Χάσης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4029. — Δημητρίου Γουζέλη Χάσης, κωμωδία εις πράξεις τεσσάρας. "Εκδοσις νεωτάτη επιδιορθωμένη. Έν Ζακυνθω, τυπογραφεΤον Φώσκολος Νικ. Σ. Καψο- κεφάλου. 1900. [Titre de la couverture:) Δημητρίου Γουζέλη ό Χάσης, ζακυ- θινή κωμωδία. "Εκδοσις νεωτάτη μετά βιογραφίας ΰπο Παναγιώτου Δ. Άβούρη. Έν Ζακύνθω, έκ του τυπογραφείου τοΰ έκδοτου ό Φώσκολος Νικολάου Σπ. Καψο- κεφάλου, όδος αγίου Διονυσίου. 1900. In-8° de 53 pages.
  3. Δημητρίου Γουζέλη