Ολίγοι στίχοι επί της εικοσιπενταετηρίδος του εν Κερκύρα εκπαιδευτηρίου «Καποδίστριας»

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3972. — 'Ολίγοι στίχοι έπ'ι τή'ς ε'.κοσιπενταετηρίδος τοϋ έν Κέρκυρα εκπαιδευ- τηρίου «Καποδίστριας». (Au bas:) Έν Ζακύνθω, τη 22 Ιουνίου 1898. 'Αρι- στείδης Καψοκέφαλος. Placard in-folio.
  3. Αρι-στείδης Καψοκέφαλος.