Τα Πάρεργα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3952. — Γεωργίου Κ. Σταυροποΰλου, φ. φ. και σχολάρχου, τα Πάρεργα. Έν 'Αθήναις, βιβλιοπωλεΐον Ι. Ν. Σιδερή, Π), οδός Έρμου, 15. 1898. (Au clos du tilre:) Τυπογραφεϊον ή 'Ομόνοια Δ. Γ. Ευστρατίου, 5, όδος Πραξιτέλους, 5. In-16 de 29 pages et un feuillet blanc au recto et ayant seulement au verso l'indication du prix de l'opuscule.
  3. Γεωργίου Κ. Σταυροποΰλου