Ο γάμος του διδασκάλου, κωμωδία

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3550. — Ό γάμος τοΰ διδασκάλου, κωμωδία εις πράξεις τρεις (ϋπόθεσις ΐστο-ANNEE 1887 711 ρική) υπό 'Ιωάννου Ε. 'Ρίσβη τηλεγραφητοΰ. Έν Έρμουπόλει, τύποις αδελφών Καμπάνη. 1887. Ιη-8° de 88 pages.
  3. Ιωάννης Ε. Ρίσβης