Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3964. — 'Ιωάννου Ζαμπελίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τραγωδία εις πράξεις πέντε. Έν 'Αθήναις, έκτου βιβλιεκδοτικοΰ καταστήματος 'Αναστασίου Δ. Φέξη. 1898. In-16 de 88 pages.
  3. Ιωάννου Ζαμπελίου