Τρικυμίαι

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4025. — Φωκίωνος Ξ. ΙΙανα Τρικυμίαι, λυρικαί ποιήσεις. Τόμος πρώτος. Έν Σάμω, έκ τοΰ ήγεμ. τυπογραφείου. 1899. In-8° de 100 pages, dont la derniere non chiffree, -+- deux portraits, Tun de l'auteur, l'autre de son oncle Photinos Panas, l'oculiste parisien bien connu, auquel ce volume est dedie.
  3. Φωκίωνος Ξ. ΙΙανα