Λόγοι επικήδειοι εκφωνηθέντες προ του νεκρού του βαθυσεβάστου ιατρού Σπυρίδωνος Α. Μαρκοπούλου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4006. — Λόγοι επικήδειοι έκφωνηθε'ντες προ τοΰ νεκροΰ τοΰ βαθυσεβάστου ιατρού Σπυρίδωνος Α. Μαρκοπούλου. Έν Ζακύνθω, τύποις Νέου τυπογραφείου. 1899. In-8° de 14 pages + un feuillet blanc. Contient des discours prononcos par Costas Tsai.as, medecin militaire, Andre Babacos, Natiianaei. Domenegiiini et Ange Moretti.