Τραγούδια

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4011. — Λ. Στεκκε'ττη Τραγούδια, μετάφραση άπϊ το ιταλικό Κώστα Ν. Και- ροφύλα. 'Αθήνα, τυπογραφεΐον Νομικής, 1899. In-16 de 15 pages et un feuillet, plus un portrait de Laurent Stecciiktti. Tra- duction en vers.
  3. Λ. Στεκκε'ττη