(12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Βιβλιογραφία Legrand
  3. Legrand, Émile (1841-1903)
  4. Η Κουλουβάτου ή Ρινάλδα | Η πρώτη αγάπη, στίχοι | Περί Ορροθεραπείας επί τη βάσει διαφόρων ειδικών ξένων συγγραφέων | Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου | Ζακύνθιον Ημερολόγιον του έτους 1900 | Ποικίλη Στοά, εθνικόν εικογραφημένον ημερολόγιον | Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς εν τη εις Κεραμιαίς ιερά εκκλησία του αγίου Βασιλείου | Μελετήματα ιατροδικαστικά | Memorie storiche e critiche dell' isola di Cefaloniadai tempi croici alla caduta della Repubblica Veneta | Ν. Δελακοβία ή νήσος Κύθηρα | Neue Korfu, Geschichten | Ο γάμος του διδασκάλου, κωμωδία | Parole nei funerali del commendatore Emilio de Tipaldo | Αρχαιολογία. Ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνίας | Αποφάσεις τινλες του εμποροδικείου και του πρωτοδικείου Σύρου | Κύριε Ανδρέα Λασκαράτε | Die Insel Kephalonia und die Meermuehlen von Argostoli | Οι δύο κλέπται, κωμωδία | Κατορθώσαντες να λάβωμεν αντίγραφα της μεταξύ του ενταύθα ημετέρου μητροπολίτου και των αρχών της πρώην ιονίου Κυβερνήσεως αλληλογραφίας περί του λατινεπισκόπου Νίχολσον | Στιχουργήματα | Νεκρολογία | Ιστορικά σκηνογραφήματα | Φώτιος εν τω σχίσματι | Φιλανθρωπικόν ποίημα ιερού Ευαγγελίου | Un mesto ricordo d'affetto all' adorata memoria | Προστάτου νοσήματα | Ποιητική ιστορία του πολέμου του έτους 1897 | Παρατηρήσεις επί του προσδιορισμού του πεδίου μάχης μεταξύ Πομπηίου και Καίσαρος εν Θεσσαλία | Όθων Σ. Πυλαρινός. 1833-1899 | Λόγοι επικήδειοι εκφωνηθέντες κατά την κηδείαν του πολυκλαύστου νεκρού Παναγή Ν. Στίβα γενομένην τη 12 σεπτεμβρίου 1900 | Ερμηνεία εκλεκτών περικοπών της καινής Διαθήκης | Χάσης | Corfou et les Corfiotes | Βίος και πολιτεία των αγίων Σπυρίδωνος και Διονυσίου θαυματουργών | Βιβλιοθήκη της έν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας. II. Το ιερόν του Ασκληπιού εν Επιδαύρω και η θεραπεία των ασθενών | Τρικυμίαι | Versi | Του Κουτούζη Καζαμίας | Τελευταίαι στιγμαί, θάνατος και διαθήκη του μεγάλου Ναπολέοντος υπό του ιατρού αυτού Αντωμάρχου | Συλλογή απολυτίκιων και περικοπαί Ευαγγελίου | Storia e poesia greca recente. Zante e Dionisio Solomos | Σολωμός εικονογραφημένος | Ποικίλη Στοά, εθνική εικονογραφημένη έπετηρίς εκδιδομένη κατά τα τέλη του μηνός μαΐου | Per le solennita centenarie da celebrarsi nella citta di Zante inonore dell' insigne poeta greco Dionisio Solomos | Πατριδογραφία της νήσου Ζακύνθου | Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις | Ο πειρατής ήτοι Μαρία και Λάμπης | Τα Διηγήματα του δειλινού | Ανατόλ Φράνς | Τραγούδια | Λόγος εκφωνηθείς την 3ην μαΐου 1899 | Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν εορτήν του Ευαγγελισμού του τρέχοντος έτους 1899 | Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν τεσσαρακοστήν του έτους 1896 | Λόγος εκφωνηθείς εν τω ιρώ ναω της Μητροπόλεως | Λόγοι επικήδειοι εκφωνηθέντες προ του νεκρού του βαθυσεβάστου ιατρού Σπυρίδωνος Α. Μαρκοπούλου | Η δημοσία βιβλιοθήκη Ζακύνθου | Σκηναί της Ερήμου | Κείμενον και πρακτική ερμηνεία των αναγινωσκομένων κατά κυριακήν ευαγγελίων | Το Ζήτημα του κτηματολογίου και η υπέρ της γεωργίας πολιτική εν Ελλάδι | Νέον γαλλικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων | Νέα γραμματική της γαλλικής γλώσσης | II Giuramento | Θέματα εκ της νεωτέρας ελληνικής εις την αρχαίαν | Ηρακλής Β. Οικονόμου | Η αποκάλυψις της εν τω οφθαλμιατρικώ ζητήματι σκευωρίας | Etienne Martzokis de Zante | Επι των επειγουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων έκθεσις | Έλληνικον αλφαβητάριον | Ελληνική χρηστομάθεια | Έγχειρίδιον περί νομισμάτων, μέτρων και σταθμών των διαφόρων επικρατειών του κόσμου | Εγκεκριμένη ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις | Πολεμικαί σελίδες | Σκαφιδάς ιερεύς | Βυζαντιακά νομισματικά ζητήματα | Bonaparte et les Iles Ioniennes | A Sua Eccellenza | Ο Κεφαλλονίτης | Σχόλια εις την Ξενοφώντος Κύρου | Σχόλια εις τα Ξενοφώντος Ελληνικά | Surprises du ventre | Συντακτικόν της λατινικής γλώσσης | Στρατιωτικαί αποκαλύψεις | Ποικίλη Στοά, εθνικόν εικονογραφημένον ημερολόγιον διευθυνόμενον | Πλάτωνος Φαίδων | Περί του υδραργύρου ως αντισυφιλιδικού φαρμάκου εν ώρα κυήσεως | Περί του ημετέρου κατά γην στρατού | Ορέστης | Ο Μούτσος | Ολίγοι στίχοι επί της εικοσιπενταετηρίδος του εν Κερκύρα εκπαιδευτηρίου «Καποδίστριας» | Νέος φιλαρμονικός σύλλογος Ζακύνθου προς το ευγενές και φιλόμουσον της πόλεώς μας κοινόν | Μικρά ταξείδια | Λεύκωμα επί τη εκατονταετηρίδι του εθνικού ποιητού Διονυσίου Σολωμού | Το Ζήτημα του κτηματολογίου εν Ελλάδι κατά την δεκαετίαν 1888-1898 | Μελέτη περί κτηματολογίου | Κατάλογος των εν τη κατά την Άνδρον μονή τής Αγίας κωδίκων | Κανονισμός νομικού φροντιστηρίου | Κωνσταντίνος Παλαιολόγος | Λόγος εισιτήριος εις την πρακτικήν θεολογίαν | Αναστεναγμοί | Ιουστινιανού Νεαραί μετά παραπομπών εις τα σχετικά χωρία των Βασιλικών και της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου | II mondo | Η νίκη του Λεωνίδα | Εκατονταετηρίς του Σολωμού | Εγκεκριμένη ιερά ιστορία της καινής Διαθήκης χάριν των σχολείων και παρθεναγωγείων | Νεωτάτη μέθοδος προς ταχείαν εκμάθησιν της αγγλικής γλώσσης | Deux cas d'hypertrophie congenitale des membres | Γυμνάσματα περί το τυπικόν της ελληνικής | Γυμνάσματα περί το συντακτικόν της ελληνικής | Τα Πάρεργα | Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις | Αττική Μέλισσα ήτοι γραμματικαί ασκήσεις προς εμπέδωσιν της γραμματικής και του συντακτικού | Αρραβών Κρήτης-Γεωργίου. Θουριον Ι. Καίσαρη, άρχιμουσικού της ανακτορικής φρουράς | Ο αυνανισμός και τα θύματά του | Αφροδίτη εκπορθούσα τον οικόν μας και τα θυματά της | Αποσπάσματα εκ του Απολωλότος Παραδείσου | Περί δύο περιπτώσεων Ιδιοπαθούς συφιλιδικής υδροκήλης | Versi eroici sulla guerra greco-turca | The stepmother | Quelques considerations sur la peritonite tuberculeuse chronique | Πρώται γνώσεις φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας μετά πατριδογραφίας Ζακύνθου