Συντακτικόν της λατινικής γλώσσης

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3980. — Συντακτικόν της λατινικής γλώσσης προς χρήσιν τών γυμνασίων υπό Σ. Κ. Σακελλαροπούλου, βραβευθέν εις τρεις διαγωνισμούς τών διδακτικών βιβλίων. Άνατύπωσις τής τρίτης εκδόσεως. Έκδοτης 'Ανέστης Κωνσταντινίδης. Έκ τοΰ τυπο- γραφείου τών καταστημάτων 'Ανέστη Κωνσταντινίδου. 1898. In-8° de 88 pages.
  3. Σ. Κ. Σακελλαροπούλου