Περί δύο περιπτώσεων Ιδιοπαθούς συφιλιδικής υδροκήλης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3945. — Α. Β. Πάνα, ΐατροΰ και υποψηφίου δια τήνκενήν καθηγητικήνεδραν τών συφιλιδοδερματικών νόσων, προς τήν σ. τών 'Αθηνών ίατρικήν σχολήν, Περί δύο περι- πτώσεων Ίδιοπαθοΰς συφιλιδικί)ς ύδροκήλης. Έν 'Αθήναις, τΰποις καταστημάτων Παλιγγενεσίας. 1898. Ιπ-8° de 22 pages et un feuillet blanc.
  3. Α. Β. Πάνα