Κείμενον και πρακτική ερμηνεία των αναγινωσκομένων κατά κυριακήν ευαγγελίων

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4003. — Κείμενον και πρακτική ερμηνεία τών άναγινωσκομένων κατά κυριχκήν ευαγγελίων ύπό 1. Ε. Μεσολωρά, καθηγητού τοΰ ΙΙανεπιστημίου. Έκδοσις έβδομη. Έν 'Αθήναις , έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Καλαράκη, Η β'', όδος Αριστείδου, 11 β'. 1899. In-8° de 207 pages.
  3. 1. Ε. Μεσολωρά