Του Κουτούζη Καζαμίας

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4023. — Τοΰ Κουτουζη Καζαμίας | μ έορτας και προφητείας | τοΰ χίλια οκτα- κόσια κ' έννενήντα εννέα | ποΰ Οά μας τρελλάνη μ υπουργεία νέα. | Έ ν Ζακυνθω και δια τύπων Ευσταθίου Φινομενου, | τυπογράφου καθώς πρέπει και εις 'όλα προκομ- μένου. In-8" de 32 pages. Almanach redige tout en vers.