Ο Μούτσος

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3973. —¦ Ό Μούτσος, νέα δραματοκωμική μυθιστορία. Σωκράτης Α. Ζερβός. Έν Ζακύνθω, έκ τοΰ τυπογραφείου ή Αυγή Ν. Κοντόγιωργα. 1898. Ιη-4° de un feuillet et 30 pages ίι deux colonnes.
  3. Σωκράτης Α. Ζερβός.