Η πρώτη αγάπη, στίχοι

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4032. — II πρώτη αγάπη, στίχοι 'Ιουλίου Τυπάλδου έφαρμοσθεντες έπι δημώ- δους Ιταλικής μελωδίας. (Au bns de la page 1:) Τυπογραφεΐον Εστία Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη. (Λ la page 4 ;) ΙΙωλεΐται δια του κεντρικού Πρακτορείου τών Εφημερίδων, δια τών πο>λητών παίδων. Εΰ'ρηται δ' εις τα κιόσκια 'Αθηνών και τους πράκτορας τών επαρχιών. Εύρηται ε'τικαι πωλείται εις το Βιβλιοπωλεϊον τής Εστίας και εις τά μουσικά καταστήματα τών κ. κ. Βελουδίου και Αλ. Καββάδη. Τιμάται λεπτών 10. In-8° de qualre pages non chiffrees. Les pages 2 et 3, coutenant la musique, sont lithographiees. Forme le u° 1 des Λχ'ικα άσματα publics par le syllogue litle- raire le Parnasse, d'Athenes. Sans date, mais a paru en 1900.
  3. Ιούλιος Τυπάλδος