Εγκεκριμένη ιερά ιστορία της καινής Διαθήκης χάριν των σχολείων και παρθεναγωγείων

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3957. — 'Εγκεκριμένη 'ιερά ιστορία τή'ς καινής Διαθήκης χάριν τών σχολείων και παρθεναγωγείων εγκρίσει του υπουργείου τής Παιδείας και τής ίερας Συνόδου ΰπ' αριθ. Τοοβ 3 υπο Ι. Ε. Μεσολωρα, καθηγητού τής θεολογίας έν τω έθν. Πανεχιστη- μίω. "Εκδοσις δεκάτη. 'Εν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου Α. Καλαράκη. 1898. Ιιι-8° de 100 pages.
  3. Ι. Ε. Μεσολωρα