Κατάλογος των εν τη κατά την Άνδρον μονή τής Αγίας κωδίκων

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3966 — Κατάλογος τών έν τ^ κατά την "Ανδρον μονί) τής 'Αγίας κωδίκων, ΰπο Σπυρίδωνος II. Λάμπρου ('Απόσπασμα έκ τής Έπετηρίδος του Παρνασσού). Έν 'Αθήναις, έκτου τυπογραφείου τής Εστίας Κ. ΜάϊσνερκαιΝ. Καργαδούρη. 1898. In-8° de 112 pages. Sur la p. 112, qui est blanche, on doit trouver colle un morceau de papier contenant une Addition de trois lignes et demie.
  3. Σπυρίδωνος II. Λάμπρου