Ελληνική χρηστομάθεια

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3992. — 'Ελληνική χρηστομάθεια -ρος χρ^σιν των έν τή ά τάςει τοΰ ελληνικοί ογολείου μαθητευόντων μετά σημειώσεων και λεξιλογίου, κατά το πρόγραμμα τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας, ύπο Λ. Γ. Παπανδρέου γυμνασιάρχου. Έκδοσις β'. Έν 'Αθήναις, βιβλιοπωλεΐον Γρηγορίου Λάμπρου. 1899. (Au v° du titre :) Έκ τοΰ τυπογραφείου Παρασκευά Λε<όνη. Ιιι-8° de δ' (1) + 69 pages el un feuillel.
  3. Λ. Γ. Παπανδρέου