Βυζαντιακά νομισματικά ζητήματα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3987. — Βυζαντιακά νομισματικά ζητήματα ύττο Ίω. Ν. Σβορώνου, μετά 70 εικόνων. 'Απόσπασμα έκ τής διεθνούς Εφημερίδος τής νομισματικής αρχαιολογίας, τόμος β', τεΰχος δ'. 'Αθήναι, Barth και von Hirst Ικδόται. 1899. In-8° de trois i'euillets et 62 pages. Voici, a titre de curiosite, comment cette iuteressanLe brochure fut annoncee par Georges Souris, dans le Romios du 4 mars 1900 : Τοΰ νομισματολόγου μας τοΰ θαυμαστοί και μόνου, του Γιάγκου τοΰ Σβορώνου, |3ιβλίον περισπουδαστον άπό τά κλασικά, που γράφει τά νομίσματα τά Βυζαντιακά, κι ό Φασουλής ό παραλής κι ό νομισματογνώμων άπ' όλα τά νομίσματα, που λάμπουν εις τόν τόμον, κι άπό τά Μανωλατα του κι Ίίλιοσεληνατα ποθεί της νέας χρήσεοις τά Ναπολεονατα.
  3. Ίω. Ν. Σβορώνου