Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς εν τη εις Κεραμιαίς ιερά εκκλησία του αγίου Βασιλείου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3545. — Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς έν χγ5 εις Κεραμιαΐς ίερα εκκλησία του αγίου Βασιλείου παρά τοΰ σ. αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας Γερμανού έν τω τελεσθε'ντι μ.νημοσύνω TfJ 4 7 μαίου υπέρ τοΰ μεγάλου της πατρίδος ευεργέτου Ανδρέου Βαλιά- νου. Έν Κεφαλληνία, τυποις ΙΙροόδου. 1887. In-8° de 18 pages et un feuillet. Le tilre porte bien Βαλιχνου au lieu de Βαλ- λιάνου, qui serait l'orlhographe correcte de ce patronymique, cellc d'ailleurs que Ton rencontre partout dans la brochure.
  3. Αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας Γερμανός