Προστάτου νοσήματα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4040. — Προστάτου νοσήματα ύπο 'Ιωάννου Σπ. Φαραντάτου, ύφηγητοΰ των συφιλιδικών και δερματικών νοσημάτων έν τω έθνικώ Πανεπ'.στημίω. Εν Αθήνα·, ς , έκ του τυπογραφείου Παρασκευα Λεώνη, όδος Λέκα, Στοά Σιμοπουλου. 1900. In-8" de 66 pages et un feuillet blanc.
  3. Ιωάννου Σπ. Φαραντάτου | <FONT color=#ffa500>1900