Νέον γαλλικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4001. — Ιωάννου Α. Τέτση, καθηγητού τής γαλλικής έν 'Αθήναις, νέον γαλ- λικών άναγνωσματάριον προς χρήσιν τών ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων, εγκριθέν έν τω διαγωνισμοί τών διδακτικών βιβλίων κατά τον νόμον βτγ έπί πέντε σχολικά έτη 1899-1901. Έκδοτης 'Ιωάννης Ν. Σιδερής. Έν 'Αθήναις, βιβλιο- πωλεΐον 'Ιωάννου Ν. Σιδερή, 15, οδός Έρμου, 15. 1899. (Page 4 ή Έκ του τυπογραφείου 'Ανέστη Κωνσταντινίδου. Ιιι-8" de 104 pages.
  3. Ιωάννου Α. Τέτση