Αφροδίτη εκπορθούσα τον οικόν μας και τα θυματά της

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3947. — Άρ. Β. Πάνα, ΐατροΰ τών μεταδοτικών νοσημάτων, ή 'Αφροδίτη εκπορ- θούσα τον οΐκόν μας και τα θυματά της, μελέτη καθαρώς ίατροκοινωνική. 'Εν 'Αθή- ναις, έκ του τυπογραφείου τών καταστημάτων Παλιγγενεσίας. 1898. In-8° de 37 pages.
  3. Άρ. Β. Πάνα