Συλλογή απολυτίκιων και περικοπαί Ευαγγελίου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4021. — Συλλογή απολυτίκιων και περικοποΛ Ευαγγελίου μεθ' ερμηνευτικών σημειώσεων προς χρήσιν τών μαθητών της ά, β' και γ' τάςεως τών έλλην. σχολείων, κατά το πρόγραμμα τοΰ υπουργείου, ύπο Ι. Ε. Μεσολωρα, καθηγητού του Πανεπι- στημίου. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Καλαράκη, Τΐβ,όδος 'Αριστείδου, 11β. 1899. In-8° de 80 pages.
  3. Ι. Ε. Μεσολωρα