος εμταξύ εκλογέως χωραίτου και χωριάτου δια τας εκλογάς των 1873. Έπειτα από τας εκλογάς | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1874 | Ας μη παρασιωπηθή μικρά σκέψις ως προς το ανάθεμα κατά την κυριακήν της ορθοδοξίας | A Ricordano Marzocchi l'affettuoso zio C. Messala | Αll esimia artista signorina Laura Dondini in occasione della sua beneficiata. Sonetto | All' esimia artista Laura Dondini ode | A Laura Dondini, prima donna assoluta al teatro comunaledi Corfu | A Laura Dondini prima donna assoluta in occasione della sua beneficiata. Sonetto | A Laura Dondini in occasione della sua beneficiata. Sonetto | A Laura Dondini in occasione della sua beneficiata, sonetto | Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Αρσενίου αρχιεπισκόπου Κερκύρας | Ακολουθία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς | Αί δυο πρωτεύουσαι τής Ανατολής κατά το 1858 και 1860 | Α. Dumas fils. Ό ανδρόγυνος, απάντησις προς τον κύριον Ερρίκον δε Ιδεβίλ | Αγόρευσις επί του προϋπολογισμού του κράτους | Υπόμνημα επί τής ένώιηον του 'Αρείου Πάγου δίκης των Ευγενίου Πολυλά και ομοδίκων κατά κυρίας Φανής Σκαραμαγκά | Τα έξαμήνια | Στιχουργήματα διάφορα | Souvenirs de voyage | Πτωχοκομείον Κερκύρας. Έκθεσις της διοικητικής επιτροπής επί της διαχειρίσεως από 1 μαΐου 1869 μέχρι 4 φεβρουαρίου 1872 | Προσλαλιά Π. Χιώτου ιππότου προς τον πανιερώτατον αρχιεπίσκοπον Κερκύρας Αντώνιον Χαριάτην | Ποιήματα διάφορα | Poesie per gli Esami scolastici dell' anno 1872 | Πίναξ σταθμών διηρημένος εις δύο μέρη | Per le esequie del cavaliere Nicolo Calichiopulo Manzaro | Περί του αγίου Αρσενίου, μητροπολίτου Κερκύρας (876-953), διατριβή | Περί της ιστορικής αποστολής του ελληνισμού | Περί της αρχήθεν κοινωνίας των Ελλήνων προς τους Ιταλούς και Ρωμαίους και της εντεύθεν επενεργείας αυτών προς εκπολιτισμόν τούτων | Περί Βελισσαρίου Κορενσίου, έλληνος ζωγράφου εν Νεαπόλει (1558-1643), διατριβή | Ό Τζέμις μου | Ο κατά τών εραστών διωγμός, μυθιστορία διδακτικωτάτη | Οι τριάκοντα τύραννοι των Αθηνών, μυθιστόρημα | Oι εκ μικρών τεχνιτών μεγάλοι άνδρες, σύγγραμμα | Ο εθελοντής της Κρήτης, τραγωδία | Ode votiva in anniversario festo natalis clarissimi regis Graecorum Georgii I | Ο βασιλεύς ευθυμεί (Rigoletto), δράμα | Ο ανδριάς του αοιδίμου Γρηγορίου του ε', πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως | Νεκρολογία εν είδει επιταφίου λόγου εις τον θάνατον Γεωργίου Βασιλά | Λυκαυγές, συλλογή λυρικών ποιήσεων | Λόγος της 25 μαρτίου του έτους 1872 | Λόγος πανηγυρικός εις την τριήμερον ανάστασιν του Ιησού Χριστού | Λόγος επικήδειος | Λόγος εκφωνηθείς την κυριακήν 27 αυγούστου 1872 παρά του κυρίου Γεωργίου Ν. Θεοτόκη, προέδρου του ενταύθα πολιτικού συλλόγου Κερκυραίος, κατά την έναρξιν των εργασιών του ιδίου συλλόγου | Λόγος εκφωνηθείς τη 26η δεκεμβρίου 1871 έτους κατά τα εγκαίνια του εν Μασσαλία ελληνικού συλλόγου | Λόγος εκφωνηθείςτη ιε' αυγούστου 1872 εις τον ανόν της υπεραγίας Θεοτόκου εις χωρίον αγίου Κυρικού | Λόγος εκφωνηθείς εν τέλει του μνημοσύνου του αοιδίμου Γεωργίου Κ. Τισαμενού | Λόγος εισαγωγικός εις την διδασκαλίαν των ιερών μαθημάτων εν τοις γυμνασίοις Αθηνών | Λόγος επί του νεκρού του αοιδίμου ιππότου Νικολάου Χαλικιοπ. Μαντζάρου, ισοβίου της εταιρίας προέδρου | Λόγος απαγγελθείς εν τω εν Κερκύρα παρθεναγωγείω Βαλάνου | Λόγοι εκφωνηθέντες εις την κηδείαν του ιερομονάχου Παρθενίου Κόμη, ηγουμένου της μονής του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου εις Λαγκαδά, τη 18η μαΐου 1872 | Κωμωδία έν κωμωδία, παράστασις | Καλλιλογική ανάλυσις του διθυράμβου | Ιωάς, δράμα | Ιστορικών και φιλολογικών αναλέκτων εκδιδομένων | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | In morte di Giuseppe de' Semo | Θησαυρός κεκρυμμένος ήτοι αξιόλογος συλλογή συγκειμένη | Η θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος | Η ελαία του Ρήγα | Η έκθετος του ορφανοτροφείου της αγίας Μαρίας, δράμα | Ευριπίδου Κύκλωψ | Ευγενίου του Βουλγάρεως Θεολογικόν | Επίκρισις των κατά την 25 μαρτίου εν Αθήναις | Εγχειρίδιον της φυσιολογίας του άνθρωπου | Εγχειρίδιον στοιχειωδών γνώσεων εκ των επιστημών, των τεχνών και της βιομηχανίας | Dithyrambus in simulacrum patriarchi Gregorii V | Διπλωματικαί μελέται περί του ανατολικού ζητήματος | Delle lodi di santo Spiridione, vescovo protettore dell' isola ecitta di Corfu | Cenni sul protettorato Britannico nelle Isole Jonie dall' anno1817 | Βιογραφία Μαρίνου Παπαδοπούλου Βρετού | Βασίλειον της Ελλάδος | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1873 | Αρχαία ιστορικά γεγονότα της οικογενείας των κομήτων Κλαδαίων από τα 1330 μέχρι τα 1803 | Απολογία | Απλή και καθαρεύουσα, στίχοι | Απάντησις του κ. Αριστοτέλου (sic) Βαλαωρίτουε (sic) εις την εν τη “Ημέρα” καταχωρηθείσαν επίκρισιν επί του αποκαλυπτηρίου του Ύμνου | Φιλική απάντησις του καθολικού θεολόγου εις τα προς αυτόν Ολίγα μαθήματα λογικής και θεολογίας | Tributo di caldissimo e sincero affetto alla cara memoria del nobile e costumato giovanetto Jacopo Vincenzo Trabaudi Foscarini salito alla sede degli angeli il primo luglio 1871 | Τρία ιστορικά διηγήματα | Τα Θεσμοφόρια και Ελευσίνια | Supplement aux considerations concernantle nom de l'auguste reine des Hellenes | Σύλλογος Ρήγας ο Φεραίος. Παραδόσεις προς τον λαόν | Sulla spoglia | Στειχουργικόν (sic) εγκώμιον επί του λειψάνου του πρωτομάρτυρος και εθνάρχου Γρηγορίου του ε', οικουμενικού πατριάρχου | Σάρα και Κάρολος ή παράπτωμα δια παραπτώματος εκδικούμενον, δράμα | Πρόσκλησις προς τους επιφανείς των λογίων της Ελλάδος και Ιταλίας | Ποίημα νέον πάνυ ωραίον και ωφέλιμον τοις αναγινωσκομένοις περί στρατιωτικής πραγματείας | Περιληπτικαί βιογραφίαι των διασημότερων στρατηγών της α' γαλλικής αυτοκρατορίας | Parigi | Παράρτημα των ελληνικών κωδίκων εν ω περιέχονται οι από του 1865 μέχρι της 1 Ιουλίου 1871 εκδοθέντες νόμοι και βασιλικά διατάγματα | Παράρτημα των ελληνικών κωδίκων από του έτους 1860 μέχρι του 1866 | Πανηγυρικός εις την α' πεντηκονταετηρίδα της πολιτικής αναγεννήσεως της Ελλάδος | Περί ζωγραφίας, χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ' [1726] | Ό φιλάργυρος, κωμωδία | Οι Κρητικοί γάμοι, ανέκδοτον επεισόδιον της Κρητικής ιστορίας επί Βενετών | Λόγος εν τη α' και β' κυριακή των Νηστειών | Ο διάλογος και το όνειρον | Ο Βερτόλδος, σειρά πολιτικών κωμωδιών | Nozze Paolucci-Dondi dall' Orologio | Ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των αποστόλων Πράξεις | Νέος έμπειρος Ιταλός, ήτοι καινή πρακτική μέθοδος προς εκμάθησιν της ιταλικής γλώσσης εις δώδεκα μαθήματα και άνευ διδασκάλου | Λόγος τών φρικτών και σωτηρίων του Σωτήρος παθών | Λόγος κατά τήν πεντηκονταετηρίδα της ελληνικής ανεξαρτησίας | Λόγος επιτάφιος εις τον Γεώργιον Πετριτσόπουλον | Λόγος επικήδειος επί του νεκρού | Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς εν τω της μητροπόλεως των Λατίνων ναώ κατά την εκφοράν του ιππότου Αγγέλου Κογεβίνα | Λόγος εκφωνηθείς τη ιστ' αυγούστου 1871, προ της ενάρξεως των του κεντρικού δημοτικού σχολείου εξετάσεων | Λόγος εκφωνηθείς τη 21 μαΐου 1871 παρά τη πλατεία της Ενώσεως | Λόγος εκφωνηθείς κατά την κηδείαν του Αγγέλου Κογεβίνα | Λόγος εις την εορτήν του αγίου Σπυρίδωνος | Λόγος εις την εορτήν της πεντηκονταετηρίδος του υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνος | La seconda meta del 1870 | Θεόδωρος ο κωφάλαλος, δράμα | Ημερολόγιον γελοιογραφικον του 1872 μετά εικονογραφιών | Η κυρία του Αγίου Τροπέζ, δράμα | Η ανακομιδή του αγίου λειψάνου Γρηγορίου έ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως | Eπί τη ανακομιδή των λειψάνων του πατριάρχου Γρηγορίου και τη τελέσει της πεντηκονταετηρίδος της ελληνικής παλιγγενεσίας, ποίημα | Εις τον πατριάρχην Γρηγόριον ωδή | Εθνικον ημερολόγιον | Δοκίμιον χαρακτήρων του τυπογραφείου η Κέρκυρα | Αττικόν ημερολόγιον του δισέκτου έτους 1872 | Article necrologique sur Jacques Foscarini | Άπαντα Ιωάννου Βηλαρά ήτοι ποιήματα και πεζά | Ανδρέας Ι. Ιδρωμένος | Una protesta contro il trasporto della salma | Τρεις ηθικαί διατριβαί μετά παραρτήματος | To Χαρτοφυλάκιον, δράμα | Το Πετρίδιον κληροδότημα και ο δικηγόρος πληρεξούσιος αυτού Γ. Ν. Κατσαίτης Κεφαλλήν | To παναθηναϊκόν Στάδιον και αι εν αυτώ ανασκαφαί, εκθέσεις | The form of prayer used at the Consecration of the Church of the Holy Trinity | Τα τραγούδια του βουνού | Προσφώνημα επικήδειον επί του νεκρού της κυρίας Ευφροσύνης κομήσσης Ν. Λούντζη | Pneumaticum circulandi sanguinis instrumentum | Ο τελευταίος κόμης των Σαλώνων, δράμα | Ιλιάς | Ο γέρων κληρικός και ο νέος αρματωλός | Νομοσχέδιον περί εκτιμήσεως και νέου τρόπου εισπράξεως | Νικόλαος Μοναστηριώτης | Νεκρολογία εν είδει επιταφίου λόγου μετά ακροστιχίδος εν τω τέλει εις τον θάνατον Ξενοφώντος Βασιλά | Λόγος περί εκπαιδεύσεως | Λόγος εκφωνηθείς υπό του δικηγόρου κυρίου Αναστασίου Τρύφωνα | Λόγος εκφωνηθείς κατά την κηδείαν του Ξενοφώντος Βασιλά | Λόγος εκφωνηθείς εις το υπό της Λέσχης η “Αδελφότης” τελεσθέν μνημόσυνον εν τω ναώ των Αγίων Πάντων την 25 μαρτίου | L'imperatore Napoleone incontra nel deserto lo spettro dell' imperatore del Messico Massimiliano | L'Eglise et les Empereurs a Constantinople | Κανονισμός περί της εσωτερικής υπηρεσίας εν τω δήμω Ζακυνθίων δημοτικού νεκροταφείου | Η Κρητοφίλη και τα τρία λεμονάνθια | Η Κέρκυρα εν τη των Ολυμπίων εκθέσει του έτους 1870 | Η ειμαρμένη, μυθιστόρημα | Η αιχμαλωσία του Ορωπού και η σφαγή τεσσάρων περιηγητών εις Δήλεσι, δράμα ιστορικόν | Εις τον μητροπολίτην Κερκύρας Αθανάσιον λόγος επικήδιος | Εθνικόν ημερολόγιον | Εγχειρίδιον οφθαλμιολογίας | Γρατιανός Ζώρζης αυθέντης Λευκάδος, ιστορική πραγματεία | Περί του πετριδείου κληροδοτήματος | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1871 | Απομνημονεύματα προς καταρτισμόν της περί απελευθερώσεως της Επτανήσου ιστορίας | Απομνημονεύματα περί της πρώην Ιονίου πολιτείας | Εις την Ελλάδος καταστροφήν θρήνος | All' esimia cantatrice Enrichetta Bedetti | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού | Αι ευχαί της πρωτοχρονιάς του έτους 1870 | Υπόμνημα περί ναυτικού απομαχικού ταμείου | Ύμνος προς την Α. Μ. τον βασιλέα Γεώργιον, τους υψηλότατους πρίγκηπας και προς την έντιμον εθνοφυλακήν Κερκύρας | Τα εγκαίνια της διώρυγος του Σουεζικού ισθμού | Sul tipo Arvano-ellenico | Συζήτησις της 15 νοεμβρίου περί των εν Κερκύρα εκπαιδευτηρίων της ρωμαϊκής Προπαγάνδας | Sopra una storia di Montenegro | Σκέψις εις το περί ενώσεως των εκκλησιών | Quelques remarques sur les fonctions de Grece et de Rome | Πρόοψις του δημοσίου βίου του Δημητρίου Ναράντση Ζακυνθίου | Πρόγραμμα της τελετής του άγιου βαπτίσματος της αυτού υψηλότητος του βασιλικού πρίγκιπος Γεωργίου | Poesie signee ό διανομεύς τής Φωνής | Περί του ίσθμού του Σουέζ | Orazione panegirica in onore di santo Spiridione vescovo protettore dell' isola di Corfu | Ο οδηγός της προόδου | Ολίγα μαθήματα λογικής και θεολογικής προς τίνα ανώνυμον καθολικόν θεολόγον της Άνω Σύρου | Ολίγαι λέξεις περί τραπέζης δημοσιευόμενοι ένεκεν της επιφορά κεών συλλογισμών | Ολίγα άνθη | Ο Λάμπρος | Nelle faustissime nozze Bianchi-Ninni | Μελέτη περί του ονόματος της σεπτής των Ελλήνων ανάσσης | Λόγος της 25 μαρτίου 1869 εκφωνηθείς τη 25 σεπτεμβρίου | Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς επί του νεκρού της κυρίας Άννης Γ. Πηνιατόρου | Λόγος εκφωνηθείς εν τω αρτσυστάτω εν Αβράμιω πτωχοκομείω την 28 σεπτεμβρίου 1869 κατά την έναρξιν αυτού παρά Ιωάννου Βράιλα Αρμένη | Λόγοι εκφωνηθέντες κατά την κηδείαν του νεκρού του Διονυσ. Βερέττα | Λόγοι εκφωνηθέντες εν Ζακύνθω, τη 21 ιουλίου 1869, επί του νεκρού του ιατρού Δημητρίου Κ. Μπαχώμη | Le progres de Corfou apres l'union et observation (sic) relatives et necessaires a son developpement | La missione di Sua Signoria onorevolissima William Ewart Gladstone nelle Isole Jonie | Κηδεία και χορός, μονόπρακτος κωμωδία | Κανονισμός περί συστάσεως εκπαιδευτηρίου των κορασιών εν Ζακύνθω | Ithaque, le Peloponnese, Troie, Recherches archeologiques | Ithaka, der Peloponnes und Troja, Archaeologische Forschungen | Ιστορία του Ταγιαπιέρα | Η δίκη μου με τη Σύνοδο | Η αιματωμένη λίμνη | Εποίκια Λοκρών γράμματα το πρώτον | Επιστολιμαία διατριβή περί βαπτίσματος ή απόδειξις του ότι η ορθόδοξος ανατολική εκκλησία βαπτίζουσα τους εκτων άλλων εκκλησιών προσερχομένους δεν αναβαπτίζει αλλά βαπτίζει αυτούς αβάπτίστους όντας | Εις τον θάνατον του Γερασίμου Ξεδακτύλου | Εθνικον ημερολόγιον του έτους 1869 | Δυο λέξεις επί της εν Σμύρνη καθολικορωμαϊκής συνόδου | Διάφορα ποιήματα | Γρηγόριος ο ε' ο οικουμενικός πατριάρχης, τραγωδία | Βίος του αγίου και θαυματουργού Σπυρίδωνος | Ανατύπωσις της αγορεύσεως του βουλευτού Μεσολογγίου | Αι δύο βουλαί η τε του Αρείου Πάγου και η των 500 | Φιλολογική έποψις της γαλλικής γλώσσης | To προς την πατρίδα καθήκον, ιστορική έκθεσις | Τα επειγόντως διορθωτέα | Σύντομος πραγματεία περί ομηρικής ή επικής διαλέκτου | Σύντομος ιστορική περιγραφή της ιεράς μητροπόλεως Βελεγράδων και της υπό την πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν υπαγομένης χώρας νυν πρώτον συνταχθείσα και ιδίοις αναλώμασι | Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού | Sullo svolgimento storico del primitivo Cristianesimo | Συλλογή δημοτικών ασμάτων | Συκοφαντία ή αλήθεια. Τα περί του σμδ' νόμου | Studii e lettere | Quelques mots (en grec) sur la mort | Προς τους εκλογείς της επαρχίας Κερκύρας | Προς τους βουλευτάς. Αλλοίμονον εις τους αφώνους | Προς τον λαον της Κερκύρας | Προκήρυξις περί εγγραφής μαθητριών εις το εν Κερκύρα ελληνικον παρθεναγωγείον της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας | Εξακολούθησις της του ιδίου χωρικού ποιητικής εξιστορήσεως των ως εκ της οχλοκρατείας δεινοπαθημάτων του έθνους. Η αδελφική συμφιλίωσις και τα χαράς ευαγγέλια | Ποιητική, ηθική, ιστορική και ενθουσιαστική εξιστόρησις | Ποιήματα. Τόμος πρώτος: μνημόσυνα και έτερα ανέκδοτα | Πέτρος Τάσκας ή το φουρναρόπουλο της Βενετίας, δράμα ιστορικόν | Παιάν εις τον τεχθέντα διάδοχον του ελληνικού θρόνου | Ο υβριστής ραπιζόμενος | Ο συκοφάντης εξελεγχόμενος | Ολίγα τινά περί των εν Κερκύρα κακώς κειμένων | Ολίγα περί του εθνικού και πολιτικού βίου των Ελλήνων / υπό Διονυσίου Θερειανού | Οι Έλληνες και οι Μουζίκοι, τραγούσι του λαού | Νύξεις τινές περί των εν Κερκύρα συγκρατειών και κανισκευσιών | Νόμος σξζ', περί εκτιμήσεως του ελαιοκάρπου Κερκύρας | Νεοελληνική φιλολογία | Νεκρολογία | Μία φυλή περιπλανωμένη εν μέσω της Ευρώπης κατά τον 19 αιώνα | Μία των σπουδαιότερων ιταλικών εφημερίδων η εν Φλωρεντία | Λόγος επί της εκλογής Ζακύνθου | Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς επί της μακαρίτιδος Βασιλικής Κ. Ζώτου | Λόγος εκφωνηθείς κατά την 30 ιανουαρίου εορτήν των τριών Ιεραρχών | Λόγος εκφωνηθείς εις την κηδείαν του αοιδήμου Αντωνίου Καμπιέρα | Λόγοι προς υποστήριξιν του προταθέντος μέτρου της προσωποκρατήσεως | Lettre | La separation des deux elements chretien et musulman | Ευθύναι προς το κοινόν | Κατήχησις ή ορθόδοξος χριστιανική διδασκαλία της ανατολικής εκκλησίας | Κατάλογος των αρχαίων νομισμάτων των νήσων Κερκύρας, Λευκάδος, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κυθήρων | Inni in lode di Maria Vergine | Ιδέαι τινές περί ρυμοτομίας των ελληνικών πόλεων | Ιαματική χάρις ήτοι βιβλιαρίδιον | Η πρώτη του χρόνου | Η ευρωπαϊκή δημοσιογραφία αντιπαρατεταγμένη στές υστερινώτερες θρησκευτικές και πολιτικές καταδρομές του Λασκαράτου | Η αρχαία Ελλάς εν τη νέα | Η αρνησιδικία επί του υπομνήματός μου και η μετ' αυτό ιδιαιτέρα και επίσημος αλληλογραφία μου, μετά συντόμων παρατηρήσεων | Faculte de Droit de Paris. Droit romain : De fide jussorihus.Di'oit francais : Du cautionnement. These pour le doctorat | Essai de comparaison entre l'architecture ancienne et l'architecture moderne | Επιστολή προς τους εκλογείς Ληξουρίου | Έκθεσις της επί των οικονομικών της εγχωρίου διαχειρίσεως διορισθείσης ειδικής επιτροπής | Εθνικόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1868 | Γεώργιος Ζαλοκώστας | Βουκ Ζαργάλ, μυθιστόρημα | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1869 | Ανασκευή εις το θρησκευτικόν μέρος του παρά του κυρ. Ανδρέου Λασκαράτου αρτίους εκδοθέντος βιβλίου επιγραφομένου Απόκρισις εις τον αφορισμόν του κλήρου Κεφαλληνίας | Αι κατά της μεταρρυθμίσεως· του σμδ' νόμου απόπειραι | Χριστιανικόν αλφαβητάριον ταχυμαθητική μεθόδω | Una tribu errante in seno dell' Europa nel secolo decimonono,pensieri di Angiolo Calcani Leucadio | Σκέψεις τινές επί των περί αγροτικής ιδιοκτησίας νομοσχεδίων | Reflexions publiees | Προς τον πρωθυπουργόν κ. Αλ. Κουμουνδούρον επιστολή | Προς τον βουλευτήν κύριον Δημήτριον Κουρκουμέλην | Προς τον βουλευτήν κύριον Άνδρεαν Παπαδάτον | Προς το επί της Δικαιοσύνης Υπουργείον | Προς το έντιμον κοινόν Κερκύρας | Ποιήματα και πεζά | Poesies diverses | Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας | Περί πολιτεύματος εν γένει, ιδίως δε και περί του κατά σύνταγμα μοναρχικού πολιτεύματος λόγοι δύο | Περί γλαυκώματος και της θεραπείας αυτού | Παρατηρήσεις επί των άρτι δημοσιευθέντων νομοσχεδίων περί μεταρρυθμίσεως του εν Κερκύρα αγροτικού της ιδιοκτησίας συστήματος | Παρατηρήσεις επί του αγροτικού ζητήματος της νήσου Κερκύρας | Παρατηρήσεις επί τινών μερών των τεσσάρων νομοσχεδίων περί των εν Κερκύρα αγροτικών σχέσεων | Ο υποψήφιος, μελόδραμα κωμικόν | Ο σεισμός της 23 Ιανουαρίου 1867 | Orazione funebre | Ο Ναπολέων γ' και η Ανατολή, ποίημα | Οι τέσσαρες εν Ενετία ελληνικοί Ίπποι, επιστολιμαία διατριβή | Οι εν Κερκύρα λησταί | Νομοσχέδιον προς λύσιν του αγροτικού ζητήματος καθ' όσον αφορά τας αγροληψίας, τας εμφυτεύσεις και τας εδαφονομάς | Ναυτικόν και αστρονομικόν ημερολόγιον και ναυτική εφημερίς δια το έτος 1867 | Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς εν τω ναώ του αγίου Ανδρέου κατά την 7ην ιουνίου 1867 | Λόγος εκφωνηθείς κατά την ημέραν των εξετάσεων του δημοτικού σχολείου των θηλέων | Λόγος εκφωνηθείς εν τη βουλή τη 18 ιανουαρίου 1867 | Lettera | Les souffrances de Corfou. Article Ier et 11°. Τα παθήματα της Κερκύρας | Les douze annees du regne d'Alexandre II, empereur deRussie | La Bocca e la Moda, poemetti giocosi letti, il primo nel 1846,alia Societa de' Filomatici in Corfu, il secondo, nel 1861, alla Societa Jonia pel progresso delle Scienze, Lettere ed Arti | Κλείς της Μεθόδου του Ολλενδόρφου | Η φέροπλος Ήπειρος, ποίημα εθνικόν | Η κοινή γνώμη της Ελλάδος περί της δολοφονίας του Αντωνίου Γαήτα | Η 25 μαρτίου, η άνοιξη και το παλληκάρι της Ηπείρου, στίχοι | Η άλωσις της Χαλκίδος υπό Μωάμεθ του β', δράμα | Επί των αισίων γάμων του μεγαλειοτάτου βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου ά μετά της ρωσσίδος ηγεμονόπαιδος Όλγας | Επί του ζητήματος περί εξοφλήσεως χρεών της νήσου Κερκύρας | Ελληνικά ανέκδοτα | Ει εφαρμόζεται η δημοτική φορολογία εν Επτανήσω | Εθνικόν ήημερολόγιον του έτους 1867 | Δύω λέξεις εις τον θάνατον της δεσποσύνης Αναστασίας κομ. Κ. Μάκρη | Δύο λέξεις επί της εν Σμύρνη καθολικορωμαϊκής συνόδου | Discorso detto nell' assemblea di Atene dal deputato di Leucade cav. Aristotele Valaoriti | Βασίλειον της Ελλάδος. Το Υπουργείον των Εσωτερικών προς τους νομάρχας της Επτανήσου | Αττικόν ημερολόγιον του δισέκτου έτους 1868 | A Son Altesse Royale le prince regent des Hellenes | Αρχικαί τίνες γνώσεις της ελληνικής ιστορίας | Απόκριση εις τον αφορεσμόν του Κλήρου της Κεφαλονιάς των 1856 | Απάντησις προς την ανώνυμον διατριβήν περί της μελετωμένης καταργήσεως των χρεών | Ανασκευή των περί της Ζακύνθου προλεγομένων | Ανακρέοντος Τηίου μέλη εμμέτρως | Αθανάσης Διάκος, Αστραπόγιαννος | Τα πάντα σχετικά, δράμα | Τα κατά την δημοτικήν διοίκησιν των Κρεστενιτών εν τω δήμω Λετρίνων της επαρχίας Ηλείας | Σύνοψις της ιεράς ιστορίας | Συγκριτικοί πίνακες νομισμάτων, μέτρων και σταθμών | Σάτυρα εκείνου τίνος; του διαόλου | Προς τους αγωνιζομένους Κρήτας. Λογοδοσία του γραμματέως της φιλοδραματικής εταιρίας Κεφαλληνίας περί της υπέρ αυτών παραστάσεως της ιδίας | Προς τον κύριον πρόεδρον τουΰ δημοτικού συμβουλίου | Προς την νεολαίαν Κερκύρας | Πίναξ των αποστάσεων των πόλεων και των γωρίων από της έδρας των δικαστηρίων του νομού της Κερκύρας προς χρήσιν των δικαστηρίων | Panegirico in onore del S. vescovo Spiridione | Ο φθόνος και η ζήλια. Μύθος σατανικός | Νέος έμπειρος Ιταλός, ήτοι καινή πρακτική μέθοδος προς εκμάθησιν της ιταλικής γλώσσης | Nelle fauste nozze Sartori-Squeraroli | Μελέται επί των αστυκών νόμων των Ιονίων Νήσων | Λουκία, διήγημα | Λόγος κατά την τελετήν της ανεγέρσεως του μνημείου του ποιητού Διονυσίου Σολωμού | Λόγος κατά την γενομένην την 28 νοεμβρίου 1866 έναρξιν του Κακουργιοδικείου | La morte di Socrate, dramma | Η Κρήτη υπό... | Η εν Νεαπόλει ελληνική εκκλησία | Η εν Κερκύρα αρπαγή της ιδιοκτησίας | Η αλήθεια και η απάτη. Μύθος σατανικός | Essai sur la pellagre observee a Corfou | Εθνικόν ημερολόγιον | Εθνεγερτήριον | Εγχειρίδιον της δημοτικής διοικήσεως και της διαχειρίσεως | Carme lirico per la morte di lord Byron di Dionisio Solomos | Βίος Ιωάννου του Χρυσοστόμου | Βασίλειον της Ελλάδος. Ο νομάρχης Κερκύρας προς τους δημάρχους των επαρχιών Κερκύρας, Μέσης και Όρους | Αυτοσχέδιος προσλαλιά | Αττικόν ημερολόγιον του έτους 1867 | Αναφορά προς τον πανιερώτατον μητροπολίτην Κερκύρας | Αι κατά της Ζακύνθου συκοφαντίαι | Αθηναϊκά | Απολογία τοις συμπολίταις αυτού | Των αποδημιών Ανδρονίκου του Νουκίου Κερκυραίου | To ξεσκεπαστήριον των υπό του σεισμού φονευθέντων κατά την εσπέραν του γάμου του Κοντογιαννάκη και η εκφορά αυτού | To δίκαιον και η ελευθερία | Τα πρωτόλεια της αγγλοϊονίου κυβερνήσεως | Πραγματεία περί του πρωτείου του Μ. Πάπα απέναντι της επιστολής Πίου θ', πάπα Ρώμης, προς τους ανατολικούς χριστιανούς κατά την 6 Ιανουαρίου 1847 | Τα δεινοπαθήματα των χωρικών Κερκύρας | Συνταγματικόν χρονολόγιον του έτους 1865 | Στιχουργική της γρεκικής γλώσσας | Saggio di una descrizione geografico-storica delle Isole Ionie | Προς το υπουργείον των Εσωτερικών | Προς τον κ. Σπυρίδωνα Ζερβόν Καναλάτον και την ομόφρονα σπείραν | Περί συμβουλίου της Επικρατείας και περί αφομοιώσεως | Πειράματα καθολικού δαμαλειασμού | Πατριωτικαί σκέψεις | Ο Νάχας και ο Χάκας | Ο μαύρος επαίτης, ηθικόν μυθιστόρημα | Ο Λιεβμάν ή τα ολέθρια αποτελέσματα της ζηλοτυπίας, μυθιστόρημα | Ολίγα άνθη επί του φερέτρου της μακαρίτιδος Άννης Βαρζου | Ο ένδοξος θάνατος του Μάρκου Βότσαρη εις Μεσολόγγι | Ο γάμος του Κοντογιαννάκη μετά της Αγγελικής Μοτζή | Νέον έτος 1863, ο διανομεύς του Ταχυδρομείου Τριπόλεως ή η φιλοσοφία του μπάρμπα Βασίλη | Νέον αλφαβητάριον κατά την ταχυμαθητικήν της αναγνώσεως μέθοδον προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων | Nel settimo giorno dopo la morte del chiaro nostro concittadino signor Giorgio Laguidara | Malta and Mediterranean Gas Company limited | Λόγος περί αθανασίας ψυχής | Λόγος πανηγυρικός | Λόγος ενφωνηθείς εν τω εν Πεσσάδαις της Ευαγγελιστρίας ναώ, τη 25 μαρτίου 1865 | Λόγος εκφωνηθείς τη 23η απριλίου 1865 εν τω γυμνασίω Κερκύρας | Λόγος εκφωνηθείς επί του νεκρού του Εμμανουήλ Ροδοκανάκη | Λόγος εις την μετακομιδήν των οστέων του ποιητού Σολωμού | L'hellenisme et la langue grecque | La Turchia nel 1864 | La Grece et les Iles Ioniennes | Κατάλογος των εκλογέων της περιοχής Πυλλαρού | Κανονισμός της εμπορικής Λέσχης | Η πληγωμένη μήτηρ έναντι της Ηπείρου και Θεσσαλίας | Η Κόλασις του Δάντου | Η καλύβη, άσματα τρία | Η αιώνιος ζωή και μελέτη του Βίου του Ιησού | Faculte de Droit de Paris | Εκλογικός κατάλογοςτου γ' τμήματος Λευκάδος | Εκθεσις της επί του αγροτικού ζητήματος Κερκύρας επιτροπής | Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865 | Εγκόλπιον του ορθοδόξου χριστιανού της ανατολικής εκκλησίας | Divers documents concernant la Republique septinsulaire | Δήλωσις | Compendio della vita del glorioso taumaturgo santo Spiridione | Canzoncine | An historical sketch illustrative of the life and times of Dante Alighieri | Ανακρέοντος Τηίου ωδάρια | Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας | Αιτία της παρούσης του τόπου καταστάσεως και μέσα θεραπείας | Αι αναμνήσεις μου | Αγόρευσις | Ωδή εις την απαρχήν της πανελληνίου ενώσεως | Ωδαί Κάλβου του Ζακυνθίου | Φιλοσοφικαί μελέται | Φίλοι συμπολίται | Υπουργείον εξωτερικών. Έγγραφα επίσημα αφορώντα τας επί του επτανησιακού ζητήματος διαπραγματεύσεις | Un mot sur la neutralisation des iles Ioniennes et la question d'Orient | Υμνος εις τον Κωνσταντίνον Λομβάρδον και λοιπούς πληρεξουσίους Ζακύνθου | Το νέον έτος 1864 | Το εν Κερκύρα αγροτικόν σύστημα | To εμπόριον και η ναυτιλία | To αποτέλεσμα των εκλογών Κερκύρας και η παρ' ημίν κυβέρνησις | Τα κάστρα μας | Σχέδιον συντάγματος | Σκέψεις περί του συντακτέου πολιτεύματος της Ελλάδος | Προσφώνησις προς τον αείμνηστον Χριστόδουλον Ποφάντην επί τω τάφω | Προς τους κατοίκους του Καλάμου και των Καστών | Προς τους εκλογείς της Επτανήσου | Προς την ελληνικήν Κυβέρνησιν | Πολιτική ομολογία | Περί των εν Κερκύρα τιμαριωτικών κτημάτων | Panegirico in onore di santo Spiridione, vescovo, protettore dell' isola di Corfu | Ο περί εκλογής των Ιονίων πληρεξουσίων νόμος | Ολίγα τινά περί της ενεστώσης καταστάσεως της Ελλάδος | Ολίγα τινά περί Δάντου Αλιγιέρη και Φραγκίσκου Πετράρχη | Και πάλιν ολίγαι λέξεις προς τους εκλογείς Κερκύρας | Ολίγαι λέξεις προς τους εκλογείς της εξοχής | Ολίγαι λέξεις προς απάντησιν του φυλλαδίου των κυρίων Ιωάννου Κοτσίρη και κο. Ιερονύμου Σούφη | Οι Επτανήσιοι και οι υποδουλωμένοι Έλληνες, ποίημα | Ο ερχομός του Γεωργίου πρώτου εις την Κέρκυρα και ο βασιλικός ύμνος | Νέον έτος 1864, ο διανομεύς των κερκυραϊκών εφημερίδων Ενώσεως και Ανατολής | Νέον έτος 1864 | Memoire sur les tremblements de terre dans l'ile de Ζante | Λόγος εκφωνηθείς τη 2 οκτωβρίου 1864, κατά την έναρξιν των μαθημάτων του λυκείου Ζακύνθου | Lettre | Lettre | Lettre | Lettere | Λέξεις αθώου μαθητού εκ της σχολής η Υπομονή | L'annessione delle Isole Ionie al regno Ellenico, considerazioni storiche politiche del filelleno Francesco Lenormant | La Metropoli | Lambro del conte cavaliere D. Solomos | Ιταλοελληνικά ήτοι κριτική πραγματεία περί των εν τοις αρχείοις Νεαπόλεως ανεκδότων ελληνικών περγαμηνών | Ιστορική περίληψις του ιερού ευαγγελίου | II due di Giugno del 1864 | Η πρωτομαγιά | Η Κέρκυρα κατά την 23ην απριλίου 1864 | Η απόπειρα εμφυλίου πολέμου και η προς το υπουργείον έκθεσις του ανακριτού Δημητρίου Λέσση | Ζήτημα. Τις η αρμοδία αρχή προς έκδοσιν εκλογικού νόμου, δι ου να πεμφθώσιν εις την Εθνοσυνέλευσιν οι Ιόνιοι πληρεξούσιοι | Four years in the Ionian Islands. Their political and social condition with a history of the British Protectorate | Few observations of an Ionian on the debates that took place in the House of Commons on the 18th march 1864 | Έπιστολαί περί των ιερών ακολουθιών της ανατολικής καθολικής εκκλησίας | Εις χαιρετισμός εις τους Ιονίους ελευθέρους | Εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός θεού, Πηδάλιον της νοητής νηός της μιας αγίας, καθολικής και αποστολικής των ορθοδόξων εκκλησίας | Εθνικόν ημερολόγιον | Δύο λέξεις επί του φυλλαδίου επιγραφομένου « Ευθύς » | Δύω λέξεις εις άπάντησιν του φυλλαδίου του κυρίου Βιττούρη | De pronuntiatione linguae graecae. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in alma litterarum Universitate Friderica Guilelma | Γυναικολόγιον ήτοι αι σοφαί γυναίκες όλων των εθνών και αιώνων, βιβλίον περίεργον | Βαρώνος, ποσφώνημα τοις εκλογεύσι Κερκύρας και σχετική σήλωσις | Apercu d'un memoire sur l'occupation des Iles Ioniennes parles Francais, en 1797, 1798, 1799, d'apres la correspondance du general | Απάντησις εις το εν Κερκύρα εκδοθέν ανώνυμον φυλλάδιον υπογραφόμενον « Ευθύς » | An historical, outline of a Grecian family, when Greece and the Ionian Islands were under the dominion of Republic of Venise, and the Ionian Islands under the protectorate of England | Ανάπτυξις του προγράμματος του εν Λευκάδι συλλόγου « η αδελφότης » και έκθεσις των προς βιαίαν διάλυσιν του συλλόγου αυτού γεγονότων | Ακολουθία της θείας μεταλήψεως | Αθανάσιος ελέω θεού μητροπολίτης της αγιωτάτης μητροπόλεως Κερκύρας | Αγγελία (relative a la refection en marbre de Paros du καταπέτασμα de l'eglise de S. Spiridion a Corfou) | Ωδή εις την έλευσιν του τρισεβάστου βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου α' | Χρονολογία μαθηματική και ιστορική | Una parola sulla seconda epistola | Una notte e un mattino | The Ionian Islands in the year 1863 | The Ionian Islands during the present century | Τα φώτα. Ελευθέριος και Αποστόλης | Τα περί της διενέξεως μεταξύ των βουλευτών Λευκάδος κυρίων Αριστοτέλους Βαλαωρίτου και Γερασίμου Σέρβου | Συνδρομή των αγνών ριζοσπαστών | Συμπολίται, γινώσκει ο καθείς | Sulla pubblicazione di tre atti officiali riferibili ad un condannato | Sui documenti prodotti a sostegno della dimessione dei due giudici Jonii del supremo Gonsiglio | Schiarimenti di fatto su l'opuscolo I misteri del Monte di Pieta di Zante | Saggio sui prosatori italiani ad uso de' licei Ionii | Risposta del Sr. G. Anino Corafa in quanto lo riguarda | Quelques observations sur les debats du 17 avril 1863 | Προς τον λαον της Κερκύρας η « Αναγέννησις » | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής συνελεύσεως του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων | Poche parole sui dibattimenti avvenuti nelle camere dei Lordi | Πέτρα σκανδάλου | Περί των εν Κερκύρα επιδημικών νόσων 1862-1863 | Περιληπτική βιογραφία του φιλέλληνος Ελβετού Ι. Γ. Εϋνάρδου | Περιγραφή μιας τελετής γάμου εν Κερκύρα | Παρομιαστήριον ή Συλλογή παροιμιών εν χρήσει ουσιών παρά τοις Ηπειεώταις | Παρατηρήσεις επί των κατ' αυτού λεχθέντων εν τη Βουλή των Κοινοτήτων | Ο Μουστοξύδης και αι κατ' αυτού συκοφαντίαι | Ο Λέλεκας και ο Σπαρτσίνης Διάλογος | Ο Κορνήλιος Κ. Φέλτων | Οι τάφοι της Αργολίδος ή ύμνος εις την ελευθερίαν | Ο ενθουσιασμός του κρασοπατέρα | Ο γέρο Θανάσης ή η Ιστορική αλήθεια των πραγμάτων | Observations sur les pieces produites a l'appui de la demission des deux Juges ioniens | Ο βασιλεύς Αλφρέδος | Ο άγιος Βασίλειος | Νύξεις περί της αρχής της οικογενείας του κομ. Δημητρίου Καρούσου | Νικόλαος προς τους εντίμους εκλογείς και άπαντας τους συμπολίτας της νήσου ταύτης | Μία φωνή διαμαρτυρήσεως των υποφαινομένων αποτυχόντων βουλευτών Ζακύνθου | Μία λέξις επί του ζητήματος των φρουρίων Κερκύρας | Mediterranean. Ionian Sea. Channels of Corfu with the adjacent coast of Albania from cape Kiephali to Kastrosikia | Μαρία Παδίλλα, δράμα | Λόγος κατά την εν τω βουλευτηρίω συζήτησιν | Λόγος τής 25 μαρτίου 1863 | Λόγος πανηγυρικός επί τη ψηφισθείση ενώσει των Ιονίων νησων μετά του συνταγματικού βασιλείου της Ελλάδος | Λόγος πανηγυρικός δια την ψηφισθείσαν ένωσιν της Επτανήσου μετά του συνταγματικού βασιλείου της Ελλάδος | Λόγος εκφωνηθείς τη 16η νοεμβρίου 1863, κατά την έναρξιν των ακαδημαϊκών παραδόσεων | Λόγος εκφωνηθείς εις την ανακομιδήν των λειψάνων της Αικατερίνης Καρούτζου | Λόγος εκφωνηθείς δημοτελούς μνημοσύνου τελουμένου τη 5 οκτωβρίου 1863, εν τω ιερώ ναώ του Παντοκράτορος υπέρ του αοιδίμου Κυβερνήτου της Ελλάδος και των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων | Λόγος εκφωνηθείς δια την τελεσθείσαν ένωσιν της Επτανήσου μετά της μητρός Ελλάδος | Λόγος εκφωνηθείς κατά την έναρξιν του εν Κερκύρα δικανικού συλλόγου | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ναώ των εν Βενετία ανατολικών οροδόξων του αγίου Γεωργίου κατά την τελεσθείσαν δοξολογίαν επί τη ενθρονίσει του βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου α', τη 21 νοεμβρίου 1863 | Λογοδοσία προς τους συμπολίτας του | Lettre | Letters | Lettera | Lettera seconda | Lettera | Les Iles Ioniennes pendant l'occupation francaise et le protectorat anglais | La revision du traite du 5 novembre 1815 | Κύριε Σπυρίδων Μελισσηνέ συντάκτα της έφημερίδος η Εθνεγερσία | II 10 marzo 1863 per le nozze del principe di Galles colla principessa Alessandra di Danimarea | II 10 marzo , ossia le nozze del principe di Galles colla principessa Alessandra di Danimarea | Η φάσις της Ελλάδος προ της εκλογής και μετ' αυτήν του Γεωργίου ά, βασιλέως των Ελλήνων | Η συνάντησις | Η προς τον βασιλέα παράστασις και τα επτά προσέχετε ! | Η πανήγυρις της παρά ιγ' και τελευταίας Ιονίου βουλής | Η θεία και ιερά ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Ελευθερίου | Η ένωσις της Επτανήσου μετά του βασιλείου της Ελλάδος | Η ένωσις και η επανάστασις της 10 οκτωβρίου | Faculte de medecine de Paris | « The mysteries of the government pawn establishment at Zante » | Esposizione dei fatti relativi alia partenza dei fratelli Bandiera da Corfu per la Calabria | Επιστολή προς τον αξιότιμον κ... περί του πως ηδύνατο να επισπευθή η νόμιμος εκλογή των Ιονίων πληρεξουσίων | Έκθεσις των συμβάντων κατά την 29 ιουλίου 1863 | Έκθεσις της κατά την 3ην, 4ην, 5ην και 6ην του οκτωβρίου μηνός, εν Παλαιώ Κεφαλληνίας, τελεσθείσης πανηγύρεως | Έθνικόν ημερολόγιον δια το έτος 1863 | Έγκώμιον εκφωνηθέν εις τα εμβάσματα του ιεράρχου Διονυσίου τω 1862 κατά μήνα δεκέμβριον | Έγγραφα προαχθέντα εις φως χάριν των ατρύτων και εντίμων αγώνων των κλεινών του Βρεταννικού Κοινοβουλίου μελών | Δύο λέξεις περί τίνος παραγράφου της δευτέρας | Δύο λέξεις περί της προς τον λόρδον Στάνλεϋ επιστολής | Due parole all' una parola sulla seconda epistola | Du comte Gapodistrias et de sa mort | Διδαχή του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος ισαποστόλου Κοσμά του νέου του εξ Αιτωλίας | Διαθήκη της κομήσσης Ελένης Α. Μοτσενίγου | Δηλοποίησις | Deux mots sur la lettre | Descrizione d'una cerimonia nuziale celebratasi in Corfu | Della Repubblica Settinsulare libri due | Declaration | Count Dusmani's observations on the assertions | Cenni sulla origine della famiglia del conte Demetrio Caruso | Brochure publiee a Zante | Breve saggio sulle vigende (sic) delta Grecia in via diseconda appendice al mio Saggio sulle vicende del mondo in genera le stampato nel 1859 | Biografia di un assassino | Απάντησις προς τον λίβελλον του κυρίου Γ. Βερύκιου | Απάντησις εις το έγγραφον της 20 αυγούστου του κυρίου Δ. Καρούσου | Ανασκευή του τυπωθέντος εν Ζακύνθω λόγου του συμπολίτου μου Π. Αυγερινού | A monsieur le redacteur du journal | A letter to sir Demetrius count Caruso | A Giuseppe Patella nel di che la figlia Elena va sposa al signor Giovanni | A few words on the discussion in the Houses of Lords and Commons of great Britain | Adresse aux Grecs | Προς τον μητροπολίτην Κερκύρας Αθανάσιον | Αl metropolita di Corfu Atanasio | Ωδή εις τήν πεντεκαιεικοσαετηρίδα εορτήν των αισίων γάμων του μεγαλειοτάτου της Ελλάδος βασιλέως Όθωνος και της βασιλίσσης Αμαλίας | Υπόμνημα τρίτον προς τας προστάτιδας της Ελλάδος δυνάμεις | Υπόμνημα προς τάς προστάτιδας τής Ελλάδος δυνάμεις και προς άπαντα τον πεπολιτισμένον κόσμον | Ύμνος εις την ημέραν της εθνεγερσίας 23 μαρτίου | Ο διανομεύς της « Νέας Εποχής » εις τους συνδρομητάς της | To νέον έτος 1862. Η πρωτοχρονιά | To καλώς εκοπιάσατε προς τους ευγενεστάτους αντιπροσώπους Ζακύνθου | To βασίλειον της Ελλάδος και η ελληνική ολομέλεια | To ανδραγάθημα Θεμιστοκλέους Βρατσάνου και Αριστείδους Γ. Αντωνάκη | Της παλαιάς διαθήκης ιερά ιστορία κατ έκτασιν διηγηθείσα μεν τοις του λυκείου Κερκύρας φοιτηταίς | Τα εν Ιθάκη νέα | Σύνοψις της ιεράς θεολογίας φιλοπονηθείσα εις ωφέλειαν των ορθοδόξων φιλομαθών | Sulla condizione attuale degl' Israeliti | Σκέψεις περί των αιτίων του μεγαλείου και της πτώσεως των Ρωμαίων | Ρητορική, θεωρία και εφαρμογή | Quelques mots sur la nouvelle de la reunion des Iles Ioniennes au royaume de Grece | Προς τους συγκλήτους της εξοχής | Προς τους Λευκαδίους | Προς τους αναδεχομένους και δυσφημούντας το ιερόν όνομα της πατρίδος | Προσλαλιά | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής συνελεύσεως του ηνωμένου κράτους των Ιονίων νήσων | Πραγματεία περί Δωδώνης | Πολιτικά αφηγήματα την Ελλάδα αφορώντα | Πίναξ των σχολών της Ιονίου ακαδημίας κατά το σχολαστικόν έτος 1862-1863 | Per nozze di Marco dottor Calcani e Sofia nobile Ninni | Περιγραφή της υποδεξιώσεως ήτις εγένετο | Ο σουλτάνος Αβδούλ Αζήζ επί του τάφου των πατέρων του | Ο ριζοσπαστισμός και πολιτικαί δοξασίαι του προέδρου της ιβ' βουλής των Ιονίων Νήσων και των οπαδών αυτού | Ολίγα τινά προς απάντησιν φυλλαδίου | Οι εν Κύθνω πεσόντες | Ο εν Κερκύρα διανομεύς της Αληθείας προς τους συμπολίτας του | Ο διανομεύς του Παρατηρητού | Ο αιρετικός διδάσκαλος υπό του ορθοδόξου μαθητού ελεγχόμενος | Notes sur les Iles Ioniennes | Λόγος εκφωνηθείς την 12 απριλίου 1862, κατά την συζήτησιν επί της εκθέσεως της επιτροπής προς τροπολόγησιν του εν ισχύι φορολογικού συστήματος | Λόγος περί φορολογικής και συνταγματικής μεταρρυθμίσεως | Λόγος περί φορολογικής και συνταγματικής μεταρρυθμίσεως | Λόγος περί εκλογικού δικαιώματος | Έτερος λόγος εκφωνηθείς κατά την συνεδρίασιν της 20ης μαρτίου 1862, επί της συνολικής τροπολογίας εις το σχέδιον της απαντήσεως | Λόγος εκφωνηθείς κατά την συνεδρίασιν της 12ης μαρτίου 1862 | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ναώ της Θ. Φανερωμένης κατά το μνημόσυνον των εν τω ιερώ αγώνι υπέρ πατρίδος πεσόντων | Λόγος εκφωνηθείς τη 16 ιανουαρίου 1862, εις τον ναόν του αγίου Αντωνίου του Ανδρίτζη εν τω επσερινώ της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου | Λόγος εκφωνηθείς επί του νεκρού του λοχαγού Φιλίππου Πετριτσοπούλου | Λόγος εκφωνηθείς εν τη βουλή κατά την συνεδρίασιν της 28 απριλίου 10 μαΐου 1862 | Λόγος εκφωνηθείς εν τη βουλή κατά την συνεδρίασιν της 24 απριλίου 6 μαΐου 1862 | Λόγοι εκφωνηθέντες επί της απαντήσεως της ιβ' βουλής εις τον λόγον του αρμοστού, και προς ανασκευήν των επί του αντικειμένου τούτου λόγων του προέδρου αυτής | Λογοδοσία προς τους συμπολίτας του | L'istruzione pubblica in Grecia | Les Grecs modernes | Λεγένδρου στοιχεία γεωμετρίας | L'arrivo del principe di Wales in Corcira | La Grecia ed il re Ottone | Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία | Η νεολαία και οι τεχνίται Κεφαλληνίας | Η καταστροφή της τυραννίας και ο θρίαμβος της ελευθερίας | Η κατάπτωσις της εν Ελλάδι βαυαρικής δυναστείας, ποίημα | Η καταδρομές μου εξ αιτίας του Λύχνου | Η αγία Σοφία | Έκθεσις της επί της παιδείας επιτροπής | Έκθεσις περί της δημοσίας εκπαιδεύσεως | Εις τους εν Κύθνω δολοφονηθέντας, ελεγεία | Εθνικόν ημερολόγιον δια το έτος 1862 | Εγχειρίδιον αστυκής αρχιτεκτονικής προς χρήσιν των φοιτητών του εν Κερκύρα ιονίου γυμνασίου και λυκείου | Discours de M. Aristote Valaority, depute de Sainte-Maure | Discorso funebre in commemorazione della morte di Alessandro Rossi pronunziato nella rispettabile Loggia di Corfu | Διάλογος του μπάρμπα Μανόλη μεταξύ πατρός και υιού | Δαρτούλα, Λάτμος, ποιήματα | Coroncina in onore del glorioso taumaturgo santo Spiridione | Componimenti lirici d'un giovine Zantiotto | Cenni sopra alcuni codici greci che si trovano nelle biblioteche d'ltalia | Cenni necrologici per l'immatura morte di Filippo Cacopardo | Βιογραφίαι μετά εικόνων των μεγάλων καλλιτεχνών της Ιταλίας | A Sa Seigneurie le tres honorable vicomte Palmerston | Απομνημονεύματα επί των Ιονίων Νήσων | Απάντησις προς την απολογίαν του ηγουμένου της μονής των Καθαρών ιερέως Γερασίμου Σκιώτου, απευθυνομένην προς τους Επτανησίους | Απολογία του ηγουμένου της μονής Καθαρών κατά της κατ' αυτού συκοφαντίας ως κατασκόπου | Απάντησις εις τινα περικοπήν τινός λόγου εκφωνηθένοτς εν τη ιονίω βουλή παρά του βουλευτού Ζακύνθου κυρίου Γ. Βερυκίου | Απάντησις εις την λεγομένην Ανασκευήν | Ανθοδεσμίς εκ λυρικών ποιηματίων πέντε συντεθειμένη | Ανασκευή επί του πρώτου μέρους άρθρου τίνος σταλέντος εξ Ιθάκης | A Monsieur le Redacteur du journal le Times a Londres | All' onorando ed illustre patriota Elia Zervo | Alla nobile Commissione incaricata d'investigare le cause che hanno potuto cagionare il recente ammutinamento nel Penitenziario | Alla Maesta | Αγρονομικός κανονισμός διά το δάσος του όρους Αίνους | Αγόρευσις | Αγόρευσις προς την όνιον βουλήν, κατά την συνεδρίασιν της 30 απριλίου 1862 | Το νέον έτος 1861, ο διανομεύς του Παρατηρητού προς τους συνδρομητάς | To νέον έτος 1861, η Ανατολή προς την Κέρκυραν | Τα Ιουδαϊκά ήτοι ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων και των εθίμων αυτών μετ' αποδείξεων εκ της αγίας Γραφής | Τα αρέσκοντα τοις ομογενέσι και η διασάφησις της φιλικής επιστολής | Σχέδιον της κατά την γενικήν ετήσιον συνεδρίασιν της 8ης μαρτίου 1861 | Suor Editta ed Edgardo Imo | Σύντομος διατριβή περί της φυματικής φθίσεως των πνευμόνων | Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως προς χρήσιν των κοινών Σχολείων του ελληνικού γένους | Συλλογή αρχαιολογικών λειψάνου της νήσου Κεφαλληνίας | Statistica del penitenziario di Gorfu | Σκέψεις περί της εν Ζακύνθω φημιζομένης συστάσεως παρθεναγωγείου | Santorre conte di Santa Rosa | Προς τους εκλογείς των χωρίων της Λευκάδος | Προς τους αναγινώσκοντας. Μαθών κατά την στιγμήν ταύτην | Έκθεσις προς το υπουργείον της αυτής μεγαλειότητος της βασιλίσσης της μεγάλης Βρεταννίας | Προς τον συντάκτην της ελλ. εφημερίδος η Ημέρα | Προς τον ευάγωγον λαον της Λευκάδος | Επιστολή προς τον εντιμώτατον κύριον Γ. Γλάδστωνα | Επιστολή προς την αυτού χάριτα τον δούκα του Νιουκάστελ | Έκθεσις προς τας βρεταννικάς βουλάς | Πρακτικά της Ιονίου εταιρίας | Πολιορκία της Κερκύρας υπό των Τούρκων εν έτει 1716 | Piaceri e dolori avuti | Οκταετής υπηρεσία εν τη δημοσιογραφία Μαρίνου Π. Βρετού | Οι περί αττικής νομοθεσίας γράψαντες, διατριβή | Οι Λευκίμνιοι και ο υγειονομικός ιατρός | Ο Γραμματικός των οκτώ από Μανδούκι | Notice necrologique en grec sur Matthieu Coccosoris | Memoire sur la floraison des vitres par la gelee par Spiridion Pascalis de Corfou | Λόγος πανηγυρικός εις τον όσιον Γεράσιμον τον προστάτην Κεφαλληνίας | Λόγος επιτάφιος τω αειμνήστω εν ιερεύσι Αναστασίω Πολίτη | Λόγος επικήδειος εις τον ρώσσον Κωνσταντίνον Οξακώφ | Λόγος εκφωνηθείς κατά την διανομήν των βραβείων μετά τας σημοσίας εξετάσεις του ογδόου έτους του Παρθεναγωγείου | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ναώ του Παντοκράτορος εν Παλαιώ Κεφαλληνίας, μνημοσύνου τελούμενου υπέρ του αοιδίμου Σ. Πετρίτση | Λόγος εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των μαθημάτων | Λογική | Les Iles Ioniennes | Le gouvernement des iles Ioniennes, Lettre | Le comte Andre Metaxa et le parti Napiste en Grece | La Moda | Κωμωδία ο Χάσης | Κάτοπτρον και όνυξ | Κανονισμός της εμπορικής λέσχης η Πρόοδος | Ιερά κατήχησις ήτοι εξήγησις της θείας και ιεράς λειτουργίας και εξέτασις των χειροτονουμένων | θεολογία συνοπτική εκ των θείων Γραφών και ιερών συνόδων | Η συμπλήρωσις των δημοσιευθέντων εγγράφων της δίκης του κυρίου Βαπτιστού Ανίνου | Η σημερινή κατάστασις της Ανατολής και ιδίως της Ελλάδος | Η νήσος Κρήτη και οι νόμοι του Μίνωος μετά της σπαρτιατικής πολιτείας | Ημερολόγιον διά το έτος 1861 μετά εικονογραφιών και λεπτομερούς σημειώσεως των αστρονομικών φαινομένων | Η θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος | Η εκκλησία και οι Βούλγαροι | Ευρετήριον της πολιτικής νομολογίας του ανωτάτου συμβουλίου της δικαιωσύνης | Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία | Επιστολή μέλους της ιονίου βουλής προς την αυτού εντιμότητα τον μαρκέσιον Νόρμαμβυ ευσεβάστως απευθυνομένη | Επιστολή ιερέως προς τον κύριον Μ. Δ. Θ. | Cenni sopra la vita e gli scritti di Andrea Vesalio | Cenni sopra alcuni codici Greci che si trovano nelle biblioteche d'ltalia | Cenni indirizzati all' Associazione Ionia nella sua seduta del 6 luglio 1861 | Au tres honorable Mr. W. Gladston | Au parlement britannique | Au ministere de Sa Majeste la Reine de la Grande Bretagne Expose respecteux | A Sa Grace le due de Newcastle | Απάντησις του βαρώνος δρος Ανδρέου Θεοτόκου τω ιππότη Φραγκίσκω κομ. Γαλβάνη, εμπεριέχουσα βραχείας παρατηρήσεις επί της καταστάσεως Επτανήσου και Ιταλίας | Lettre | A monseigneur le comte Grey | Alcune considerazioni sopra un opuscolo del barone Theotoky sulle condizioni della Grecia e dell' Italia | Τραγωδίαι Ιωάννου Ζαμπελίου Λευκαδίου | To εθνικόν ημών καθήκον προς την κινδυνεύουσαν ανατολικήν χριστιανοσύνην | Τις ο προορισμός του ανθρωπίνου βίου | Τα παράπονα του λάου | Τα μνήματα, έπος | Συλλογή παροιμιών των νεωτέρων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας αρχαίων | Storia delle Isole Jonie | Report of the Commission appointed and presided over by His Excellency the Lord High Commissioner | Προς τους κατοίκους της εισέτι δούλης Ελλάδος Τούρκους | Προς τους Θεσσαλούς, Ηπεφώτας και Κρήτας | Προς τον κύριον Δημήτριον Μπαχώμην | Προς την αυτού εξοχότητα τον σιρ Ερ. Στορξ, λ. μέγαν αρμοστήν της αυτής Βρεταννικής Μεγαλειότητος | Polimetro in morte | Πόθεν η μυστικοφοβία | Per le nobili nozze Sanbonifacio-Zacco | Ο Χάσης, κωμωδία | Notice necrologique sur Aloisios Courtzolas | Nelle esequie di Monsignor Giacomo Gherardini commemorate nella Chiesa Latina di Cefalonia | Νεκρολογία | Νεκρολογία | Λόγος της 20 μαΐου 1860 περί Κράτους | Λόγος επιτάφιος προς τον αείμνηστον ιατροφιλόσοφον δρ. Νικόλαον Δαλλαπόρταν | Λόγος επιτάφιος εις τον εν Αθήναις ενταφιασμών των λειψάνων Σπυρίδωνος Βερέττα | Λόγος εκφωνηθείς μνημοσύνου τελουμένου εν τω ναώ του Σωτήρος υπέρ του αοιδήμου Α. Μεταξά | Λόγος εκφωνηθείς εις την κηδείαν του αειμνήστου δικηγόρου ιππότου Αλοϊσίου Κούρτσολα | Le mie solferenze e le mie osservazioni nelle prigioni di Cefaloniada | La Question italienne en 1860 | L'apologia di Lorenzino de' Medici | Κλείς Ομήρου ήτοι βιβλίον δι' ου δύναται τις να εννοή τον Όμηρον | Ιωάννης Ζαμπέλιος | Ιόνιος Εταιρεία προς προαγωγήν των επιστημών | Ικετήριος υποβληθείσα εις την σύμπραξιν της αυτού εξοχότητος του λόρδ Μεγάλου Αρμοστού σιρ Ε. Ν. Στόρξ | Faculte de medecine de Paris | Η κακάβα, κωμωδία εις τρεις πράξεις | Η δίκη Καλάμου και Καστών | Επίσημα έγγραφα τυπωθέντα διαταγή της γερουσίας | Εν τη αγία ευλογία των νεονύμφων κυρίου Διονυσίου Ποταμίτου και κυρίας Μαρίας Μαρτινέγκου του Προκοπίου | Ελλάς και Τουρκία υπό Ε. Γ. Αθήνησιν | Εκ της εν Τεργέστη εκδιδομένης ελληνικής εφημερίδος η Ημέρα | Έκτακτον παράρτημα του αριθ. 31 της εφημερίδος Φωνή Ιονίου καί Ρήγας | Έκθεσις της επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως επιτροπές | Εις τον θάνατον του φιλέλληνος Καρόλου Λενορμάν | Διοργανισμός της λέσχης ο Ζάκυνθος | Die Insel Cephalonia von Beeskow | Δημήτριος Αρλιώτης | Deux termes-moyens pour la solution de la Question ionienne | Γαίου εισηγήσεις εξελληνισθείσαι και σχολιασθείσαι υπό Σ. Ανδρόνη δικηγόρου | Biografia del cavaliere Andrea Mustoxidi | Biographie de l'archeveque Eugene Bulgari redigee sur des documents authentiques | Athenes moderne ou Description abregee de la capitale de la Grece | A Sua Eccellenza Sir H. K. Storks lord a. commissionario di S. M. B. | A Sua Eccellenza sir Henry Knight Storks | Associazione Jonia per promovere le scienze, le lettere e le arti nelle Isole Jonie | Απάντησις του βουλευτού Μπαχώμη εις όσα κατ' αυτού εδημοσίευσεν η Φωνή του Ιονίου | Ο πρεσβύτερος των μελών της ενεστώσης βουλής προς τους συναδέλφους του | Il piu vecchio fra i membri dell' attuale assemblea legislativa | Ανατύπωσις λόγου εις το μνημόσυνον Ζήση Σωτηρίου | Al sigr editore della Gazzetta Uffiziale del Governo nella Stamperia pubblica in Corfu | Al signor Giacomο Polila, segretario della cosi detta Societa Jonia | Al signor Andrea Mustoxidi, presidente della cosi detta Societa Jonia | Αλέξιος ή αι τελευταίαι ημέραι των Ψαρρών, ιστορικό διήγημα | Alcuni versi inediti | Ad Achille Carboni nell' inverno dell' anno 1860 | Φήμη των ευγενών Ζακυνθίων εν τω θεάτρω τούτω συναθροισθέντων τη 6 φεβρουαρίου 1859 | To ιόνιον ζήτημα ενώπιον της Ευρώπης | To αρχιεπισκοπείον Ζακύνθου | Τι είδα εις την τετράμηνον περιήγησίν μου, λόγος της 25 μαρτίου του έτους 1859 | The Ionian Islands in relation to Greece | The Ionian Islands in relation to Grece | Teatro Apollo | Τα κυριώτερα της περί παιδείας επισήμου του άρχοντος αλληλογραφίας προς την εκλαμπροτάτην γερουσίαν | 1859. Τά κάλαντα του διανομέως της Φωνής του Ιονίου προς τους κυρίους συνδρομητάς | Σχέδιον κανονισμού της οινοπνευματικής εταιρίας η Μέλισσα | Προς τον ευάγωγον λαόν της Λευκάδος | Προς την ευγενεστάτην βουλήν έκθεσις περί της δημοσίας εκπαιδεύσεως | Πρακτικά της επί της αναθεωρήσεως του εκλογικού καταλόγου επιτροπής κατά το έτος 1859 | Ποιήματα και πεζά | Poesie signee | Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως | Per la serata del direttore dell' Orchestra Augusto Pasquali | Περί της παραδόσεως της νεωτέρας ιστορίας της Ελλάδος | Περί δημοτικής εν Ελλάδι γλώσσης, διατριβή | Παρατηρήσεις προς την πλειονοψηφίαν της ιά βουλής κατά την πρώτην αυτής έκτακτον σύνοδον εν έτει 1859 | Ο Λύχνος, εφημερίδα οικογενειακή | Οινοπνευματική εταιρία η Μέλισσα | Ο βασιλικός, δράμα | Neaera, Komoedie | Μ. Α. Μελίκη Κερκυραίου δοκίμιον περί πολιτισμού των Φαιάκων | Λόγος εν τη βουλή εκφωνηθείς κατά την συνεδρίασιν της 7/19 φεβρ. 1859 | Λόγος εκφωνηθείς μνημοσύνου τελουμένου εν τω ναώ του Σωτήρος υπέρ του αοιδίμου Σ. Πετρίτση | Λόγος εκφωνηθείς μετά την συνέντευξιν των βουλευτών Κερκύρας τη 1 ιανουαρίου 1859 | Λόγος εκφωνηθείς κατά την βουλευτικήν συνέντευξιν της 20 δεκεμβρίου 1858 | Λόγοι εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν μετά και τινων πανηγυρικών, επιφωνηματικών και επιταφίων | Lezioni sulla Lirica italiana | Les Sept-Iles Ioniennes et les traites | La vita di Giovanni conte Capodistria | La statistica generale dell' isola di Cefalonia | La Question Ionienne devant l'Europe par Francois Lenormant | La Corona di Monza. Profezia | Καθίδρυσις πατριαρχείου εν Ρωσσία | Ιόνιος εταιρεία προς προαγωγήν των Επιστημών, της Γραμματολογίας και των Τεχνών εις τας Ιονίους νήσους | I meriti e le colpe, ossia il memorandum di un filantropo sulle passate vicende del mondo in generale | Halleck's Marco Botzares | Η πτώσις του Βυζαντίου. Εις στεναγμός του Μεσολογγίου. Η ενσάρκωσις του Σωτήρος | Η ορθοδοξία θριαμβεύουσα ήτοι ποίημα επικόν | Η μαρτυρία κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια και οι πατέρες ημών ανήγγειλαν ημίν | Η λέμβος της εκκλησιαστικής νηός η κομίσασα την εκκλησιαστικήν κρίσιν προς κοινήν γνώσιν | Η κυρά Φροσύνη, ποίημα | I meriti e le colpe | Η Βουλγαροσλαβική συμμορία και η τριανδρία αυτής, πραγματεία | Η αισώπειος φιλοσοφία παρ' Έλλησι | Ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως της ορθοδόξου ανατολικής καθολικής εκκλησίας και περί λειτουργίας | Ein Besuch auf Korfu und Cefalonien im September 1858 | Έγγραφα αναφερόμενα εις την εποχήν της εκτάκτου αποστολής του κυρίου Γλάδστωνος εις Επτάνησον | Διονυσίου Σολωμού τα ευρισκόμενα | Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς του ενιαυτού και επισήμους εορτάς μετά και τινων πανηγυρικών λόγων | A Sua Eccellenza sir H. K. Storks | Associazione Jonia per promovere le Scienze, le Lettere e le Arti, nelle Isole Jonie | Αρχαιολογική διατριβή περί της νήσου Ιθάκης | Ανατολικαί επιστολαί, Σμύρνη, Αίγυπτος, Παλαιστίνη | Amarezze ed ingiustizie sofferte in Venezia | Αι προξενικαί σφαγιάσεις ή τα τραγωδήματα των πλοιάρχων | Αι Ιόνιοι νήσοι υπό την δεσποτείαν της Ενετίας και την αγγλικήν προστασίαν | Ωδή | Τω καλώ καγαθώ πολίτη κυρίω κόμητι Νικολάω Λούντζη ανατίθημι δε και τόδε τη 15 ιανουαρίου 1858 | To καύχημα των χριστιανών ελλήνων | To καλόν κατευόδιον του ευγενούς κυρ. κυρ. Νικολάου Βολτέρρα ποτέ ευγενούς κυρ. κυρ. Αναστασίου, τη 17 μαΐου 1858 | Τι το ωραίον της τέχνης ; | Τη πρωταοιδώ κυρία Ισαβέλλη Ιατρά | Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης δια τους αρχαρίους των ελληνικών σχολείων μαθητάς | Συλλογή των ποιημάτων του Διονυσίου Σολομού | Προς τους τιμιωτάτους της Μητροπόλες (sic) Εκκλησίας ενωρίτας και αδελφούς | Προς τους τιμιωτάτους ενωρίτας και αδελφούς της μητροπόλεως | Προς τους συμπολίτας μου | Προς τα άτομα των νεόνυμφων ευγενούς κυρ. κυρ. Στεφάνου Μπούλζου και ευγενούς κυρ. κυρ. Κομίσσης Μαρίας Λούντζη | Ποιητική συλλογή | Περί των διαφόρων πηλών, πραγματεία μετά ιχνογραφιών | Ορθόδοξος στηλίτευσις κατά των φλυαριών και ύβρεων του ενταύθα φράτορος Αντωνίου | Οργανισμός του καταστήματος της εταιρίας ο Οδυσσεύς | Ο θάνατος Ναθαναήλ Δομενεγίνου Ζακυνθίου | Ο ερανιστής, σύγγραμμα περιοδικόν | Οδηγία δια την καλλιέργειαν του Ζακχαρωτού Ολκού και δια τας διαφόρους ύλας εξ αυτού εξαγομένας | Νέος οδηγός νεωτέρων ποικίλων διαλόγων ένθα και συνδιαλέξεις περί οδοιποριών, σιδηροδρόμων, ατμόπλοιων κτλ | Μνεία περί Αντωνίου του Κατηφόρου | Λόγος επιτάφιος προς τον αποθανόντα ιππ. Κ. Δραγώναν επί του νεκρού | Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς εν τω θείω ναώ του αγίου Παντελεήμονος | Λόγος επιτάφιος εις τον θάνατον του επισκόπου της εν Κερκύρα λατινικής εκκλησίας Καρόλου Ριβέλλη Κερκυραίου | Λόγος εκφωνηθείς μνημοσύνου τελουμένου εν τω ναώ του Σωτήρος , υπέρ του αοιδίμου Σ. Πετρίτση | Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Θ. Καρούσου κατά την έναρξιν των μαθημάτων της Πετριτσείου σχολής | Ιστορία χρονική περιέχουσα άπασαν την κοσμοποιίαν | Η Φωνή του Ιονίου, εφημερίς πολιτική και φιλολογική | Η Δενδροζώγλωσσα | Grammatica della lingua italiana adattata all' uso ed intelligenza dei Greci da Salvatore Lombardo | Εν τη ιερά ευλογία των νεονύμφων του ευγενούς κυρίου Ιωάννου Μοζέρα του Αντωνίου κυρ. Λάουρα Στρούζα του ευγενούς κυρ. Ιωάννου | Ev τη ιερά ευλογία των νεονύμφων κυρίου δόκτορος Ευαγγέλου Τζαρλαμπά και ευγενούς κυρίας Στέλλας του ευγενούς κυρίου δόκτορος Σπυρίδωνος Καρβελλά | Εν τη ιερά ευλογία των νεονύμφων κυρίου Βασιλείου Γκιούρου και κυρίας Ελένης Παγκάλου | Εν τη ιερά ευλογία των ευγενών νεονύμφων κυρ. Κυρ. Στεφάνου Μπούλτζου και ευγενούς κομίσσης κυρίας Μαρίας Λούντζη | Εν τη ιερά εορτή του ευγενούς κυρ. κυρ. Νικολάου Χαλίκια του ευγενούς δόκτορος Δημητρίου | Εν τη θεία και ιερά εορτή του κυρ. Διονυσίου Κολοκοσζά, του λογιωτάτου δημοσίου διδασκάλου Ευαγγέλου | Εν τη θεία ευλογία των νεονύμφων ευγενούς κυρ. κυρ. Σπυρίδωνος Γιορκ, προξένου της Αμερικής, και ευγενούς κυρ. Κυρ. Λάουρας του εκλαμπροτάτου ιππότου κυρ. Κυρ. δρ. Δημητρίου Φραγκοπούλου | Εν τη εορτή του κυρίου Γεωργίου Γκιούρου | Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου κυρίου κόμητος Δημητρίου Λούντζη | Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου κυρίου Δημητρίου Δερώση του ευγενούς Γεωργίου | Εν τη αγία εορτή του ευγενούς κυρ. κυρ. Διονυσίου Βολτέρρα του ευγενεστάτου κυρ. Κυρ. Δημητρίου | Ελεγείον της αποθανούσης ευγενούς κυρίας κυρίας κομίσσης Ριγέτη | Δογματική θεολογία της ορθοδόξου καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Διαδήλωσις | Della condizione politica delle Isole Jonie sotto il dominio Veneto | Catalogo dei Medicinali dei quali ogni Farmacia deve essere fornita | Άσμα εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Πέτρου κόμητος Μεσσάλα του προτιμωτάτου κόμητος Γεωργίου | Απόφασις εκδοθείσα παρά του εν Κερκύρα τριμελούς πρωτοδικείου | Αναμνήσεις και εικόνες | Αι εθνικαί γαίαι | Agostino Capodistria | Αδολεσχία φιλόθεος ήτοι εκ της αναγνώσεως της ιεράς μωσαϊκής Πεντατεύχου βίβλου επιστάσεις ψυχωφελείς τε και σωτηριώδεις | Apologie | Ωδή πανηγυρική εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου κυρίου Δημητρίου Δε Ρώση του ευγενούς Γεωργίου | Ωδή πανηγυρική εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου κόμητος Νικολάου Μεσσάλα του ευγενούς Κ. Κ. Κ. Στεφάνου | Ωδή πανηγυρική εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Άγγέλλου Μεταξά Σαντορίνη | Ωδή εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Διονυσίου Βολτέρρα του ευγενεστάτου κυρ. Κυρ. Δημητρίου | Ωδή ενταφιαστική του ποτέ ευγενούς κυρ. Κυρ. Κόμητος Διονυσίου Σάλαμον του εν Κερκύρα αποβιώσαντος τη 9 φεβρουαρίου 1857 | Φήμη του ευγενούς κυρίου κυρίου Πέτρου Δομενίγη | Φήμη του ευγενεστάτου κυρ. Κυρ. Ιππότου μεγαλοσταύρου του τάγματος των αγίων Μ. Και Γ. Δημητρίου κόμητος Σάλαμον | Ομιλίαι πνευματικαί πάνυ πολλής ωφελείας πεπληρωμέναι | To πρώτο ψυχοσάββατο, ωδή | To προσεχές μέλλον των εν τη ανατολή λαών ως προς την ιστορίαν | Τα Μυρτίδια ή ο εν Κυθήροις ναός της Θεοτόκου | Στεναγμοί, ποιήματα | Statistica comparativa formata | Προς τους ευγενείς εκλογείς της Κερκύρας | Προς τον ιεροελλογημότατον δοκ. Αναστάσιον Λαμπούδη | Προσκυνητάριον της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης | Πράξεις του ενδεκάτου κοινοβουλίου του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το σύνταγμα των 1817 | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής συνελεύσεως του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την πρώτην σύνοδον της ενδεκάτης βουλευτικής περιόδου | Πολιτικαί ομολογίαι της του κ. Σολομού υποψηφιότητος | Ποιήματα Σολομού και ωδή εις τον θάνατόν του | Ποίημα νεκρικόν εν τη τεσσαρακοστή ημέρα μετά την τελευτήν της ποτέ κυρίας Τζόγιας Ταπείνη | Περί των δύο περιωνύμων ναυμαχιών των χριστιανικών της Ευρώπης δυνάμεων κατά των Τούρκων | Περί της εν Επτανήσω διοργανώσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως | Περί εκλογής επαγγέλματος ήτοι θεωρία των τεχνών | Ο Ρήγας, εφημερίς πολιτική και φιλολογική | Οι βιβλίου και νου δεόμενοι καθηγηταί | Νεοσύλλεκτα δημοτικά ποιήματα | Μνημόσυνα, άσματα Αριστοτέλους Βαλαωρίτου Λευκαδίου | Λόγος της 25 μαρτίου έτους 1857. Τα επιστρόφια εις τον θεόν | Λόγος περί του αποθανόντος Διονυσίου Σολομού, Ζακυνθίου ποιητού | Λόγος επιτάφιος εις τον κλεινόν της νέας Ελλάδος ποιητήν κόμητα ίππότην Διονύσιον Σολομόν | Λόγος επιτάφιος εις τον διάσημον της νέας Ελλάδος ποιητήν κομ. Ιππ. Διονύσιον Σολομόν | Λόγος επικήδειος εις τον ποιητήν της νέας Ελλάδος τον κόμητα Διονύσιον Σολωμόν | Λόγος μνημοσύνου τελουμένου εν τω ναώ του Σωτήρος υπέρ του αοιδίμου Σ. Πετρίτση | Λόγος εκφωνηθείς την 17 του σεπτεμβρίου μηνός 1857, κατά την διανομήν των βραβείων μετά τας δημοσίας εξετάσεις του τετάρτου έτους του Παρθεναγωγείου | Λόγος εκφωνηθείς κατά την εν των ανώ των αγίων Πάντων πένθιμον τελετήν εις μνημόσυνον του Ζακυνθίου ποιητού Διονυσίου Σολωμού | Λόγος βιογραφικός περί του Διονυσίου Ρώμα | L'Angelo della misericordia | Λαέ της Κερκύρας | Κατήχησις της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως | Η οπτασία του Έλληνος | Η εύμορφη Βασκοπούλα, ποίημα | Η επιστροφή εκ της Ελλάδος εις Ζάκυνθον του ευγενούς κυρίου κομητος Διονυσίου Μεσσάλα | Η εν τη ενδεκάτη βουλή συζήτησις περί της εκλογής των αντιπροσώπων Κεφαλληνίας | Η αρχαία Μεσσηνία και ο Αριστομένης | Επιστολή των εμπόρων προς τον διευθυντήν του Επιστολείου Ζακύνθου κύριον Νικόλαον Καλλίγερον Σούλον και απάντησις αυτού | Εν τη λαμπρά εορτή του ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Φραγκοπούλου | Εν τη ημέρα της ψηφοφορίας του ευγ. κυρ. Κωνσταντίνου Συγούρου του ευγ. Ιωάννου | Εν τη ευλογία των νεονύμφων κυρίου κ. προξένου Δημητρίου Σανδρίνη και της ευγενούς κ.κ. Ελένης Αρβανιτάκη του ευγ. Ιωάννου | Εν τη εορτή του κυρίου κόμητος Νικολάου Μεσσάλα του εκλαμπροτάτου Στεράνου | Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Μπούλτζο ποτέ Κ.Κ.Δ | Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου κόμητος Διονυσίου Μερκάτη του ευγενούς κυρίου κόμητος Νικολάου | Εν τη εορτή του ελλογιμωτάτου κυρίου δόκτορος δημοσίου διδασκάλου Αθανασίου Μπονσινιόρ του Διονυσίου | Εν τη εορτή της ευγενούς κυρ. κυρ. Ελένης Λούντζη του εκλαμπροτάτου Κ. Κ. Κ. Νικολάου | Εν τη εορτή της ευγενούς κυρίας κυρίας Αικατερίνης, θυγατρός του εκλαμπροτάτου κόμητος Νικολάου Λούντζη | Έκθεσις περιληπτική της εν τη δημοσία βιβλιοθήκη εθνικής νομισματικής συλλογής | Εκατονταετηρίς των από Χριστού σωτήρος ενανθρωπήσαντος η πρώτη κατά χρονικήν πρόοδον εν επιτομή | Έγγραφα αφορώντα τας εκλογάς της Κεφαλληνίας | Δύο λέξεις περί τινα ψεύδη διαδοθέντα κατά της πολιτικής πορείας του κομ. Δημητρίου Σολομού | Δοκίμιον λογικής αριθμητικής | Discorso letto nella cattedrale di Corfu in morte del conte Dionigi Solomos | Dionigi Solomos | Διά τον θάνατον του κόμητος Διονυσίου Σολομού | Comment les decrets nationaux s'exocutent en Grece | Codices praeclarissimi in membrana et in charta graece, latine et italice exarati | Βυζαντιναί μελέται περί πηγών νεοελληνικής εθνότητος από ή. άχρι ι. εκατονταετηρίδας μ. Χ. | Breve ricorde di Dionigi Solomos | Βουλευτικά. Διάλογος ά μεταξύ Μπαρμπαγιάννη και Τσανέτου | Άσμα νυμφικόν εν τη ιερά ευλογία των νεονύμφων κυρ. Σπυρίδωνος Δαμήρι του Ιωάννου και κυρ. Αικατερίνης Μπουγδάνου του Ιωάννου | Απάντησις προς τον μικρομέγα αρχιριζοσπάστην κυρ. Δημήτριον Καλλίνικον και συντροφίαν | Αληθής έκθεσις περί του εν Κερκύρα θαυματουργού λειψάνου του αγίου Σπυρίδωνος | Ακολουθία εις το εν τη πόλει Πάργη | Αισώπου βίος | Αγγλική εγκυκλοπαίδεια περιέχουσα συλλογήν εκλεκτών τεμαχίων εκ των αρίστων άγγλων συγγραφέων | Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών | Χρηστομάθεια της αγγλικής γλώσσης | Φήμη του λογιωτάτου δημοσίου διδασκάλου Ευαγγέλου Κολοκοτζά | Τω Ευσταθίω Δρακούλη ευγνωμοσύνης τεκμήριον | Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς ή σκέψες απάνου στην οικογένεια | Τα δάκρυα, ποίημα | Σχέδιον τροπολογήσεων τινων επί του καθεστώτος δικαστικού συστήματος των ιονίων νήσων προηγηθέν υπό νύξεων τινων προς ανάπτυξιν και υποστήριξιν | Σύντομος θρησκευτική ανασκευή κατά του θεοστυγούς καί επαράτου βιβλιαρίου | Συμπολίται | Sulla educazione femminile | Sul cholera asiatico che invase l'isola di Cefalonia nell' autunno 1855 | Στηλίτευσις κατά του ασεβούς βιβλιαρίου επιγραφομένου Τα μυστήρια της Κεφαλληνίας | Σκέψεις επί της δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων | Rosa e Gertrude | Relazioni storico-politiche delle isole del mare Jonio suddite della Serenissima Repubblica di Venezia | Προς τους συμπολίτας μου | Progetto di alcune modificazioni all' attuale sistema giudiziario delle Isole Jonie preceduto da alcuni cenni a schiarimento e in appoggio | Πρόγραμμα της τελετής της περικοσμήσεως | Proclamation adressee aux Zantiotes | Ποιήματα διάφορα Ιουλίου Τυπάλδου | Poesies nationales de Spyridon Kallos | Περί τών σχέσεων του λόγου προς τας άλλας νοητικάς δυνάμεις | Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών | Περί της εν Κερκύρα χολέρας κατά το 1855 | Παράρτημα των περί ιερών ακολουθιών επιστολών | Νέα απόδειξις της προστασίας του αγίου και θαυματουργού Σπυρίδωνος | Memoire sur le pilima (πίλημα) | Melanges neohelleniques | Λόγος της 25 μαρτίου 1855. Οι γάμοι του μεγάλου Αλεξάνδρου, Κορίννα και Πίνδαρος | Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς εν τω ναώ της μητροπόλεως Ζακύνθου, εν τη κηδεία του καπετάν Κωνσταντίνου Παπαδημητροπούλου | Λόγος εκφωνηθείς εν τω αναγνωστηρίω της ελληνικής Βουλής | Λόγος εις την άπειρον του θεού ευσπλαγχνίαν | Λόγοι επί των παναγιοτάτων και σοφωτάτων πατριαρχών κυρίου κυρίου Κωνσταντίνου του από Σιναίου, και κυρίου κυρίου Γρηγορίου του από Σερρών | La Bulgarie ancienne et moderne sous le rapport geographique | Κεφαλληνία, 1 μαρτίου 1856, ώρα 3 μ. μ. | Κανονισμός της εν Παλαίω Πετριτσείου σχολής του καθιδρυτού δρς Στάμου Πετρίτση | Ιεφθάε, τραγωδία | Επιτάφιος λόγος κατά την κηδείαν της αειμνήστου κομίσης Ayαθαγγέλης Χωραφά Άννινο | Ελεγείον της αποθανούσης σεμνωτάτης (sic) κυρίας Μετήλδε συζύγου του πτ. κυρ. Αναστασίου Βολτέρρα | Εκλαμπρότατε έπαρχε, ευγενές επαρχιακόν συμβούλιον, νομίζων προσφυές | Έκθεσις των ιατρών δρ. Διονυσίου Βερέττα, δρ. Αναστασίου Ι. Βερύκιου, Βασιλείου Α. Βαρβιάνη διευθυνάντων το εν Ζακύνθω χολεροκομείον | Εις την άφιξιν εν Ζακύνθω | Δοκίμιον καλλιλογίας | Διοργανισμός τη δ' περιόδου της λέσχης η Αδελφότης | Δηλοποίησις | A Sua Signoria prestantissima il Reggente ed al nobile Consiglio municipale di Corfu | A Sua Signoria prestantissima il Reggente ed al nobile Consiglio municipale di Corfu | A Sua Signoria prestantissima il Reggente ed al nobile Consiglio municipale di Corfu | A Sua Signoria prestantissima il Reggente ed al nobile Consiglio municipale di Corfu | Απάντησις εις τον λιβέλλιον επιγραφόμενον « Οι λεγόμενοι ριζοσπάσται και σωτήρες του τόπου κ.τ.λ. » | Al prestantissimo reggente ed al nobile consiglio municipale di Corfu | Alla Sacra Apostolica Maesta di Francesco Giuseppe I ed Elisabetta Amalia | Ακολουθία ασματική του αγίου μάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου | Aι πολιτικαί ομολογίαι της του κ. Σολομού υποψηφιότητος | Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού υπό Αυγούστου Νικολάου | To τρωγάλιον του δοκησισόφου ή αυτοσχέδιος απάντησις εις τον Κ. Γ. Χρυσοβέργην | Τη ημέρα των Αγίων Πάντων | Σύνταγμα του Ιονίου κράτους των 1817 | Πράξεις του δεκάτου κοινοβουλίου του ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων | Περί της ενεστώσης της Ελλάδος | Περί εξ χρυσών ανεκδότων νομισμάτων των Φιλίππων | Νύξεις προς λύσιν του ανατολικού Ζητήματος | Gontes et poemes de la Grece moderne | Λόγος κατά κλοπής | La Societa filarmonica | La Grece et les Gapodistrias pendant l'occupation francaise de 1828 a 1834 | La caduta della Repubblica di Venezia | Κεφαλληνία | II conte Giuliano | Η τρικυμία | Η πολιορκία της Κορίνθου | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων | Επιτομή τής ιεράς ιστορίας εκ της παλαιάς και νέας Διαθήκης προς χρήσιν των σχολείων και οικογενειών μετά εικονογραφιών | Διοργανισμος της λέσχης ο Ζάκυνθος | Δηλοποίησις. (Au has:) Κέρκυρα, εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως. | Brevi Cenni sulla cita di Malta ed un episodio sulla guerra d' Oriente | Αι τελευταίαι ώραι του βίου του αυτοκράτορος Νικολάου του πρώτου, | Αγγλική γραμματική επί τη βάσει των γραμματικών των Γόνεβστερ,

(12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME

  1. Ψηφιακό τεκμήριο