Σκηναί της Ερήμου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4004. — Κωνσταντίνου Μεταξα Βοσπορίτου Σκηναι τής 'Ερήμου, ήθη Βεδουί- νων, μετά προλόγου τοΰ κου Έμμ. Δ. 'Ροίδου. Ή Μόχρα. Το δικαίωμα τοΰ 'Εξα- δέλφου. Τά Λεονταρια τοΰ Γέρο Χάμζα. Μουβαρέκ-έλ-Χαρράν. Κυνήγιον Δορκάδος. Σέμηζ και Κάμμαρ. Ή Φιλοξενία. Έν 'Αθήναις, καταστήματα « 'Ακροπόλεως » Β. Γαβριηλίδου. 1899. (Au ν° du titre ή Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου τής Εστίας Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. In-8"de 246 pages el un feuillet. Couverlure imprimee en rouge et noir. Dedi- cace a madame Eupbrosyne L. Zariphis.
  3. Κωνσταντίνου Μεταξα Βοσπορίτου