Ιστορικά σκηνογραφήματα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 2116. — Ιστορικά σκηνογραφήματα ΰπδ Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, εκδίδοντος Ν. Δραγούμη. 'ΛΟήνησιν, εκ του τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλαρδ. 1860.ΑΛΝΐίΕ 1860 483 Ιη-8° de 151 pages. On lit en note, a la page 3 : 'Απόσπασμα έξ ανεκδότου συγγραφής, έπιγραφομένης Τά Πάθη της Κρήτης έπι 'Ενετών. Ή διήγησις άρχεται ενταύθα από του Η'. Κεφα- λαίου.
  3. Σπυρίδωνας Ζαμπέλιος