Κανονισμός νομικού φροντιστηρίου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3965. —¦ Κανονισμός νομικού φροντιστηρίου Νικολάου Λ. Τζάντα, αριστούχου διδάκτορος τα νομικά. Έν Αθήναις, έκτου τυπογραφείου τή'ς 'Αναπλάσεως, οδός Μενάνδρου και 'Αναξαγόρα παρά το φαρμ. Καζιλάρη. 1898. In-16 de un feuillet, huil pages el un feuillet.
  3. Νικολάου Λ. Τζάντα