Κύριε Ανδρέα Λασκαράτε

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3009. — Κωμωδίαι δια τους παΐδας γραφεϊσαι ύπο τί|ς κυρίας Μ. 'Ροζελίνης και μεταφρασθεΐσαι έκτου Ίταλικοΰ πρωτοτύπου ύπο ***. Έν Κέρκυρα, τύποις Ί. Ναχαμούλη εκδότου. 1876. In-8° de 101 pages el un feuilleL Se vendait 1 drachme 50 lepla.