Έλληνικον αλφαβητάριον

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3993. — Έλληνικον άλφαβητάριον μετά πολλών εικόνων ύπο Γεωργίου Κονιδάρη εγκριθέν έν τω διαγωνισμω των διδακτικών βιβλίων διά τήν πενταετίαν 1899-1904. Μέρος πρώτον προπαρασκευαστικά της πρώτης άναγνο'>σεως. 'Εκδότης Γεώργιος Μέμος. Έν Έρμουπόλει, τυπολιθογραφεϊον 'Ρενιέρη Πριντέζη. In-8° de 56 pages.
  3. Γεωργίου Κονιδάρη