Ερμηνεία εκλεκτών περικοπών της καινής Διαθήκης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4030. — 'Ερμηνεία εκλεκτών περικοπών τής καινής Διαθήκης μετ' εισαγωγής προς χρήσιν τών μαθητών τής ά. κα: β', τάξεως των γυμνασίων ύπ'ο Γεωργίου Σ. Γέγλε, καθηγητού έν τοις Βαρβακείοις Γυμνασίοις, έγκρίσει τής ίερας σι>νόϊθϋ. Εκδότης Μιχαήλ Ι. Σαλιβερος. Έν Αθήναις, έκ του τυπογραφείου τών κατα- στημάτων Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου. 1900. Ιιι-8° de ο' (4) ct 224 pages. 4031. —Η. Κουλουβάτου ή "Ρινάλδα. Έν ΆΟήν αις , τυπογραφεΐον « Εστία» Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. 1900. In-8° de 78 pages et un fcuillet. La page 4 est occupee par uu porlrait de Tauteur. Poesies. 4032. — II πρώτη αγάπη, στίχοι 'Ιουλίου Τυπάλδου έφαρμοσθεντες έπι δημώ- δους Ιταλικής μελωδίας. (Au bns de la page 1:) Τυπογραφεΐον Εστία Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. (Λ la page 4 ;) ΙΙωλεΐται δια του κεντρικού Πρακτορείου τών Εφημερίδων, δια τών πο>λητών παίδων. Εΰ'ρηται δ' εις τα κιόσκια 'Αθηνών και τους πράκτορας τών επαρχιών. Εύρηται ε'τικαι πωλείται εις το Βιβλιοπωλεϊον τής Εστίας και εις τά μουσικά καταστήματα τών κ. κ. Βελουδίου και Αλ. Καββάδη. Τιμάται λεπτών 10. In-8° de qualre pages non chiffrees. Les pages 2 et 3, coutenant la musique, sont lithographiees. Forme le u° 1 des Λχ'ικα άσματα publics par le syllogue litle- raire le Parnasse, d'Athenes. Sans date, mais a paru en 1900. 4033. — 'Ιωάννου Έπ. Καράβια, ύφηγητοϋ τής φαρμακολογίας και θεραπευτι- κής έν τω έθ. Πανεπιστήμιο), διδάκτορος τής έν Παρισίοις ιατρικής σχολής, πρώην ΰποβοηΟοΰ τών νοσοκομείων τών Παρισίων, περί ΟρροΟεραπείας έπί τή βάσει διαφό- ρων ειδικών ξε'νων συγγραφών. Έν 'Αθήναις, έκδοτικον κατάστημα Γεωργίου Δ. Φε'ξη, πλατεία Λουδοβίκου, ε'ναντί του Νέου Δημ. Θεάτρου. 1900. In-8" de quatre feuillets et 112 pages. 4034. — Λεΰκωμ-α έχί τή συμπληρώσει τής τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαραλάμπους Άννίνου. 1869-1899. Εν Αθήναις, έκδοτης Γεώρ- γιος Κασδόνης, έκ του τυπογραφείου τής Εστίας. 1900. In-8°de 116 pages. Contienl deux portraits de Ciiaralampe Annixos, compris dans la pagination. 4035. —Λείονίδου Χ. Ζώη Ζακύνθιον Ήμερολόγιον του έτους 1900, τή συνερ- γασία των ζακυνθίων λογίων κα; ποιητών. Έν Ζακ·ύνθω, τυπογρΐαφεϊον ή Αυγή Ν. Κοντόγιωργα. 1900 (sur la couverture seulement). In-8" de 72 pages et un feuillel.