Ποικίλη Στοά, εθνική εικονογραφημένη έπετηρίς εκδιδομένη κατά τα τέλη του μηνός μαΐου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4018. — Ποικίλη Στοά, εθνική εικονογραφημένη έπετηρ'ις εκδιδομένη κατά τα τέλη του μηνός μαΐου εκάστου έτους και διευθυνομένη ϋπο Ιωάννου Α. 'Αρσένη, τή ψιλόφρονι συνεργασία τών έγκριτωτέρων έν Ελλάδι και άλλαχοΰ λογίων. Περίοδος β'. "Ετος δέκατον τέταρτον. 1899. Έν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου τή'ς Εστίας Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. 1899. In-8° de 576 pages, 8 pages de musique lithographiee (Lith. M. Erghinos, Alhenes) et un portrait hors texte entre les pages 80 et 81.
  3. Ιωάννου Α. 'Αρσένη