Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν τεσσαρακοστήν του έτους 1896

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4008. — Λίγο; εκφωνηθείς κατά τήν τεσσαρακοστήν τοΟ έτους 1896, εν τω έν Ερμουπόλει ίερω ναω τοΰ Ευαγγελισμού1 uicb τοΰ σεβ. έπισκίπου Σύρου κυρίου θεοδιόρου Αντωνίου ΙΙολίτου. Δωρον τής «Χριστιανικές Ανατολής» προς του; άςιοτίμους κυρίους συνδρομητάς αΐιτής. Έν Ερμουπόλει Σύρου, εκ του τυπο- λιθογραφείου 'Ρενιέρϊ) Πριντέζη. 1899. 111-8° de seize pages.
  3. Αντωνίου ΙΙολίτου