Περί του υδραργύρου ως αντισυφιλιδικού φαρμάκου εν ώρα κυήσεως

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3976. — Περί του υδραργύρου ώς άντισυφ'.λιόικοΰ φαρμάκου έν ώρα κυήσεως υπό Α. Β. Πάνα, ίατροΰ των μεταδοτικών νοσημάτιον. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπο- γραφείου των καταστημάτο>ν ΙΙαλιγγενεσίας. 1898. In-8° de seize pages. La couverture imprimee tienl lieu de titre.
  3. Α. Β. Πάνα