Πολεμικαί σελίδες

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3989. — Διονυσίου Σ. Άλοανάκη δημοσιογράφου ΙΙολεμ.ικαί σελίδες. Εντυπώ- σεις, εικόνες, διηγήματα. Έν 'Αθήναις. 1899. In-8° de 18 pages. La couverture imprimee tient lieu de titre. Portraits dans le texte. Denvs S. Albanakis est de Cerigo.
  3. Διονυσίου Σ. Άλοανάκη