Ο αυνανισμός και τα θύματά του

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3948. — Άρ. Β. Πάνα, ιατρού τών μεταδοτικών νοσημάτων, ό αυνανισμός και τα θυματά του. 'Ε ν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων Παλιγγε- νεσίας. 1898. In-8° de 48 pages.
  3. Άρ. Β. Πάνα