Λόγος εισιτήριος εις την πρακτικήν θεολογίαν

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3963. — 'Ιωάννου Ε. Μεσολωρα, καθηγητού του ΙΙανεπιστημίου, Λόγος εισιτή- ριος εις την πρακτικήν θεολογίαν. 'Εν 'Αθήναις, 1898, τύποις 'Αποστολοπούλου. In-8° de 54 pages.
  3. Ιωάννου Ε. Μεσολωρα