Φώτιος εν τω σχίσματι

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4043. — Φώτιος έν τω σχίσματι, διατριβή έπι υφηγεσία ΰπο Γεωργίου Σ. Γε'γλε, προλΰτου της θεολογικής σχολής του έθνικοΰ Πανεπιστημίου και καθηγητού έν τοΐς Βαρβακείοις γυμ.νασίοις. Έν 'Αθήναις, έκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Μιχαήλ Ί. Σαλιβέρου. 1900. In-8° de 64 pages.
  3. Γεωργίου Σ. Γε'γλε,