Περί Ορροθεραπείας επί τη βάσει διαφόρων ειδικών ξένων συγγραφέων

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 4033. — 'Ιωάννου Έπ. Καράβια, ύφηγητοϋ τής φαρμακολογίας και θεραπευτι- κής έν τω έθ. Πανεπιστήμιο), διδάκτορος τής έν Παρισίοις ιατρικής σχολής, πρώην ΰποβοηΟοΰ τών νοσοκομείων τών Παρισίων, περί ΟρροΟεραπείας έπί τή βάσει διαφό- ρων ειδικών ξε'νων συγγραφών. Έν 'Αθήναις, έκδοτικον κατάστημα Γεωργίου Δ. Φε'ξη, πλατεία Λουδοβίκου, ε'ναντί του Νέου Δημ. Θεάτρου. 1900. In-8" de quatre feuillets et 112 pages.
  3. Ιωάννης Επ. Καραβίας