Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν εορτήν του Ευαγγελισμού του τρέχοντος έτους 1899

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4009. — Λόγος εκφωνηθείς κατ» τήν εορτήν τοΰ' Ευαγγελισμού του τρέχοντος έτους 1899, έν τω έν Ερμουπόλει φερωνύμω ναω υπό τοΰ σεβ. επισκόπου Σύρου κυρίου Θεοδώρου 'Αντωνίου Πολίτου. Εν 'Ερμουπόλει Σύρου, τύποις Ρενιέρη Πριντέζη. 1899. 111—8" de 15 pages. Sur la couverlure, apres le nora de l'auleur, on lil : Δώρον τ?!? «Χριστιανικής Άνχτολής » προς τους αξιότιμους συνδρομητάς αυτής.
  3. Αντωνίου Πολίτου