Τελευταίαι στιγμαί, θάνατος και διαθήκη του μεγάλου Ναπολέοντος υπό του ιατρού αυτού Αντωμάρχου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4022. — Τελευταΐαι στιγμαί, θάνατος και διαθήκη τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος ύπο τοΰ ίατροΰ αύτοΰ Αντωμάρχου, μετάφρασις εκ τοΰ γαλλικοΰ ύπο 'Ιάσονος Λ. Δρακουλη. Έν 'Αθήναις, Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρος έκδοτης. Βιβλιοπωλεΐον, όδος Σταδίου' τυπογραφεϊον, όδος Σταδίου. 1899. In-8° de 9Γ> pages.
  3. ΙάσονοςΛ. Δρακουλη