Φιλανθρωπικόν ποίημα ιερού Ευαγγελίου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4042. — ΦιλανΟρωπικον ποίημα ίεροϋ Ευαγγελίου. In-8" de 8 feuillels imprimis d'un soul cote. Sans indication de lieu, ni de