Βιβλιοθήκη της έν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας. II. Το ιερόν του Ασκληπιού εν Επιδαύρω και η θεραπεία των ασθενών

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4026. — Βιβλιοθήκη της έν 'Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας. II. Το ίερον του 'Ασκληπιού έν Έπιδαύρω και ή θεραπεία των ασθενών, υπό Π. Καββαδία, μετά τοπογραφικού πίνακος τοΰ ιεροΰ κατά τάς μέχρι τοΰ 1898 άνασκαφάς, μετά οκτώ φωτοτυπικών πινάκων και εννέα σχεδιογραφημάτων έν τω κειμένω. Αθήνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου των αδελφών Περρή. 1900. In-8° de 302 pages, un feuillet, et neuf planches.
  3. Π. Καββαδία