Πρώται γνώσεις φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας μετά πατριδογραφίας Ζακύνθου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3941. — Πρώται γνώσεις φυσικής και πολιτικής γεωγραφίας μετά πατριδογραφίας Ζακύνθου προς χρήσιν τών έν Ζακύνθω δημοτικών σχολείων ύπό Ά. Σ. Μπισκήνη. Έν Ζακύνθω, τύποις νέου τυπογραφείου Εύστ. Φινομένου. 1897. In-8° de 120 pages + 10 plans tires en bleu.
  3. Ά. Σ. Μπισκήνη