Μικρά ταξείδια

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3970. — Μικρά ταξείδια, στίχοι Γερασίμου Μαρκορα. Έν 'Αθήναις, έκτου τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. 1898 (et 1899 sur la couverture). In-8° de 244 pages. Titre rouge et noir.